Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, Вип 1. – С.11-17.   Повний текст
 2. Якушенко Д.М. Репрезентативність рослинності проектованого Коростишівського національного природного парку відносно рослинності Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці, 2006. – С. 294-302. PDF (1.02 MB)
 3. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Buergi et al. // Forest Snow and Landscape Research. – 2005. – Vol. 79. – Pp. 45-56.
 4. Андрієнко Т. Л., Чорней І. І., Онищенко В. А., Буджак В. В. Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 4. – С. 589-596.   Повний текст
 5. Багрикова Н.А. Синтаксономия сорной растительности пропашных культур Крыма // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 47-58.   Повний текст
 6. Балашов Л.С., Соломаха В.А. Класифікація екосистем заплавних лук України // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 108-114. PDF (134.85 KB)
 7. Бойко П.М. Флора і рослинність запроектованого ландшафтного заказника «Миловська балка» (Херсонська область) / П.М. Бойко // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Біологічні науки. – 2005. – №3 (83). – С. 10-18.
 8. Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання. – Херсон: Терра. 2005. – Т. 1. – С. 77-79.
 9. Воронцов Д.П. Грабові ліси національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2005, вип. 32. – С. 87-95. PDF (161.34 KB)
 10. Гайова Ю. Ю. Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 1. – С. 29-39.   Повний текст
 11. Гайова Ю.Ю. Еколого-ценотичний профіль ПНП «Черкаський бір» / Ю.Ю. Гайова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип.260. – С.47-61.
 12. Гайова Ю.Ю. Трав’яниста рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району / Ю.Ю. Гайова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – 2005. – Вип. 1.– С. 119-124.
 13. Гапон С. В. Еколого-ценотична характеристика мохоподібних епіфітних та епіксильних бріоугруповань Полтавщини / С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (43). – Полтава, 2005. – С. 28–34.
 14. Гончаренко І.В. Екологічна диференціація ценофлор класу Molinio-Arrhenatheretea на рівні союзів // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка: Екологія і раціональне природокористування. – 2005. – Т. 1. – С. 64-86. PDF (763.97 KB)
 15. Гончаренко И.В. Моделирование потенциальных ценофлор // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2005. – Т. 1. – С. 304-311. PDF (275.62 KB)
 16. Дідух Я.П. Теоретичні підходи до створення класифікації екосистем / Я.П. Дідух // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 3-14. PDF (213.86 KB)
 17. Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61. PDF (329.07 KB)
 18. Дидур О.А. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛЬШАНИКОВ ЮГО - ВОСТОКА УКРАИНЫ ( НА ПРИМЕРЕ ОЛЬCОВ ПРИСАМАРЬЯ ДНЕПРОВСКОГО ) // Екологія та ноосферологія . 2005. Т . 16, No 1-2. - С. 105-110.   Повний текст
 19. Дубина Д. В., Дзюба Т. П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 2. – С. 255-269.   Повний текст
 20. Дубина Д.В. Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 1, № 1 (2005). - С. 19-38.   Повний текст
 21. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 22. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синантропна флора угруповань інтразональної рослинності Північного Причорномор’я // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 33-46.   Повний текст
 23. Епихин Д.В. Геоинформационное обеспечение картирования растительного покрова урбанизированных территорий и управления им (на примере г. Симферополя) // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2005. – Т. 18 (57). - № 1. – С.25-32.
 24. Жуков С.П. Моделирование сообществ на начальных стадиях сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 71-74. PDF (272.71 KB)
 25. Коніщук В.В. Класифікація екосистем Черемського природного заповідника з використанням картографічного методу / В.В. Конiщук // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 61 -76. PDF (396.23 KB)
 26. Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11., № 2. – С. 3-9. PDF (1.36 MB)
 27. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море) // Наукові записки. - 2005. - Том 43, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 83-89.
 28. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Итоги 35-летнего изучения макрофитобентоса Карадагского природного заповідника НАН Украины // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, серія “Біологія”, спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005 р. - №4 (27). – С.123 – 125.
 29. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Многолетние изменения в сообществах макрофитобентоса района Карадага (Черное море) // Морський екологічний журнал. - 2005 р. - окремий випуск 1. – С. 48 – 60.
 30. Кузнецова О.В. Еколого-фітоценотична харак- теристика газонних угруповань Дніпропе- тровська. Міжвуз. збірн. наук. праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. 9 (34): 59–65.
