Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Лісінчук А.М. Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір'я / А.М. Ліснічук // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 228-232. PDF (203.08 KB)
 2. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність (порядок Fagetalia sylvaticae) околиць м. Мукачева (Закарпатська обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. —Вип. 260. — С. 159—176. PDF (1.88 MB)
 3. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №4. – С. 548-557.   Повний текст
 4. Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axiris amaranthoides L. (Chenopodiaceae Vent) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т.62, №2. – С.213-217.   Повний текст
 5. Панченко С.М., Онищенко В.А. Широколистяні ліси Наддеснянської вододільної рівнини з точки зору флористичної класифікації // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005, № 3 (83). – С. 69-85
 6. Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №5. – С. 698-706.   Повний текст
 7. Пацура І.М., Петрова Л.М. РІДКІСНЕ УГРУПОВАННЯ З УЧАСТЮ БУЗКУ УГОРСЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 58-61.   Повний текст
 8. Полішко О.Д. Синтаксономія рослинності ділянки борової тераси Дніпра (Чигиринське лісництво Черкаської області). Актуальні проблеми ботаніки та екології, 2005, 1: 163–176.
 9. Сорока М. І. Діагностування лісових фітоценозів Українського Розточчя методом Браун-Бланке / Сорока М.І. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.- техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 71-75.   Повний текст
 10. Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Р.Ю. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної Зеленої книги // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 611-623.   Повний текст
 11. Ткаченко В.С. ОСОБЛИВОСТІ САМОРОЗВИТКУ ЛУЧНОГО СТЕПУ “МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА” НА РІЗНОРЕЖИМНИХ ДІЛЯНКАХ ОХОРОНИ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 7. – С. 18-31. PDF (2.62 MB)
 12. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961) заповідника Хомутовський степ. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Біологія, 2005, 260: 148–167.
 13. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Карадагу. В сб.: III Крымская конференция: Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: материалы. Ч. 1. География, заповедное дело, лесоведение. Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005, с. 280–285.
 14. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання Правобережного Лісостепу України // Актуальні проблеми ботаніки та екології // Зб. наук. праць. – Вип.1. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. –С. 171-183.
 15. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотична характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq (Oleaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62. № 4. – С. 484-495.   Повний текст
 16. Хом'як І.В., Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем словечансько-овруцького кряжу// Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2005. – Сер. A, Вип. 1 (23). – С. 92-107. PDF (454.39 KB)
 17. Чорна Г.А. Роль шквальних ландшафтів національного природного парку «Гомільшанські ліси» в збереженні фіто різноманіття // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2005. — Вип. 260. — С. 267-273. PDF (829.10 KB)
 18. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Molinio-Arrhenatheretea / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2005. - № 2. - С. 256-266.
 19. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Еколого-ценотична характеристика балкових степів Черкащини //Аграрна наука і освіта. – 2005. – 6, № 1 – 2. – С. 14 – 23.
 20. Якушенко Д.М. Класифікація екосистем Житомирського Полісся // Український фітоценологічний збірник. - К., 2005. - Серія С. Вип. 1(23). - С. 15-35. PDF (225.67 KB)
 21. Якушенко Д.М., Орлов О.О. Синфітоіндикація едафо- гідрологічних умов екосистем соснових лісів Житомирського 24 Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106. – С. 57-65.
 22. Julius E., Prots B.H. Modelling of Plant species Database (GIS) for the Transcarpathian floodplain Ecosystems (Ukraine) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 19 - С. 51-56.   Повний текст
 23. Абдулоєва О.С. Виділення синузій у трав’янистих фітоценозах за екобіоморфним складом. // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 13-19. DJVU (61.15 KB)
 24. Багрикова Н.А. О ВЛИЯНИИ ЭДАФО-КЛИМАТИЧЕСКОГО И АГРОЦЕНОТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОРНЫХ СООБЩЕСТВ КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 143-151.
 25. Бондарева Л.В. Растительные сообщества прибрежных территорий Гераклейского полуострова: классификация и вопросы охраны // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 239-244.
 26. Буджак В. В., Чорней I. I. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області. // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, №1-2. – С. 14-18. PDF (1.62 MB)
 27. Буджак В.В., Онищенко В.А. Різноманіття лісової рослинності верхньої частини басейну р.Чорний Черемош // Naukowyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. – 2004. – 223, № 1. – С. 282-296.
 28. Войтюк Б.Ю. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-Західного Причорномор’я / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 57-71 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(16)
 29. Войтюк Б.Ю., Соломаха І.В., Уманець О.Ю. Галофільна рослинність Чорноморського біосферного заповідника НАН України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 85-91. PDF (844.16 KB)
 30. Воронцов Д., Пука Є., Козловський В. Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. С. 114-124.   Повний текст
 31. Воронцов Д.П. Угруповання “Зеленої книги” у національному природному парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 334-338.
