Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1950  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

 1. Боровик Л.П. ДЕМУТАЦІЙНА ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЛУГАНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ (ВІДДІЛЕННЯ СТРІЛЬЦІВСЬКИЙ СТЕП: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05. - Київ, 2021.- 24 с. PDF (463.96 KB)
 2. Гончаренко І.В. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ, СТРУКТУРИ І АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОСТІ: Автореф....д-ра. біол. наук. – К., 2021. – 36 с. PDF (772.95 KB)
 3. Дацюк В.В. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА: Автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.05. – Київ, 2021 . – 21 с. PDF (412.03 KB)
 4. Клепець О.В. Структурні особливості вищої водної рослинності різнотипних водойм урбанізованих територій: Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17.гідробіологія. - Київ, 2017. - 24 с. PDF (736.56 KB)
 5. Конайкова В.О. Структура та динаміка рослинності природного заповідника "Єланецький степ": Дис. доктора філософії: 091 - Біологія. - Київ, 2021.- 191 с. PDF (2.29 MB)
 6. Розенбліт Ю.В. Екомери Дністровського каньйону: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05. - Київ, 2021.- 24 с.
 7. Буджак В.В. ОЦІНКА ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ ТРАВ’ЯНИХ ЕКОСИСТЕМ БАСЕЙНІВ ПРУТУ І СІРЕТУ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ) З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: Автореф....д-ра. біол. наук. – К., 2020. – 48 с. PDF (1.01 MB)
 8. Давидова А.О. Фіторізноманіття НПП "Джарилгацький" // Дис. доктора філософії: 091 - Біологія. - Київ, 2020.- 315 с. PDF (4.36 MB)
 9. ЧУСОВА О.О. РОСЛИННІСТЬ ТА БІОТОПИ БАСЕЙНУ Р. КРАСНА // Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05. - Київ, 2019.- 20 с. PDF (1.02 MB)
 10. Красова О.О. ПРИРОДНА ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ СХИЛІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ р. ІНГУЛЕЦЬ // Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05. - - Київ, 2017. - 24 с. PDF (1.34 MB)
 11. Винокуров Д.С.РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ Р.ІНГУЛ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА // Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05. - Київ, 2016.- 21 с. PDF (391.93 KB)
 12. Казарінова Г.О. СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ТА ОХОРОНА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ   Повний текст
 13. Коваленко О. А. ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ ТА ФІТОСОЗОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НПП "ПИРЯТИНСЬКИЙ": автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Олексій Анатолійович Коваленко . – Київ, 2016 . – 25 с. PDF (782.85 KB)
 14. Омельчук О. С. Заплавні фітосистеми у структурі річково-долинних коридорів екомережі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. С. Омельчук ; Держ. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2016. - 227 с. PDF (4.49 MB)
 15. Соломаха І.В. ЛІСОВА ТА ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я   Повний текст
 16. Ємельянова С.М. ВИЩА ВОДНА ТА БОЛОТНА РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ р. ПІВДЕННИЙ БУГ (СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА)   Повний текст
 17. Ємельянова С.М. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона): дис...канд. біол. наук. - Київ 2015. PDF (4.39 MB)
 18. Бредіхіна Ю. Л. СПОНТАННА РОСЛИННІСТЬ М. МЕЛІТОПОЛЯ: СИНТАКСОНОМІЯ, ФІТОМЕЛІОРАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ. – Автореф. дис. канд. сільськогосп. наук. – Львів, 2015. – 18 с.   Повний текст
 19. Кузь І. А. Флора та рослинність боліт Середнього Придністров'я [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Кузь Інна Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 20 с.
 20. Лисогор Л. П. Рослинність перелогів Правобережного степового Придніпров'я (склад, структура флори та продуктивність угруповань).- Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.05, НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015.- 24 с.
 21. Старовойтова М.Ю. Вища водна рослинність басейну р.Сули : синтаксономія, динаміка, охорона : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук; Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка. К., 2015. - 22 с.
 22. Чурілов А.М. ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ І ОХОРОНА ЛІСІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ   Повний текст
 23. Ярова О.А. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛООЗЕРСЬКИЙ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЙОГО ТЕРИТОРІЇ   Повний текст
 24. Вашеняк, Юлія Анатоліївна. Диференціація фіторізноманіття Центральноподільського геоботанічного округу [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Вашеняк Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2014. - 22 с.
