Український геоботанічний сайт

Статті за 2009


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. ОНИЩЕНКО В.А. БУКОВІ ЛІСИ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ // Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455. - 2009. - С. 81-99. PDF (15.83 MB)
 2. Kuzemko A. Dry grasslands on sandy soils in the forest and forest-steppe zones of the plains region of Ukraine: present state of syntaxonomy // Tuexenia. — 2009, № 29. — P.369-390   Повний текст
 3. Prots B., Omelchuk O. Responses of plant functional traits to forest succession in floodplain ecosystems of the Transcarpathia (Ukraine) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. T. 1, Вип. 1. – Чернівці, 2009. – С.21-26. PDF (10.08 MB)
 4. Ємельянова С.М. Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, № 3 – С. 376-383.   Повний текст
 5. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України. // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, №2. – С.189-198.   Повний текст
 6. Абдулоєва О.С., Шевчик В.Л., Карпенко Н.І. Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника. // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 2. – С. 31-36. PDF (3.36 MB)
 7. Байдіков Є.А. Сучасний стан рослинності заплави р. Юшанли // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2009. – № 2. – С. 123-126. PDF (309.51 KB)
 8. Борсукевич Л.М. Созологічна оцінка вищої водної рослинності Східної Галичини // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 28-36. PDF (347.78 KB)
 9. Борсукевич Л.М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 80-90.   Повний текст
 10. Воронцов Д.П. Раритетний фітоценофонд національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 237-244.   Повний текст
 11. Гапон С. В. Епіфітні бріоугруповання ландшафтного заказника «Чорноліський» (Кіровоградська обл.) / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66, № 4. – С. 477–489.   Повний текст
 12. Гапон С.В. Епіксильні бріоугруповання природно-заповідних територій півдня лісостепу України // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 17 № 1 (2009). - С. 16-24.   Повний текст
 13. Гончаренко І.В. СИНТАКСОНОМІЧНИЙ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (ВОЛОГІ ТА МЕЗОФІТНІ ЛУКИ) // ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Сер. А: Природничі науки, 2009, вип. 1. - С. PDF (397.73 KB)
 14. Гончаренко В. Оценка флористического сходства классов браун-бланке // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 38-47. PDF (394.18 KB)
 15. Гринчак М.М., Полив’яна Г.В. Антропогенна трансформація рослинного покриву і радіаційний баланс тепла басейнових екосистем Східних Бескид // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 85-90.   Повний текст
 16. Дідух Я.П., Куземко А.А. Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму // Чорноморський ботанічний журнал. — 2009. — 5, №4. — С. 547-562.   Повний текст
 17. Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Коротченко І.А. 2009. Рослинність. У кн.: Острів Зміїний та шельф: Просторово-часова динаміка геоекологічного стану. Ред. К.А. Позаченюк. Сімферополь: Бізнес-Інформ, с. 88–100.
 18. Давидов Д.А. Лісова рослинність долини річки Коломак та прилеглих плакорних територій / Д.А. Давидов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія Біологічні науки. – 2009. – Вип. 24, № 4 (1). – С. 73–77. PDF (2.24 MB)
 19. Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Дворецький Т.В. Еколого-флористичні особливості угруповань класу Festucetea vaginatae в Україні та завдання їх охорони // Чорноморський ботанічний журнал – том 5, №4 (2009). - С. 491-501.   Повний текст
 20. ДУБИНА Д.В., УСТИМЕНКО П.М., ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА Л.М. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ ТИСИ ТА ЇЇ ПРИТОК В УМОВАХ АНТРОПОПРЕСІЇ: ДИНАМІКА ТА СИНАНТРОПІЗАЦІЯ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C. 53-59.   Повний текст
 21. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Растительность пойменных засоленных лугов Украины: синтаксономия, оптимизация, охрана // Пойменные луговые системы как объекты с высоким фиторазнообразием, их изучение и картирование. мат-лы междунар. науч.-практ. семинара (Гомель, 11-12 июня 2009 г.). – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. – С. 131-144.
