Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Комендар В. І. Характер верхньої межі лісу на хребті Чорногора в Радянських Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 4. – С. 75-84.   Повний текст
 2. Малиновський К.А., Мельничук В.М. Рослинність Боржавських полонин, їх кормова характеристика та шляхи поліпшення // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1955. - 4 - С.113-128. PDF (2.25 MB)
 3. Поварніцин В.О. Лісова рослинність поліської частини Ровенської області // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 51-63.   Повний текст
 4. Алексеенко М.И. К вопросу о динамике растительности песков Нижнего Днепра в связи с проблемой их закрепления и освоения // Вопросы улучшения кормовой базы в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - С. 155-161.
 5. Білик Г.І. До класифікації галофільної рослинності УРСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 4. – С. 45-58.   Повний текст
 6. Брадіс Є.М., Зап’ятова О.О. Високогірна рослинність // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 137-210.
 7. Гринь Ф.О. Вільхові ліси // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: АН УРСР, 1954. – С. 38-41.
 8. Гринь Ф.О. Про минуле і сучасне лісових гайків на Нижньодніпровських пісках // Укр. ботан. журн. – 1954. – 11, №1. – С. 45-54.   Повний текст
 9. Гринь Ф.О., Косець М.І. Лісова рослинність Радянських Карпат та її народногосподарське значення. У кн.: Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – К., 1954. – С. 305–312. DJVU (118.56 KB)
 10. Комендар В.І. Соснове криволісся хребта Чорногора в Східних Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 3. – С. 67-80.   Повний текст
 11. Шишова Є.І. Лісні асоціації району Львова і умови їх відновлення // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. – 1954. – 26, вип. 7. – С. 85-104.
 12. Альбицкая М.А. Очерк растительности Мелитопольского и Акимовского районов Запорожской области // Сборник работ биол. ф-та ДГУ. - К.: КГУ, 1953. - Т. 38. - С. 21-26.
 13. Альбицька М.О. До питання про формування трав'яної рослинності в штучних лісах степової зони Української РСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 51-56.   Повний текст
 14. Амелин И.С. К характеристике лугов Львовской области // Сборник научных трудов Львовского государственного ветеринарно-зоотехнического института. – 1953. – Т. 6. – С. 89–106. DJVU (255.15 KB)
 15. Артемчук І. В. Гірські луки Чернівецької області та щляхи їх поліпшення // Укр. ботан. журн. – 1953. – Т. 10, № 4. – С. 24-32.   Повний текст
 16. Білик Г.І. Сіножаті і пасовища Півдня УРСР, їх раціональне використання та поліпшення // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 45-58.   Повний текст
 17. Барбарич А.І. Острівне поширення ялини на Українському Поліссі// Ботан. журн. АН УРСР. – 1953, т. X, № 3. – С. 52-55.   Повний текст
 18. Бельгард О.Л. Комплексне дослідження штучних лісів степової зони Української РСР // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 43-50.   Повний текст
 19. Гурская Е. А. Материалы к изучению высшей водной растительности пойменных водоемов реки Днестра / Е. А. Гурская // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов северо–западного Причерноморья. – Вып. 2. – Одесса, 1953. – С. 75–79.
 20. Зеров К.К. Зарастание водоемов нижнего Днепра и возможное изменение их растительности в связи с созданием Каховского водохранилища // Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К., 1953. – С. 15-31.
 21. Климентов Л. В. Плавы низовьев Днестра и Днепра, их генезис и некоторые свойства / Л. В. Климентов // Укр. ботан. журн. – 1953. – Т. 10, № 3. – С. 34–42   Повний текст
 22. Косець М.I. Нарис лісової рослинності Львівської області УРСР / М.І. Косець // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 75-85.   Повний текст
 23. Погребняк И. И. Донная растительность Днестровского лимана и низовьев Днестра / И. И. Погребняк // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов Северо–Западного Причерноморья. – Вып. 2. – Изд. Киевского гос. ун–та им. Т. Г. Шевченко, 1953. – С. 63–75.
 24. Білик Г.І. Рослинність зони зрощення півдня Української РСР і раціональне її використання // Укр. ботан. журн. – 1952. – 9, № 1.   Повний текст
 25. Білик Г.І. Рослинність подів у Баштанському районі Миколаївської області // Укр. ботан. журн. – 1952. – 9, № 2.   Повний текст
 26. Бельгард А.Л. Руководяшие принципы типологии естественных и искуственных лесов степной зоны УССР // Массивное лесоразведение и выращивание посадочного материала. - К., 1952
 27. Бельгард А.Л. Руководящие принципы типологии естественных и искуственных лесов степной зоны УССР // Труды республ. конф. по степному лесоразведению. - К., 1952.
