Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Байрак О.М., Коротченко I.А. Флористична і ценотична характеристика степів Полтавщини // Укр.ботан.журн. – 1996. –Т.53, N5.- С.554-557.   Повний текст
 2. Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Турута О.Є. Рослинні раритети середньої течії р. Берди // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 5. – С. 598-603.   Повний текст
 3. Гадач Е., Стойко С., Тасенкевич Л., Террай Я., Бураль М. Нотатки про флору і рослинність ботанічного резервату «Стінка» (Біосферний заповідник «Східні Карпати») // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 105-111.   Повний текст
 4. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 5. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Тенденции антропогенных смен водной растительности плавнево-литоральных геосистем Северного Причерноморья // Гидробиол. ж-л. – 1996. – Т. 32, № 5. – С. 8-14.
 6. Зуб Л.Н. Эколого-ценотические особенности растительного покрова мелководий Среднего и Нижнего Днепра // Вестн. экологии. – 1996. - № 1-2. – С. 78-111.
 7. Карпенко К.К., Ковтун В.А. Рослинність Сумської області, її сучасний стан і проблеми охорони. Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 1. – Суми, Видавничий центр ДІМ, 1996. – С. 7–43.
 8. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності в долині р. Сейм // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання. Зб. статей. - Чернігів, 1996. - С. 84-92.
 9. Коротченко І.А. Рідкісні угруповання степів Полтавщини // Укр ботан. журн. - 1996. - 53, № 3. - С. 274-277.   Повний текст
 10. Лукаш О.В. Фітоценотична характеристика та созологічна цінність ділянок міжріччя Десна – Остер, які пропонуються для охорони // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта та виховання. Зб. статей. – Чернігів, 1996. – С. 78-84.
 11. Мальцев В.И., Зуб Л.Н. Типизация ландшафтно-ценотических комплексов мелководий Каховского водохранилища // Вестн. экологии. – 1996. – № 1-2. – С. 62-68.
 12. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку "Синевир" // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, N 1-2. – C. 111-117.   Повний текст
 13. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку “Синевир” // Укр ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 111-117   Повний текст
 14. Стецюк Н.О., Бабаніна і.В. Рослинність та флористичні особливості пісків пониззя р. Ворскли. // Укр. ботан. журн. - 1996. - 53, № 1-2. - С. 130-134.   Повний текст
 15. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 PDF (17.56 MB)
 16. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (2) PDF (20.89 MB)
 17. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблема охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, №3. – С. 260-264.   Повний текст
 18. Якубенко Б.Є., Григора І.М., Алейніков І.М., Балабайко В.Ф., Василюк П.М. Геоботанічна характеристика природних кормових угідь Північного Лісостепу України // Зб. наук. праць НАУ “Захист рослин у сучасних умовах землевпорядкування”. – К.: Вид-во НАУ, 1996. – С. 114 – 124.
 19. Dubyna D.V., Neuhäuslova Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – Vol. 30. – S. 1-31. PDF (1.45 MB)
 20. Єремко І.О. Флористичні особливості фрагментів степу середньої течії р. Інгул // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 462—465.   Повний текст
 21. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Сіденко (Мирза-Сіденко) В.М. Рослинний світ гранітних відслонень Кіровоградщини та його охорона // Український ботанічний журнал. – 1995. – 52, №6. – С. 866-873.   Повний текст
 22. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ВИНОГРАДНИКАХ И ТАБАЧНЫХ ПОЛЯХ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ // Экология. 1995. № 6. С. 477-479.
 23. Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко (Бабко) І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки. Серія природнича (До 80-річчя Полтавського педагогічного інституту). – Полтава, - 1995. - С. 33-37.
 24. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І. Типологія заплавних болотистих лук Західного Полісся // Зб. наук. праць НАУ “Технологія захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів”. – К.: Вид-во НАУ, 1995. – С. 170 – 178.
 25. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 26. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 27. Дьяченко Т.Н. Новая ассоциация класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Гидробиол. ж-л. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 109-111.