 32. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2004. – Т. 61, № 2. – С. 60–67.   Повний текст
 33. ГАПОН С.В. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ ПРИВОРСКЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 44-47. DJVU (50.76 KB)
 34. Гомля Л. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ХОРОЛ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 89-94.   Повний текст
 35. Гончаренко І.В. Метод оцінки репрезентативності видового складу синтаксонів // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61. – № 1. – С. 124-132.   Повний текст
 36. Гончаренко И.В., Дидух Я.П. Моделирование потенциального флористического состава растительных сообществ // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2004. – Т. 1. – С. 429-441. PDF (397.19 KB)
 37. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 38. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 39. Довженко С.О. Демутаційні сукцесії травянистої рослинності лісових відслонень Придніпровської височини у межах Лісостепу. Укр. ботан. журн., 2004, 61(2):95–101.   Повний текст
 40. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 41. Карнатовская М.Ю. Союз Conizo canadensis-Cynodion dactyli all. nov. на территории Нижнеднепровских песков // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 21-27. PDF (393.84 KB)
 42. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131–142.
 43. Карнатовська М. Гігрофільна рослинність Нижньодніпровських піщаних арен // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. - Вип. 36. – С. 78-84.
 44. Карпенко Ю. О. Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня // Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. [Сер. Екологія. Екологічні науки]. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–65.
 45. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синэкология и синморфология растительности грязевых вулканов Крыма // Труды НБС-ННЦ. - Том 123. - 2004. - С.152-169.
 46. Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 197-221.
 47. Красова О.О. Домінантний підхід до класифікації рослинного покриву басейну р. Інгулець та фітоценотичні особливості регіону / О.О. Красова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 212–217.
 48. Мельник В. І. Рослинність Кремінських лісів (Луганська область) / В. І. Мельник, Д. Ю. Шевченко, Л. І. Лесняк // Вісник Полтавського держ. пед. університету. – 2004. – Вип. 4 (37). – С. 39-50.
 49. НАМЛІЄВА Л.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛОНЧАКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 161-165. (файл для загрузки - див. Прядко)
 50. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження водойм плавневих лісів Ліплявського лісництва з метою збереження їх біорізноманіття // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 163–169. DJVU (54.44 KB)
 51. Онищенко В.А. Ботанічна характеристика урочища Сестринівська дача (Вінницька область) // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 169–173. DJVU (35.86 KB)
 52. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність ур. Журавлівська дача (Тульчинський район Вінницької області). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія, 2004, 223: 222–230.
 53. ПРЯДКО О.І. ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЛП "МІЖРІЧИНСЬКИЙ" (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 191-196. PDF (3.85 MB)
 54. РЕСЛЕР І.Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 148-154. PDF (352.44 KB)
 55. Рыфф Л.Э. CEPHALARIO-SESELIETALIA DICHOTOMI (ONOSMATO POLYPHYLLAE-PTILOSTEMONETEA) - НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЕНУДАЦИОННЫХ СКЛОНОВ ГОРНОГО КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 121-130.
 56. САКАЛО Д.І. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПІВ ЯК ФЛОРОГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ РОСЛИННОСТІ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 10-13. (файл для загрузки - див. Прядко)
 57. Соломаха В.А., Войтюк Б.Ю., Уманець О.Ю., Соломаха І.В. синтаксономія класу FestucoLimonietea Karpov et Mirk. 1986 в Україні / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 297-306 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(30)
 58. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника "Розточчя" / Сорока М.І. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.   Повний текст
 59. Стецюк Н. О. Фітоцеотична характеристика, особливості формування та розвитку заплавних лісів острівних систем регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область, Україна) / Н.О. Стецюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2004. – Випуск 4 (37). – С. 166–174.
 60. Ткаченко В.С., Сова Т.В., Боровик Л.П. Еколого-генетичний ряд рослинності «Стрільцівського степу» на Луганщині // Степові і галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.і. Бі- лика / ін-т ботаніки НАНУ. — К., 2004. — С. 595–620. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. 17.05.04 № 24-Ук 2004.
 61. Ткачик В. Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. - С. 100-108.   Повний текст
 62. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, N 3. – C. 72-79.   Повний текст
 63. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України. Збір. статей до 100 річчя д. б. н. проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 2004. – С 487- 510. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 17.05.04, N 379 – Ук. 98.
 64. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання класу Rhamno-Prunetea // Зб. статей за мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення". – Кам’янець-Подільский: Абетка-Нова. – 2004. – С. 117-127.
 65. Чинкина Т.Б. Синтаксономия галофильной растительности устьевой области Днепра. У зб. Степові і галофільні екосистеми України. К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2004, с. 348–364.
 66. Чорна Г. А. Рослинний покрив евмезотрофних боліт борової тераси Ворскли / Г. А. Чорна, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 54–59.