 28. Береговий П.М. Рослинність заплави р. Псла в межах південного лісостепу .. Праці Канів. Біогеогр. Заповідника. – 1952.– 11, Вип. 5, №40. – С. 5-44. PDF (5.06 MB)
 29. Зеров Д.К. Нарис розвитку рослинності на терторії Української РСР в четвертинному періоді на основі палеоботанічних досліджень // // Ботан. журн. АН УРСР. – 1952. - 9, № 4. - С. 5-19.   Повний текст
 30. Флоровский А.М. Принципы классификации плавневых лесов УССР // Масивное лесоразведение и выращивание посадочного материала. – К.: АН УССР, 1952. – С. 5-53.
 31. Афанасьєв Д.Я. Геоботанічний нарис Нижньодніпровських плавнів // Ботан. журн. АН УРСР. – 1951. - 8, № 2.   Повний текст
 32. Брадіс Є.М. Болота гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1951. — 8(1). — С. 33—46.   Повний текст
 33. Грабарь В.А. Очерк растительности бассейна р. Тересвы // Наук. зап. Ужгород. держ. ун- ту. Біол. серія, т. ІV. — Ужгород, 1951. — С. 25—27.
 34. Лазаренко А.С. Мохова рослинність вогких гранітних скель р. Тясмина // Наук. зап. Львів. наук.-природ. музею АН УРСР. — 1951. — 1. — С. 40–49.   Повний текст
 35. Чернова Н.И. Растительный покров западных яйл и их хозяйственное значение. Тр. Никитск. бот.сада, 1951, 25(3): 11–188.
 36. Алексеенко М.И. О растительности засоленых почв Приазовья // Труды Научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета им. А.М. Горького. – 1950. – Т. 13. – С. 105–115. DJVU (327.08 KB)
 37. Альбицкая М.А., Бельгард А. Л. О взаимоотношении древесно-кустарниковой и травянистой растительности в исскуственных лесах Днепропетровщины // Ботан. журн. АН СССР. - 1950. - № 3.   Повний текст
 38. Афанасьєв Д.Я. Основні типи лук заплави середнього лісостепового Дніпра // Ботан. журн. АН УРСР. – 1950. - № 3 (7). – с. 80-94.   Повний текст
 39. Гринь Ф.О. Нарис лісової рослинності Тернопільської області// Укр. ботан. журн. – 1950, т. VII, № 1. – С. 34-50.   Повний текст
 40. Зеров Д.К.Основные черты послеледниковой истории растительности УССР // Труды конф. по споро-пыльцевому анализу. – М., 1950. –С. 43-61.
 41. Поварніцин В.О. Ліси Закарпаття // Ботан. журн. АН УРСР. — 1950. — 7, № 3. — С. 66—79.   Повний текст
 42. Сакало Д.І. Фрагменти лукових степів у районі Придеснянського плато // Ботанічний журнал АН УРСР, т.7 №7. – 1950.   Повний текст
 43. Бiлик Г.I. Заплавнi луки р. Пiвн. Дiнця //Ботан. журн. АН УРСР. – 1949. – 6(4). – С. 10–32.   Повний текст
 44. Білик Г.І. Заплавні луки Північного Дінця // Ботан. журн. АН УРСР. - 1949. - 6, №4.   Повний текст
 45. Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. – 1949. – 6, № 1 – С. 42-57.   Повний текст
 46. Котов М. І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії / М. І. Котов // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – Т. 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 47. Харкевич С. С. Про флору й рослиннiсть гiрської частини Закарпатської областi УРСР / Харкевич С. С. // Студ. наук. працi КДУ. – 1949. – 8. – С. 56-59.
 48. Акимова Н.П. К сезонной динамике дубрав Присамарья // Науч. зап. ДГУ. - Т. 32. - 1948
 49. Білик Г.І. Рослинність Дністро-Бузького байрачного степу // Ботан. журн. АН УРСР. - 1948. - 4, №2. - С. 53-60.   Повний текст
 50. Бельгард А. Л. Об амфиценозах / А. Л. Бельгард // Науч. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1948. – С. 87-89.