 25. Конограй В. А. Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, динаміка, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / В. А. Конограй; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2013. - 23 c. PDF (649.64 KB)
 26. Давидов Д.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ (УКРАЇНА):СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ТА ОХОРОНА PDF (200.71 KB)
 27. Козир М. С. Рослинність заплавних лук річки Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона) : автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Микола Станіславович Козир . – Київ, 2013 . – 18 с. PDF (422.06 KB)
 28. Онищенко В. А. Ліси порядку FAGETALIA SYLVATICAE PAWL. 1928 в Україні.- Дисертація д-ра біол. наук: 03.00.05, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К, 2013.- 203 с.
 29. Сотник Л.П. Лісова рослинність біосферного резервату "Шацький" : (структура, динаміка, місце в екомережі) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук / Людмила Петрівна Сотник ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України". - Львів, 2013. - 20 с.
 30. Фельбаба-Клушина Л. М. Флора і рослинність боліт і водойм басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція їх охорони : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Л. М. Фельбаба-Клушина; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - К., 2013. - 40 с.
 31. Багрикова Н. А. Сорно-полевая растительность Крыма (формирование и структура) [Текст] : дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05 / Багрикова Наталия Александровна ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Никит. ботан. сад - Нац. науч. центр. - Ялта, 2012. - 541 л.
 32. Горошко В.В. Лісистість водозборів річок середньої течії Сіверський Донець та особливості формування лісів на них : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03. Харків, 2012. 21 c.
 33. Куземко А. А. Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація : Аавтореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / А. А. Куземко; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К., 2012. - 38 c. PDF (386.09 KB)
 34. Назаренко, Назар Миколайович. Структурно-типологічні основи організації екосистем листяних лісів північно-степового Придніпров"я : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 / Н. М. Назаренко ; наук. конс. А. П. Стадник ; Ін-т агроекол. і екон. природокористування НААН. - К., 2011. - 40 с.
 35. Гапон С. В. Мохоподібні Лісостепу України (рослинність та флора):Автореферат дис. доктора біол. наук. – Київ, 2011. – 38 с.   Повний текст
 36. Жигаленко О. А. Флора, рослинність та созологічна цінність Ічнянського національного природного парку: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / О. А. Жигаленко ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. — К., 2011. — 23 с. PDF (1.50 MB)
 37. Борсукевич Л. М. Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу: Автореф. дис. канд. біол. наук. – Київ, 2010. – 22 с. PDF (400.87 KB)
 38. Воронцов Д. П. Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного покриву національного природного парку "Сколівські Бескиди" та його созологічна оцінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Д. П. Воронцов; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К., 2010. - 20 c. PDF (365.69 KB)
 39. Сенчило О. О. РОСЛИННІСТЬ ЗАПЛАВИ ДНІПРА В МЕЖАХ ЛІСОСТЕПУ. – Автореф. дис. канд. біол. наук. – Київ, 2010. – 22 с. PDF (596.60 KB)
 40. Сорока М. І. РОСЛИННІСТЬ РОЗТОЧЧЯ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, СИНТАКСОНОМІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. – Автореф. дис. доктора біол. наук. – Львів, 2010. – 33 с. PDF (912.26 KB)
 41. Хом'як І. В. Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / І.В. Хом'як ; Ін-т агроекол. — К., 2010 . — 20 с. PDF (2.20 MB)
 42. Лобань Л. О. Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.О. Лобань ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2009. — 18 с. PDF (885.10 KB)
 43. Козак М. І. ВИЩА ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ: СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА. – Автореф. дис. канд. біол. наук. – Київ, 2009. – 23 с. PDF (628.08 KB)
 44. Лукащук Г.Б. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Горган: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03. Львів, 2009. 17 с.