 28. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38- 48.   Повний текст
 29. Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 30. Мишнев В.Г., Вахрушева Л.П. Флюктуации травянистой синузии в дубравах Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 2 (41). 1995. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 172-177. PDF (892.02 KB)
 31. Онищенко В. А. Охоpона дубово-гpабових та гpабових лісів у заповідниках Укpаїни / В. А. Онищенко // Пpобл. становлення і функціонування новоствоpених заповідників. – 1995. – С. 65-66.
 32. Повх В. Н., Жуков С. П. О формировании сообществ высших растений на отвалах угольных шахт // Интродукция и акклиматизация растений.- 1995.- Вып. 22.- С. 89-91 .
 33. Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П. Еколого- фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату «Кедрина» в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.   Повний текст
 34. Ткаченко В.С. Саморозвиток фітоценозів "Михайлівської цілини" та його прогнозування // Ойкумена: укр. екол. вісник. – 1995. – № 1-2. – С. 79-89.
 35. Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського степу за даними фітоценологічного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 252-259.   Повний текст
 36. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. –1995. – 52, № 5. – С. 703-706.   Повний текст
 37. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, N 3. – C. 414-419.   Повний текст
 38. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonco Yu.R. Coastal vegetation of the «BirjucijIsland» spit in the Azov Sea, Ukraine, Preslia, 1994, 66, pp. 193–216.
 39. Андрієнко Т.Л. Еколого-ценотичні особливості заростання пісків Україн - ського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 34-38.   Повний текст
 40. Голубев В.Н. АНАЛИЗ РИТМИКИ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА "МЫС МАРТЬЯН" НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА // Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 3. С. 93-103.   Повний текст
 41. Гринюк Ю.Г. Деякі особливості рослинних сукцесій в заповіднику "Розточчя" / Гринюк Ю. Г., Сорока М. І., Стрямець Г. В., Ференц Н. М. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 14-19.
 42. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
 43. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника «Городоцька дача» (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.   Повний текст
 44. Костильов О.В., Устименко П.М., Попович С.Ю. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, N 5. – C. 115-121.   Повний текст
 45. Куковиця Г.С. Синтаксономiя лучних степів Західного Поділля (Україна) / Г.С. Куковиця, Я.I. Мовчан, В.А. Соломаха, Шеляг- Ю.Р. Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1994. – Вип. 51, № 2/3. – С. 35-47.   Повний текст
 46. Мельник В.І. Залишки корінних дубово-соснових лісів на Лівобережжі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, №2/3. – С. 48-52.   Повний текст
 47. Байрак О.М., Андрiєнко Т.Л. Фiтоценотична характеристика болотних заказникiв Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1993. - Т. 50, N 4. - С. 109-113.   Повний текст
 48. Балашев Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостки // Редкол. Укр. ботан. журн. — Киев: УООП, 1993. — 16с. — Депон. в ГНТБ Украины 01.12.93, № 2347.
 49. Балашов Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостка. - Киев: УООП, 1993. - Деп. в ГНТБ Украины 1.12.1993 № 2347. - 16 с.
 50. Голубев В.Н. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЙ В РЕЛИКТОВЫХ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СООБЩЕСТВАХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА // Ботанический журнал. 1993. Т. 78. № 9. С. 21-29.   Повний текст
 51. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 5. – С. 23-34.   Повний текст
 52. Калугина­Гутник А.А., Евстигнеева И.К. Многолетняя динамика видового состава и структуры фитоценозов Филлофорного поля Зернова // Экология моря. — 1993. — Вып. 43. — С. 90–97.
 53. Мілкіна Л.І. Мішані смерекові ліси // // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 91-99.
 54. Мілкіна Л.І. Формація букові ліси (Fagetea sylvaticae) // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 70-76.