 67. Чорна Г.А. До сучасного стану сфагнових торф’яків Харківської області. У зб.: Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 2004, 4(72): 18–124.
 68. Чорна Г.А. Рослинний покрив р. Гірський Тікич // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2 . – С. 84-93.   Повний текст
 69. Шаповал В.В. НАДЗЕМНА ПРОДУКЦІЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ДЕПРЕСІЙ ПРИСИВАСЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО НИЗОВИННОГО СТЕПУ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 14-20. PDF (472.45 KB)
 70. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 71. Якубенко Б.Є, Григора І.М., Скурятін Ю.М., Малашта Н.Д. Теоретичні основи формування синантропних фітоценозів та ценотична роль бур’янового перелогу // Вісник ДДАУ. – 2004. – № 1. – С. 15 – 19.
 72. Якубенко Б.Є. Синантропізація заплавних лук Дніпра в околиці м. Києва та прилеглих територій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15 – С. 34 – 39.
 73. Якубенко Б.Є. Степові угруповання балкових угідь Лісостепу України //Аграрна наука і освіта. – 2004. – 5, № 3 – 4. – С. 32 – 37.
 74. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 75. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 76. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
 77. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 78. Drescher A. The world of old oxbowlakes, ancient riverine forests and meliorated mires in the Tisza river basin / A. Drescher, B. Prots, O. Mountford // Fritschiana. – 2003. – vol. 39. – P.1-23.
 79. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. The vegetation of the Azov-Sivaš National Nature Park. Class Thero-Salicornietea (S.Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 // Thaiszia – J. Bot. (Košice). – 2003. – 13, № 1. – P. 1-30. PDF (1.13 MB)
 80. Багрикова Н.А., Котов С.Ф. Распространение и структура сообществ о днолетних суккулентных галофитов в центральной и восточной части Крымского Присивашья // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Биология, химия. - Том 16 (55) № 2. 2003. - C. 3-13. PDF (1.04 MB)
 81. Байрак О. М. Еколого-флористична диференціація соснових лісів Лівобережного Придніпров’я / О. М. Байрак, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, АСМІ, 2003. – С. 4–8. DJVU (478.09 KB)
 82. Гомля Л.М. Еколого-ценотична характеристика Хорольських боліт (Полтавська область) // Вісник Полтавського педуніверситету – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, 2003. – С. 24-31.
 83. Гомля Л.М. Заплавні луки середньої частини долини р. Хорол (Полтавська область) і їх відношення до едафічних факторів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Біологічні науки. – № 1(57), 2003. – С. 21-25.
 84. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 85. Гончаренко І.В. Визначення асоціацій в дискримінантному аналізі // Науковий вісник Ужгородського університету: Сер. Біологія. – 2003. – Т. 12. – С. 22-26. PDF (334.53 KB)
 86. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
 87. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синтаксономія класу Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 Північного Причорномор'я // Збірн. наук. праць «Фальцфейнівські читання». — Херсон, 2003. — С. 98–106.
 88. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. Методика использования ГИС-технологий в картировании растительности населённых пунктов // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. – Т. 16(55). - № 2. – С. 50 – 55.
 89. Жуков С.П. Взаимоотношения растений на первой стадии сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2003. — Вип. 3. — С. 25-29. PDF (111.42 KB)
 90. Коніщук В.В. Карта рослинності Черемського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т.60, № 6. – С. 659-669.   Повний текст
 91. Корженевский В.В., Багрикова Н.А., Рыфф Л.Э., Левон А.Р. Продромус растительности Крыма (20 лет на платформе флористической классификации) // Бюлл. Главн. ботан. сада. – 2003. – Вып. 186. – С. 32-63. PDF (736.14 KB)
 92. Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 20-36. PDF (658.67 KB)
 93. Куземко А.А. Синантропная флора долины реки Рось и ее анализ // Пром. ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 30-36   Повний текст
 94. Кузярін О.Т. Водна рослинність басейну Західного Бугу: синтаксономія, еколого-ценотична структура, созологічна оцінка // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 87-102. PDF (482.14 KB)
 95. Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 53-76.   Повний текст
 96. Малиновський А.К. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.1. – С. 16-23.   Повний текст
 97. Остапенко Б.Ф. ТИПИ ЛІСУ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 27-42.   Повний текст
 98. Панченко С.М., Онищенко В.А. Дубові ліси Старогутського лісового масиву // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Vol. 9, N 2. – С. 11-16. PDF (1.00 MB)
 99. Рослинність хвойних лісів України: Мат-ли роб. Наради (Київ, листопад 2003). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. PDF (6.72 MB)
 100. Сова Т. В. Растительность балки Крейдяний яр в динамическом аспекте // 3бірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ. – 2003. – 54, № 24. – С. 57-71.
.