 45. Пньовська О. М. Біоекологічні особливості і динаміка трав'яного покриву фітоценозів зеленої зони м. Києва: автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / О.М. Пньовська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. PDF (444.41 KB)
 46. Єпіхін Д. В. Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Д.В. Єпіхін ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2008. — 20 с. PDF (353.74 KB)
 47. Бондарева Л. В. Флора і рослинність Гераклейського півострова: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.В. Бондарева ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2008. — 20 с. PDF (384.86 KB)
 48. Гайова Ю. Ю. Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринського геоботанічного району: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.Ю. Гайова ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2008. — 20 с. PDF (388.09 KB)
 49. Кузярін О. Т. Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.Т. Кузярін ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2008. — 20 с. PDF (333.38 KB)
 50. Тертишний А. П. Луки Північного лівобережного геоботанічного округу: флора, синтаксономія, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / А.П. Тертишний ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2008. — 20 с. PDF (317.02 KB)
 51. Шаповал В. В. Флора та рослинність депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.В. Шаповал ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2007. — 21 с. PDF (344.98 KB)
 52. Гриценко В. В. Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.В. Гриценко ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 20 с. PDF (404.95 KB)
 53. Дикий Є. О. Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Є.О. Дикий ; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 23 с. PDF (395.55 KB)
 54. Скляр Ю. Л. Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни Північного Сходу України: еколого-ценотичні особливості, стан ценопопуляцій, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.Л. Скляр ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2007. — 23 с. PDF (755.83 KB)
 55. Якубенко Б. Є. Природні кормові угіддя Лісостепу України: флора, рослинність, динаміка, оптимізація: автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.05 / Б.Є. Якубенко ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2007. — 47 с. PDF (573.54 KB)
 56. Дідур О. О. Біогеоценотичні властивості вільхових лісових екосистем південного сходу України (відновлення, управління, раціональне використання): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / О.О. Дідур ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 21 с. PDF (373.56 KB)
 57. Карнатовська М.Ю. Флора та рослинність Нижньодніпровських арен: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / М.Ю. Карнатовська ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 20 с. PDF (364.37 KB)
 58. Коніщук В. В. Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / В.В. Коніщук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. PDF (210.31 KB)
 59. Осипенко В. В. Спонтанна рослинність м.Черкаси: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.В. Осипенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. PDF (297.59 KB)
 60. Войтюк Б. Ю. Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Б.Ю. Войтюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 24 с. PDF (340.49 KB)
 61. Гомля Л. М. Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.М. Гомля ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 19 с. PDF (374.12 KB)
 62. Нейко І. С. Природні дубові ліси верхів'я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них : автореф. дис... канд. с.-г наук: 06.03.03 / Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Х., 2005. - 20 с. PDF (451.34 KB)
 63. Устименко П. М. Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.05 / П.М. Устименко ; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2005. — 37 с. PDF (439.31 KB)
 64. Цуканова Г. О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Г.О. Цуканова ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2005. — 20 с. PDF (335.89 KB)
 65. Якушенко Д. М. Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Д. М. Якушенко ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2005. - 20 с. PDF (292.17 KB)
 66. Башуцька У. Б. Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / У.Б. Башуцька ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 17 с. PDF (873.02 KB)
 67. Гальченко Н. П. Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" і його созологічне значення: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Н.П. Гальченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2004. — 19 с. PDF (347.19 KB)
 68. Данилик Р. М. Еколого-біологічна характеристика рослинності водних екосистем зеленої зони міста Львова (трансформація, фітоіндикація, відновлення): Автореф. дис....канд. біол. наук. – Дніпроп., 2004. – 20 с.
 69. Корінька О.М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.М. Корінько; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 21 с.
 70. Рифф Любов Едуардівна. Флора і рослинність кам'янистих відслонень Гірського Криму: дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / УААН; Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр. - Ялта, 2004.
 71. Хлизіна Н.В. Літофільні угруповання Криворізького залізорудного басейну: екологія, типологія, динаміка: aвтореф. … канд. біол. наук, Дніпропетровськ, 2004, 20 с.
 72. Юглічек Л. С. Рослинність східної частини Малого Полісся: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л.С. Юглічек ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 19 с. PDF (393.63 KB)
 73. Абдулоєва О. С. Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав'янистої рослинності Західного Лісостепу (Україна): дисертація канд. біол. наук: 03.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
 74. Куземко А. А. Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / А.А. Куземко ; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2003. — 20 с. PDF (378.63 KB)
 75. Мирза-Сіденко В. М. Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.М. Мирза-Сіденко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2003. — 20 с. PDF (359.14 KB)
 76. Назаренко, Назар Миколайович. Екологічні особливості бересто-пакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Н.М. Назаренко ; Укр. н.-д. ін-т ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. - Харків, 2003. - 20 с.