 22. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. ІІІ. Класс PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Порядки Magnocaricetalia Pignatti 1953 и Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 // Раст-сть России. СПб. – 2009. – № 13. – С. 15-36. PDF (886.80 KB)
 23. Жигаленко О.А. Лісова рослинність Ічнянського національного природного парку / О.А. Жигаленко // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 836–845.   Повний текст
 24. Карнатовская М.Ю. АССОЦИАЦИЯ PUCCINELLIETUM GIGANTEAE НА НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ АРЕНАХ // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 27-31. PDF (214.84 KB)
 25. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.   Повний текст
 26. Козак М.І., Федорчук І.В., Жигульова Е.О. Вища водна рослинність Кам’янецькогоПридністров’я (клас PHARGMITO-MAGNOCARICETEA, порядок PHRAGMITETALIA)// Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. PDF (349.56 KB)
 27. Конограй В. А. Географічна структура флори Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. Науки. – 2009. – Вип. 156. – С. 31–36.   Повний текст
 28. Конограй В. А. Синтаксономія класу Phragmitо–magnocaricetea Кременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritime, Nasturtio–Glycerietalia) / В. А. Конограй // Чорноморський ботанічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 384–396.   Повний текст
 29. Корженевский В. В., Квитницкая А. А. ФИТОИНДИКАЦИЯ СУФФОЗИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ БРЕКЧИЯХ В КРЫМУ // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2009. Вып. 20. С. 32–44. PDF (1.79 MB)
 30. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. Фитоиндикация грязевых вулканов Крыма // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 155-165. PDF (358.34 KB)
 31. Корженевський В.В., Квітніцька О.А. ФІТОІНДИКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЮННОГО РЕЛЬЄФУ КРИМУ // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2009. – Т. 11. – С. 48-60. PDF (356.40 KB)
 32. КОРОТЧЕНКО I.А., МАЛА Б.І., ФІЦАЙЛО Т.В. СИНТАКСОНОМІЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C.75-83.   Повний текст
 33. Коротченко І. А., Мала Ю. І., Фіцайло Т. В. Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України // Наукові записки. - 2009. - Том 93, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 54-69. PDF (367.37 KB)
 34. КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК A.І.,ЧОРНЕЙ І.І. УГРУПОВАННЯ СОЮЗУ CARPINION BETULI (КЛАС QUERCO-FAGETEA) ЗА УЧАСТЮ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ У БУКОВИНСЬКОМУ ПРИКАРПАТТІ // Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455. - 2009. - С. 44-53. PDF (15.83 MB)
 35. Куземко А.А. Європейський досвід класифікації трав’яної рослинності в Чеській республіці // Український ботанічний журнал. — 2009. — 66, №3. — С. 307-314.   Повний текст
 36. Куземко А.А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — Вип. 22-24.— С.136-138. PDF (280.60 KB)
 37. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Сіренко Т.В. Ценотична різноманітність ковилових степів басейну р. Базавлук // Інтродукція рослин. – 2009. – 1. – С. 3–9 PDF (169.22 KB)
 38. Лавров В.В., Блінкова О.І., Плугатар Ю.В., Нейко І.С. Основні причини та вплив пірогенної загорози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. - 2009. - Вип. 22-24. - С. 143-146. PDF (472.51 KB)
 39. Мойсієнко І.І., Овечко С.В., Винокуров Д.С. Созофіти у флорі заплави Нижнього Дніпра // Чорноморськ. бот. ж. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 108-123.   Повний текст
 40. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність ділянки Сомино Рівненського природного заповідника // Наук. вісн. Волинськ. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Біол. науки. – 2009. – № 9. – С. 173-187 DOC (1.31 MB)
 41. ОНИЩЕНКО В.А., ЛУКАШ О.В. ВИДОВИЙ СКЛАД ГРАБОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ В РАЙОНІ КОНТАКТУ ПОДІЛЬСЬКОЇ І ПРИДНІПРОВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЙ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C. 68-73.   Повний текст
 42. Панченко С.М. Рак О.О. Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 22 – 27.   Повний текст
 43. Пашкевич Н.А. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини / Н.А. Шашкевич, Т.В. Фіцайло // Укр. ботан. журн. -2009. - №2. - С. 213-220.   Повний текст
 44. Рало В.М. Матеріали до класифікації букових лісів Верхобузького пасма (північно-західне Поділля). Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. 2009, 8–9: 65–102.