 31. Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 29-52.   Повний текст
 32. Лісінчук А.М. Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір'я / А.М. Ліснічук // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 228-232. PDF (203.08 KB)
 33. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність (порядок Fagetalia sylvaticae) околиць м. Мукачева (Закарпатська обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. —Вип. 260. — С. 159—176. PDF (1.88 MB)
 34. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С. 548-557.   Повний текст
 35. Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axiris amaranthoides L. (Chenopodiaceae Vent) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т.62, №2. – С.213-217.   Повний текст
 36. Панченко С.М., Онищенко В.А. Широколистяні ліси Наддеснянської вододільної рівнини з точки зору флористичної класифікації // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005, № 3 (83). – С. 69-85
 37. Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №5. – С. 698-706.   Повний текст
 38. Пацура І.М., Петрова Л.М. РІДКІСНЕ УГРУПОВАННЯ З УЧАСТЮ БУЗКУ УГОРСЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 58-61.   Повний текст
 39. Полішко О.Д. Синтаксономія рослинності ділянки борової тераси Дніпра (Чигиринське лісництво Черкаської області). Актуальні проблеми ботаніки та екології, 2005, 1: 163–176.
 40. Сорока М. І. Діагностування лісових фітоценозів Українського Розточчя методом Браун-Бланке / Сорока М.І. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.- техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 71-75.   Повний текст
 41. Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Р.Ю. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної Зеленої книги // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 611-623.   Повний текст
 42. Ткаченко В.С. ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ ЛУЧНОГО СТЕПУ “МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА” НА РІЗНОРЕЖИМНИХ ДІЛЯНКАХ ОХОРОНИ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 7. – С. 18-31. PDF (2.62 MB)
 43. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Біологія, 2005, 260: 148–167.
 44. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу. В сб.: III Крымская конференция: Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: материалы. Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005, с. 280–285.
 45. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Правобережного Лісостепу України // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Зб. наук. праць. – Вип.1. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. –С. 171-183.
 46. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотична характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq (Oleaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62. № 4. – С. 484-495.   Повний текст
 47. Хом'як І.В., Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем словечансько-овруцького кряжу// Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2005. – Сер. A, Вип. 1 (23). – С. 92-107. PDF (454.39 KB)
 48. Чорна Г.А. Роль шквальних ландшафтів національного природного парку «Гомільшанські ліси» в збереженні фіто різноманіття // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. — Вип. 260. — С. 267-273. PDF (829.10 KB)
 49. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Molinio-Arrhenatheretea / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2005. - № 2. - С. 256-266.
 50. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Еколого-ценотична характеристика балкових степів Черкащини //Аграрна наука і освіта. – 2005. – 6, № 1 – 2. – С. 14 – 23.
 51. Якушенко Д.М. Класифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. - К., 2005. - Серія С. Вип. 1(23). - С. 15-35. PDF (225.67 KB)
 52. Якушенко Д.М., Орлов О.О. Синфітоіндикація едафо- гідрологічних умов екосистем соснових лісів Житомирського 24 Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106. – С. 57-65.
 53. Julius E., Prots B.H. Modelling of Plant species Database (GIS) for the Transcarpathian floodplain Ecosystems (Ukraine) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 19 - С. 51-56.   Повний текст
 54. Абдулоєва О.С. Виділення синузій у трав’янистих фітоценозах за екобіоморфним складом. // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 13-19. DJVU (61.15 KB)
 55. Багрикова Н.А. О ВЛИЯНИИ ЭДАФО-КЛИМАТИЧЕСКОГО И АГРОЦЕНОТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОРНЫХ СООБЩЕСТВ КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 143-151.
 56. Бондарева Л.В. Растительные сообщества прибрежных территорий Гераклейского полуострова: классификация и вопросы охраны // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 239-244.
 57. Буджак В. В., Чорней I. I. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області. // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, №1-2. – С. 14-18. PDF (1.62 MB)
 58. Буджак В.В., Онищенко В.А. Різноманіття лісової рослинності верхньої частини басейну р.Чорний Черемош // Naukowyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. – 2004. – 223, № 1. – С. 282-296.
 59. Войтюк Б.Ю. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-Західного Причорномор’я / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 57-71 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(16)
 60. Войтюк Б.Ю., Соломаха І.В., Уманець О.Ю. Галофільна рослинність Чорноморського біосферного заповідника НАН України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 85-91. PDF (844.16 KB)
 61. Воронцов Д., Пука Є., Козловський В. Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. С. 114-124.   Повний текст
 62. Воронцов Д.П. Угруповання “Зеленої книги” у національному природному парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 334-338.
 63. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2004. – Т. 61, № 2. – С. 60–67.   Повний текст
 64. ГАПОН С.В. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ ПРИВОРСКЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 44-47. DJVU (50.76 KB)
 65. Гомля Л. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ХОРОЛ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 89-94.   Повний текст
 66. Гончаренко І.В. Метод оцінки репрезентативності видового складу синтаксонів // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61. – № 1. – С. 124-132.   Повний текст
 67. Гончаренко И.В., Дидух Я.П. Моделирование потенциального флористического состава растительных сообществ // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2004. – Т. 1. – С. 429-441. PDF (397.19 KB)
 68. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 69. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 70. Довженко С.О. Демутаційні сукцесії травянистої рослинності лісових відслонень Придніпровської височини у межах Лісостепу. Укр. ботан. журн., 2004, 61(2):95–101.   Повний текст
 71. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 72. Карнатовская М.Ю. Союз Conizo canadensis-Cynodion dactyli all. nov. на территории Нижнеднепровских песков // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 21-27. PDF (393.84 KB)
 73. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131–142.