 55. Мельник В. И. Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности и ее ботанико-географические святи с луговыми степями Западной и Восточной Европы // Ботан. журн. – 1993. – Т. 78. – N. 2. – С. 28–38.   Повний текст
 56. Телецька Л.І. Екологічні особливості синантропної рослинності Київського плато (Україна). Укр. ботан. журн., 1993, 50(6): 39–44.   Повний текст
 57. Ткаченко В. С., Генов А. П., Лисенко Г. М. Структура рослинності заповідного степу «Михайлівська цілина» за даними крупно масштабного картування у 1991р. // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 4. – С. 5-15.   Повний текст
 58. Ткаченко В.С., Генов А.П. Ценотична структура заповідника «Крейдяна флора» (Донецька обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 44-51.   Повний текст
 59. Ткаченко В.С., Уманець О.Ю. Фітоценотична характеристика Солоноозерної ділянки Чорноморського заповідника (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 2. – С. 14-23.   Повний текст
 60. Устименко П.М., Попович С.Ю. Состояние растительности как основа функционального зонирования национальных парков (на примере Тростянецкого лесного массива) // География и природные ресурсы. – 1993. – N 2. – C. 89-94.
 61. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Розподіл рослинності на території Гомольшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, N 3. – C. 65 29.   Повний текст
 62. Андрієнко Т.Л., Кофман Й.Ш., Уманець О.Ю., Якушина Л.А. Розподіл рослинності на Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника та антропогенний вплив на неї // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 22-26.   Повний текст
 63. Голубев В.Н. ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН В ВЫСОКОГОРЬЯХ КРЫМА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 5-9.
 64. Голубев В.Н., Голубева И.В. СРЕДНЕГОРНЫЙ ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН НА ЮЖНОМ МАКРОСКЛОНЕ ГЛАВНОЙ ГРЯДЫ КРЫМСКИХ ГОР // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 9-16.
 65. Дзюба Т. П. Рослинність дамб рисових систем Причорномор’я / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 31–35.   Повний текст
 66. Карпенко К.К., Родінка О.С. До питання охорони залишків степової рослинності на Сумщині. Проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Сумщини: Збірник наукових праць. – Суми, 1992. – С. 149–153.
 67. Костильов О.В. Ценоіндикаційні комплекси рудеральної рослинності України / О.В. Костильов, Т.Д. Соломаха, В.А. Соломаха. // Ойкумена. – 1992. - № 4. – С. 93-96
 68. Крамарець В.О., Кучерявий В.О., Соломаха В.А. Паркова та лісопаркова рослинність міст заходу України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, 3. – С. 12-20   Повний текст
 69. Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг- Сосонко Ю.Р. Новий синтаксон Poaёtum versicoloris ass. nova степiв Захiдного Подiлля // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 1. — С. 27—30.   Повний текст
 70. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р. та ін. Синтаксономія прибережно-водних, болотних, лучних, чагарникових і чагарникових угруповань високогір’я Українських Карпат. Укр. ботан. журн., 1992, 49(4): 5–13   Повний текст
 71. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р., Комендар В.І., Крічфалушій В.В. Флористична класифікація високогірної рослинності // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 3. – С. 5-12.   Повний текст
 72. Попович С. Ю. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку / С. Ю. Попович, П. М. Устименко // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 26-31.   Повний текст
 73. Попович С.Ю., Устименко П.М. Антропогенные изменения травяного покрова в лесах западных отрогов Среднерусской возвышенности // География и природные ресурсы. – 1992. – N 4. – C. 116-121.
 74. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 3. – C. 25-31.   Повний текст
 75. Попович С.Ю., Устименко П.М., Костильов О.В. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 1. – C. 78-82.   Повний текст
 76. Соломаха В. А. Динамiка сегетальної рослинностi України / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 2. – С. 13–16.   Повний текст
 77. Телецька Л.І. Сегетальна рослинність Київського плато. Укр. ботан. журн.,1992, 49(5): 18–22.   Повний текст
 78. Устименко П.М., Попович С.Ю. Растительность проектируемого Славяногорского национального парка и зонирование его территории // Бюл. Гл. ботан. сада РАН. – 1992. – N 164. – C. 76-81.