 77. Чинкіна Т. Б. Синтаксономія і антропогенна динаміка рослинності гирлової області Дніпра: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Т.Б. Чинкіна ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 18 с. PDF (394.15 KB)
 78. Дерполюк С. В. Структура основних типів рослинних угруповань західних районів Криворізького залізорудного басейну, стан та прогноз розвитку: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.В. Дерполюк ; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2002. — 20 с. PDF (439.84 KB)
 79. Коломійчук В. П. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.П. Коломійчук ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2002. — 20 с. PDF (327.15 KB)
 80. Контар І. С. Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.С. Контар ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 18 с. PDF (403.88 KB)
 81. Бондар Г. С. Екологічний аналіз трав'янистої рослинності схилових екотопів Південно-Східного Степу України (відновлення, охорона, раціональне використання): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Г.С. Бондар ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. PDF (308.89 KB)
 82. Гамуля Ю.Г. Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров Степового Придніпро'я, іх охорона, поновлення і раціональне використання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Ю.Г. Гамуля ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. PDF (301.55 KB)
 83. Гончаренко І.В. Флористичне та фітоценотичне різноманіття північно-східної частини Лісостепу України (Сумський геоботанічний округ): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.В. Гончаренко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 20 с. PDF (349.47 KB)
 84. Жмуд О. І. Сингенетичні і екзогенні зміни рослинності Дунайського біосферного заповідника: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.І. Жмуд ; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2001. — 21 с. PDF (293.29 KB)
 85. Тищенко О. В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.В. Тищенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2001. — 18 с. PDF (317.27 KB)
 86. Голубнича С. М. Вплив умов водосховищ-охолоджувачів Південного Сходу України на вищу водну та прибережну рослинність: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / С.М. Голубнича ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 17 с. PDF (365.40 KB)
 87. Безроднова О. В. Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / О.В. Безроднова ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. PDF (243.45 KB)
 88. Лоза І. М. Еколого-біологічна характеристика осиково-березових кілків Придніпров'я, їх охорона та раціональне використання: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / І.М. Лоза ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 17 с. PDF (319.72 KB)
 89. Онищенко В. А. Рослинність природного заповідника "Медобори": Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.А. Онищенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 19 с. PDF (335.72 KB)
 90. Панченко С. М. Флора, рослинність та популяції модельних видів Старогутського лісового масиву (Сумська область): Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С.М. Панченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 19 с. PDF (269.50 KB)
 91. Смоляр О. М. Фіторізноманітність Лівобережного Придніпров'я: Автореф. дис...д-ра біол. наук: 03.00.05 / О.М. Смоляр ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 36 с. PDF (380.00 KB)
 92. Тимошенко П.А. Флороценотичні комплекси Нижньодніпровських арен в умовах антропогенного впливу: Aвтореф. дис. канд. біол. наук. — К, 2000. — 21 с.
 93. Фіцайло Т. В. Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Т.В. Фіцайло ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2000. — 18 с. PDF (358.95 KB)
 94. Жуков С. П. Антропогенна сукцесія рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / С.П. Жуков ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 20 с. PDF (327.27 KB)
 95. Бабко І. А.Диференціація рослинного покриву степів південної частини Лівобережного Лісостепу України: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / І.А. Бабко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (284.60 KB)
 96. Лукаш О. В. Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна-Остер: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.В. Лукаш ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (350.75 KB)
 97. Бойчук І.І. Ліси басейну ріки Лімниця в Українських Карпатах, їх відновлення та охорона: автореф. дис. канд. сільськогосп. наук: спец. 06. 03. 03 «Лісознавство і лісівництво» / І.І. Бойчук – Львів, 1999. – 20с.
 98. Карпенко Ю. О. Диференціація рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм, її флористична та созологічна цінність: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Ю.О. Карпенко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. PDF (339.75 KB)
 99. Корженевская Ю. В. Аккумуляционно- денудационные процессы как фактор ценозообразования (на примере некоторых растительных сообществ Крыма): Дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Симферопольский гос. ун-т. - Симф., 1999. - 298л.
 100. Левон О. Ф. Синантропна рослинність території Великої Ялти: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О.Ф. Левон ; НАН України. Центр. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 1999. — 16 с. PDF (231.10 KB)
.