 51. Береговий П.М. Заплавні луки річки Псла. Наукові записки Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 1948. Т. 8, вип. 8. С. 45–64. DJVU (968.09 KB)
 52. Вульф Е.В. Крымская яйла и ее растительность. Труды Никитск. Бот. сада, 1948, 25(1–2): 49– 67.
 53. Гроссгейм А. А. Некоторые данные о растительности ныне затопленных песчаных островов Днепра близ Днепропетровска / А. А. Гроссгейм // Сб. работ биол. фак-та Днепропетровского ун-та. – Днепропетровск, 1948. – С. 3–32.
 54. Двораковский М.С. Грабовые леса на восточной границе распространения. Вестник Московского университета. Биология. 1948. № 3. С. 85–99. DJVU (695.73 KB)
 55. Сидельник Н. А. Типы зарастания водоемов долины порожистого Днепра и Самары Днепровской / Н. А. Сидельник // Вестник НИИ ин-та гидробиол. Днепропетр. ун-та. – Днепропетровск, 1948. – Т. 8. – С. 9–11.
 56. Шалыт М.С. О растительности Присивашья (К вопросу о существовании "полынных степей" на юге Украины и в степном Крыму) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1948. – Т. 53, вып. 6. – С. 53–66. DJVU (166.73 KB)
 57. Алексеев А.Д. Пойменные луга Харьковской области. Сообщение 1-ое // Записки Харьковского сельськохозяйственного института. – 1947. – Т. 6 (43). – С. 95–98. DJVU (137.46 KB)
 58. Афанасьєв Д.Я. Наслідки і перспективи геоботанічних досліджень на Україні // Ботан. журн. АН УРСР. - 1947. - 4, №3-4. - С. 50-63.   Повний текст
 59. Білик Г.І. Заплавні луки р. Вовчої (ліва притока р. Сіверського Дінця) // Ботан. журн. АН УРСР. - 1947. - 4, №3-4. - С. 113-120.   Повний текст
 60. Бельгард А. Л. Древесно-кустарниковая растительность юго-востока УССР /. А. Л. Бельгард // Растительный и животный мир юго-востока УССР. – К. : КГУ, 1947. – С. 27-39.
 61. Климентов Л. В. Плави пониззя рік південного заходу України / Л. В. Климентов // Тези доп. Одес. ун–ту. – Одеса, 1947. – С. 121–122.
 62. Косець М.І. Букові ліси Західного Поділля // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 4, № 3/4. – С. 101-114.   Повний текст
 63. Котов М.І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 64. Ярошенко П. Д. Нариси рослинностi Закарпатської областi / П. Д. Ярошенко // Науковi записки Ужгородського державного унiверситету. – 1947. – 1. – С. 87-95. DJVU (895.56 KB)
 65. Білик Г.І. Геоботанічний опис басейну ріки Молочної і Молочного лиману // Бот. журн. АН УРСР. – 1946. – Т. ІІІ, № 1-2. – С. 55-68.   Повний текст
 66. Ильинский А. П. Растительность Советских Карпат / А. П. Ильинский – М. : Бюллетень МОИП, 1945. – 1. – С. 37-44 DJVU (262.41 KB)
 67. Дрюченко М.М. К познанию экологии пойменных лесов. 1840-1940. Юбилейная науч. сессия Харьков. СХИ.
 68. Зеров К.К. Вища водна рослинність заплавних водойм верхнього і середнього Дніпра // Тр. ін-ту гідробіол. – 1941. - № 20.
 69. Клеопов Ю.Д. Перигляциальные степи Европейской части СССР. Труди Науково-дослідного Інституту ботаніки ХДУ. 1941. Т. 4. С. 167–181. DJVU (855.56 KB)
 70. Котов М.І. Рослинність і флора заповідника Гористе та його околиць // Природа заповідника "Гористе".- К.: Вид-во АН УРСР. - 1941. - Вип. 1. - С. 95-117.
 71. Білик Г.І. Екологічні ряди галофільних фітоценозів приморської смуги УРСР // Ботан. журн. - 1940. - 1, №3/4. - С. 325-331.   Повний текст
 72. Бельгард А. Л. Байрачные леса бывшей порожистой части Днепра / А. Л. Бельгард // Научн. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1940. – С. 99-104.