 45. Скробала В. Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 44-51.   Повний текст
 46. Сорока М.І. ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "РОЗТОЧЧЯ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 7-13.   Повний текст
 47. Ткаченко В.С. Структурні зміни в рослинному покриві «Єланецького степу» за перше десятиліття заповідання // Чорноморський ботанічний журнал – том 5, №3 (2009). - С. 319-332.   Повний текст
 48. Ткаченко В.С., Боровик Л.П., Сова Т.В., Лисенко Г.М.СТРУКТУРА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ДІЛЯНКИ РОЗШИРЕННЯ "СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ" (ЛУГАНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА) // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2009. – Т. 11. – С. 35-47. PDF (501.06 KB)
 49. ТкаченкоВ.С. "СТРІЛЬЦІВСЬКИЙ СТЕП" В ФІТОЦЕНОТИЧНОМУ МОНІТОРИНГУ СТАРОБІЛЬСЬКИХ СТЕПІВ // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2009. – Т. 11. – С. 6-19. PDF (1.61 MB)
 50. Токарюк А. І., Коротченко І. А., Буджак В. В. Угруповання класу Molinio-Arrhenatheretea за участю раритетних видів у Прут-Сіретському межиріччі (Буковинське Прикарпаття) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15. – Вип. 1. – С. 7-22 PDF (3.62 MB)
 51. Турич В . В . Постмеліоративні й резерватогенні трансформації лісів Шацького національного при - родного парку / В . В . Турич , П . Т . Ященко // Наук . вісн . Волин . нац . ун - ту ім . Лесі Українки , присвя - чений 25- річчю Шацького національного природного парку . Серія : Біологічні науки . – Луцьк : « Вежа » ВДУ ім Лесі Українки , 2009. – No 2. – С . 42 – 46.
 52. Устименко П.М., Дубина Д.В. Лучна рослинність долини Тиси та її приток: сучасний стан та антропогенна трансформація // Чорноморський ботанічний журнал – том 5, № 2 (2009). - С. 163-174.   Повний текст
 53. Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Биотопы пойменных лугов Черниговского Полесья. В сб.: Международный научно-практический семинар “Пойменные луговые системы как объекты с высоким фиторазнообразием, их изучение и картирование”, (11–12 июня 2009) Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009, с. 152–161.
 54. Фельбаба-Клушина Л.М. Сучасний стан, тенденції змін та шляхи збереження й відтворення біорізноманіття рослинного покриву Закарпатської низовини. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 25, 2009: 71-88 PDF (2.92 MB)
 55. Фельбаба-Клушина Л.М., Гапон С.В. Осоково-сфагнові болота Чорногірського масиву (Українські Карпати): структура і тенденції змін // // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, №1. – С. 80-89.   Повний текст
 56. Чинкина Т.Б. Современное состояние болотной растительности устьевой области Днепра / Т.Б. Чинкина // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту. - 2009. - №2(165). - С. 140-144.
 57. Шумська Н. Рідкісні фітоценози водойм Бистрицької улоговини (Передкарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. - 2009. - №25/27. - С. 15-17. PDF (219.84 KB)
 58. ЯКУБЕНКО Б.Є., ГРИГОРЮК І.П. ТОРФ’ЯНИСТІ ЛУКИ ЗАПЛАВИ Р.ТЯСМИН (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C. 59-63.   Повний текст
 59. Якушенко Д.М. Маргинальные травянистые сообщества класса Trifolio-Geranitea Th. Müller 1962 Полесья Украины // Растительность Восточной Европы: классификация, екологія и охрана: Мат-лы междунар. науч. конф. (Брянск, 19-21 октября 2009 г.). – Брянск:Курсив, 2009. – С. 255-258.
.