 79. Korzhenevsky V.V., Kljukin A.A. Vegetation description of mud volcanoes of Crimea // Feddes Repertorium. – 1991. – Bd. 102, Hf. 1-2. – S. 137-150. PDF (698.86 KB)
 80. Андриенко Т.Л., Каркуциев Г.Н., Прядко Е.И. Гидрофильная растительность верховьев р. Прут // Гидробиол. журн. – 1991. – 27, № 5. – С. 16-22.   Повний текст
 81. Балашев Л.С. Антропогенные изменения лугов Украинского Полесья // Экология. — 1991. — № 1. — С. 3–9.
 82. Дiдух Я. П. Флористична структура синтаксонiв сегетальної рослинностi рiвнинноi частини України / Я. П. Дiдух, В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 1. – С. 12–18.   Повний текст
 83. Дубина Д.В. Рослинність долини Дунаю та її геоботанічне районування (в межах СРСР) // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 3. – С. 55-60.   Повний текст
 84. Карпова Г.А., Ярошевич А.Е. Развитие остаточных водоемов дельты Днепра и особенности их зарастания высшей водной растительностью // Гидроэкол. проблемы внутренних водоемов Украины. – К., 1991. – С. 16-20.
 85. Кирильчук І.Г. Лісова рослинність заплави пониззя р. Псла // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, №1. –. С. 18-21.   Повний текст
 86. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность гротов Крыма. Бюл. Никит. бот. сада. 1991, 76(4): 525–536.
 87. Косман Є. Г., Новий комп’ютерний метод обробки описів рослинних угруповань / Є. Г. Косман, І. П. Сіренко, В. А. Соломаха, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 2. – С. 98–104.   Повний текст
 88. Косман Є.Т., Сіренко І.П. Новий комп'ютерний метод обробки описів рослинних угруповань // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 2. – С. 98-104.   Повний текст
 89. Кучерявий В.О., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Крамарець В.О. Синтаксономія рудеральної рослинності м. Львова. Укр. бот. журн., 1991, 48(3): 48–55.   Повний текст
 90. Малиновский К.А., Ишбирдин А.Р., Кричфалуший В.В. Синтаксономия высокогорной растительности Украинских Карпат III Приручьевые, околоводные и болотные сообщества. – Ред. ж. Биол. науки. – М., 1991. – 42 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.10.91, № 3893-В 91.
 91. Папуча І.В. Рудеральна рослинність м. Чернігова. Укр. бот. журн., 1991, 48(2): 39–41.   Повний текст
 92. Попович С.Ю., Устименко П.М. Охрана островных лесов на Донецком кряже // География и природные ресурсы. – 1991. – N 3. – C. 46-52. DJVU (198.97 KB)
 93. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Костильов О.В., Попович С.Ю., Дубина Д.В., Устименко П.М. Аналіз синтаксонів рослинності України // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 1. – С. 5-11.   Повний текст
 94. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М. Продромус лісової рослинності Донбасу // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, N 5. – C. 46-51.   Повний текст
 95. Корженевский В.В.ОБ ОДНОМ ПРОСТОМ СПОСОБЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКАЛ // Экология. 1990. № 6. С. 60-63.
 96. Дзюба Т. П. Сегетальна рослинність попередників рисової сівозміни в Причорномор’ї / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 2. – С. 67–71.   Повний текст
 97. Дубина Д.В. Геоботанічна районування Дніпровсько-Бузької гирлової області // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 2. – С. 54-58.   Повний текст
 98. Корженевский В.В. Растительность флишевого низкогорья юго-восточного Крыма: Ред. журн. биол. наук.- М. 1990, - 27 с. Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, № 1430-590.
 99. Корженевский В.В. Синтаксономический состав растительности флишевого низкогорья юго-восточного Крыма // Биоструктура и классификация растительности Крыма: Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. - 1990. - Т. 110. - С. 80-90.
 100. Корженевский В.В., Клюкин А.А. О синтаксонах–индикаторах склоновых процессов // Тр. Никит. ботан. сада. – 1990. – Т. 110. – С.90-103.
.