 74. Карнатовська М. Гігрофільна рослинність Нижньодніпровських піщаних арен // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. - Вип. 36. – С. 78-84.
 75. Карпенко Ю. О. Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня // Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. [Сер. Екологія. Екологічні науки]. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–65.
 76. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синэкология и синморфология растительности грязевых вулканов Крыма // Труды НБС-ННЦ. - Том 123. - 2004. - С.152-169.
 77. Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 197-221.
 78. Красова О.О. Домінантний підхід до класифікації рослинного покриву басейну р. Інгулець та фітоценотичні особливості регіону / О.О. Красова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 212–217.
 79. ЛИСЕНКО Г.М. Екологічні особливості рослинних угруповань лучного степу “Михайлівська цілина” // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - ВИПУСК 6, 2004. - С. 107-111. PDF (337.65 KB)
 80. Мельник В. І. Рослинність Кремінських лісів (Луганська область) / В. І. Мельник, Д. Ю. Шевченко, Л. І. Лесняк // Вісник Полтавського держ. пед. університету. – 2004. – Вип. 4 (37). – С. 39-50.
 81. НАМЛІЄВА Л.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛОНЧАКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 161-165. (файл для загрузки - див. Прядко)
 82. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження водойм плавневих лісів Ліплявського лісництва з метою збереження їх біорізноманіття // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 163–169. DJVU (54.44 KB)
 83. Онищенко В.А. Ботанічна характеристика урочища Сестринівська дача (Вінницька область) // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 169–173. DJVU (35.86 KB)
 84. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність ур. Журавлівська дача (Тульчинський район Вінницької області). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія, 2004, 223: 222–230.
 85. ПРЯДКО О.І. ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЛП "МІЖРІЧИНСЬКИЙ" (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 191-196. PDF (3.85 MB)
 86. РЕСЛЕР І.Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 148-154. PDF (352.44 KB)
 87. Рыфф Л. Проблематика исследований петрофитной растительности и состояние ботанической изученности каменистых обнажений Горного Крыма / Часть Главы 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, защищенной в 2004 г. в специализированном ученом совете Д 53.369.01 в Никитском ботаническом саду, г. Ялта PDF (300.18 KB)
 88. Рыфф Л.Э. CEPHALARIO-SESELIETALIA DICHOTOMI (ONOSMATO POLYPHYLLAE-PTILOSTEMONETEA) - НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЕНУДАЦИОННЫХ СКЛОНОВ ГОРНОГО КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 121-130.
 89. САКАЛО Д.І. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПІВ ЯК ФЛОРОГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ РОСЛИННОСТІ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 10-13. (файл для загрузки - див. Прядко)
 90. Соломаха В.А., Войтюк Б.Ю., Уманець О.Ю., Соломаха І.В. синтаксономія класу FestucoLimonietea Karpov et Mirk. 1986 в Україні / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 297-306 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(30)
 91. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника "Розточчя" / Сорока М.І. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.   Повний текст
 92. Стецюк Н. О. Фітоцеотична характеристика, особливості формування та розвитку заплавних лісів острівних систем регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область, Україна) / Н.О. Стецюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2004. – Випуск 4 (37). – С. 166–174.
 93. Ткаченко В.С., Сова Т.В., Боровик Л.П. Еколого-генетичний ряд рослинності «Стрільцівського степу» на Луганщині // Степові і галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.і. Бі- лика / ін-т ботаніки НАНУ. — К., 2004. — С. 595–620. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. 17.05.04 № 24-Ук 2004.
 94. Ткачик В. Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. - С. 100-108.   Повний текст
 95. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, N 3. – C. 72-79.   Повний текст
 96. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України. Збір. статей до 100 річчя д. б. н. проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 2004. – С 487- 510. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 17.05.04, N 379 – Ук. 98.
 97. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання класу Rhamno-Prunetea // Зб. статей за мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення". – Кам’янець-Подільский: Абетка-Нова. – 2004. – С. 117-127.
 98. Чинкина Т.Б. Синтаксономия галофильной растительности устьевой области Днепра. У зб. Степові і галофільні екосистеми України. К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2004, с. 348–364.
 99. Чорна Г. А. Рослинний покрив евмезотрофних боліт борової тераси Ворскли / Г. А. Чорна, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 54–59.
 100. Чорна Г.А. До сучасного стану сфагнових торф’яків Харківської області. У зб.: Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 2004, 4(72): 18–124.
.