 73. Бельгард А.Л., Кириченко Т.Ф. Леса долины р. Орели // Сборник работ биофака ДГУ. - Т. ІІІ. - 1940
 74. Брадис Е.М. К познанию торфяников юга Украины // Укр. ботан. журн. - 1940. - 1. - №3/4. - С. 307-323.   Повний текст
 75. Илличевский С. О. Растительность острова Джарылгача на Черном море. Ботанический журнал СССР. 1940. Т. 1, № 25. С. 38–51. DJVU (3.78 MB)   Повний текст
 76. Котов М.І. Геоботанічний нарис південної частини Вінницької області // Ботан. журн. АН УРСР. - 1940. - 1, №2 - С.   Повний текст
 77. Котов М.І., Карнаух Є.Д. Рослинність заповідників Сталінської області // Ботан. журн. АН УРСР. - 1940. - 1, №3/4. - С. 336-352.   Повний текст
 78. Лавренко Е.М. Сфагновые болота бассейна р. Донца (К вопросу о современной активизации бореальных элементов на песчаных террасах рек степной полосы). Труды Ботанического института АН СССР. – 1940. – Сер. 3: Геоботаника. – Вып. 4. – С. 603–632.
 79. Panek J. Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia // Rocznik wolynski. − 1939. − №7. − S. 22-66.
 80. Білик Г.І. До класифікації галофільної рослинності УРСР // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20.   Повний текст
 81. Бачуріна Г.Ф. Рослинність і стратиграфія Придніпровських боліт // Ботан. журн АН УРСР. - 1939, N20 (28). - С. 7-77.   Повний текст
 82. Бельгард А.Л. Надсамарські байрачні ліси // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 83. Бельгард А.Л., Кириченко Т.Ф. Заплавні ліси Середнього Дніпра // Збірник робіт біофаку ДДУ. - 1939
 84. Зеров К.К. Вища водна рослинність водойм Дніпра в околицях заповідника АН УРСР «Гористе» // Тр. ін-ту гідробіол. АН УССР. – 1939. - № 17.
 85. Корещук К. Е. Растительность Обуховско-Каменского массива // Зб. пр. Дніпропетр. бот. саду. – 1939. – № 4. – С. 117–125.
 86. Котов М. І. Рослинність крутих схилів і відслонень каменистих порід Донецького кряжу та освоєння їх сільським і лісним господарством // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 23/31. – С.27-47. DJVU (2.13 MB)
 87. Котов М.І. Флора і рослинність крейдяних відслонень в Донецькому басейні та використання їх в сільському господарстві // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 21/22. – С. 221-241.
 88. Котов М.І., Карнаух Є.Д. Геоботанічний нарис степів околиць м. Сталіно // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 20. – С. 147-154.
 89. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту вод. госп-ва. – 1939. – Вип. 9. – С. 65-97.
 90. Пастушко Є.І. Геоботанічний нарис долини р. Самари-Дніпровської // Зб. праць Дніпропетр. бот. саду. - 1939. - №3
 91. Сидельник М.А. До рослиннсоті урочища "Крутий Пристін" // Зб. робіт ДДУ. - 1939
 92. Шалыт М.С. Материалы к познанию растительности Нижнего Приднепровья // Изв. Крым. пед. ин-та. – 1939. – 8. – С. 12-46.
 93. Zlatník A., Korsuň F., Kočetov F., Kseneman M. Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi. – Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, svazek 152. Brno. 1938.
 94. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів лівобережжя середнього Дінця // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — №2.- С. 58-75.
 95. Бельгард А. Л. До типології заплавних лісів Середнього Дніпра / А. Л. Бельгард, Т. Ф. Кириченко // Зб. робіт біол. фак-ту ДДУ, 1938. – Т. IX. – C. 129–141.
 96. Бельгард А.Л. Геоботанічний нарис Новомосковського бору // Наук. зап. Дніпроп. ун-ту. - 1938. - Вип. 1.
 97. Бельгард О.Л. Рослинність Покровських плавнів // Наук. зап. Дніпроп. ун-ту. - 1938. - 1. - Вип. 1. - С. 32-76.
 98. Гринь Ф.О. До питання про динаміку рослинності крейдяних відслонень // Геобот. зб. № 2. – К., 1938. – С. 89-110. DJVU (1.96 MB)
 99. Котов М.І. Рослинність Хомутовського степу Будьонівського району Донецької області // Збірник праць, присв. пам'яті акад. О.В. Фоміна. - К.: Вид-во АН УРСР, 1938. - С. 176-190. DJVU (1.66 MB)
 100. Сідельник Н. До рослинності урочища Крутий Пристін // Збірник робіт біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1938. – Т. IX, вип. 2. – С. 147-157.
.