Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Чорна Г.А. Рослинний покрив р. Гірський Тікич // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2 . – С. 84-93.   Повний текст
 2. Шаповал В.В. НАДЗЕМНА ПРОДУКЦІЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ДЕПРЕСІЙ ПРИСИВАСЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО НИЗОВИННОГО СТЕПУ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 14-20. PDF (472.45 KB)
 3. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 4. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - ВИПУСК 6, 2004. - С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 5. Якубенко Б.Є, Григора І.М., Скурятін Ю.М., Малашта Н.Д. Теоретичні основи формування синантропних фітоценозів та ценотична роль бур’янового перелогу // Вісник ДДАУ. – 2004. – № 1. – С. 15 – 19.
 6. Якубенко Б.Є. Синантропізація заплавних лук Дніпра в околиці м. Києва та прилеглих територій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15 – С. 34 – 39.
 7. Якубенко Б.Є. Степові угруповання балкових угідь Лісостепу України //Аграрна наука і освіта. – 2004. – 5, № 3 – 4. – С. 32 – 37.
 8. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 9. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 10. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
 11. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 12. Drescher A. The world of old oxbowlakes, ancient riverine forests and meliorated mires in the Tisza river basin / A. Drescher, B. Prots, O. Mountford // Fritschiana. – 2003. – vol. 39. – P.1-23.
 13. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. The vegetation of the Azov-Sivaš National Nature Park. Class Thero-Salicornietea (S.Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 // Thaiszia – J. Bot. (Košice). – 2003. – 13, № 1. – P. 1-30. PDF (1.13 MB)
 14. Багрикова Н.А., Котов С.Ф. Распространение и структура сообществ о днолетних суккулентных галофитов в центральной и восточной части Крымского Присивашья // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Биология, химия. - Том 16 (55) № 2. 2003. - C. 3-13. PDF (1.04 MB)
 15. Байрак О. М. Еколого-флористична диференціація соснових лісів Лівобережного Придніпров’я / О. М. Байрак, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, АСМІ, 2003. – С. 4–8. DJVU (478.09 KB)
 16. Гомля Л.М. Еколого-ценотична характеристика Хорольських боліт (Полтавська область) // Вісник Полтавського педуніверситету – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, 2003. – С. 24-31.
 17. Гомля Л.М. Заплавні луки середньої частини долини р. Хорол (Полтавська область) і їх відношення до едафічних факторів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Біологічні науки. – № 1(57), 2003. – С. 21-25.
 18. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 19. Гончаренко І.В. Визначення асоціацій в дискримінантному аналізі // Науковий вісник Ужгородського університету: Сер. Біологія. – 2003. – Т. 12. – С. 22-26. PDF (334.53 KB)
 20. Гончаренко І.В. Використання центроїдного методу в ординації угруповань // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2003. – Т. 1. – С. 281-287. PDF (279.20 KB)
 21. Гончаренко І.В. Методичні аспекти еколого-флористичної класифікації // Зб. праць Сумського держ. педагог. ін-ту: Сер. Природничі науки. – 2003. – Т. 2. – С. 56-67. PDF (290.97 KB)
 22. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
 23. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синтаксономія класу Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 Північного Причорномор'я // Збірн. наук. праць «Фальцфейнівські читання». — Херсон, 2003. — С. 98–106.
 24. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. Методика использования ГИС-технологий в картировании растительности населённых пунктов // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. – Т. 16(55). - № 2. – С. 50 – 55.
 25. Жуков С.П. Взаимоотношения растений на первой стадии сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2003. — Вип. 3. — С. 25-29. PDF (111.42 KB)
 26. Калинович Н. Історія розвитку флори та рослинности Українських Карпат // // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 2003. — Т. XII: Екологічний збірник. Екологічні проблеми Карпатського регіону. — С. 18-28. PDF (181.61 KB)
 27. Коніщук В.В. Карта рослинності Черемського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т.60, № 6. – С. 659-669.   Повний текст
 28. Корженевский В.В., Багрикова Н.А., Рыфф Л.Э., Левон А.Р. Продромус растительности Крыма (20 лет на платформе флористической классификации) // Бюлл. Главн. ботан. сада. – 2003. – Вып. 186. – С. 32-63. PDF (736.14 KB)
 29. Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 20-36. PDF (658.67 KB)
 30. Куземко А.А. Синантропная флора долины реки Рось и ее анализ // Пром. ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 30-36   Повний текст
 31. Кузярін О.Т. Водна рослинність басейну Західного Бугу: синтаксономія, еколого-ценотична структура, созологічна оцінка // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 87-102. PDF (482.14 KB)
 32. Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 53-76.   Повний текст
 33. Малиновський А.К. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.1. – С. 16-23.   Повний текст
 34. Осипенко В.В. Міська спонтанна рослинність як об’єкт екологічного моніторингу / В.В. Осипенко // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2003. – Сер. Біологічні науки, вип. 52. – С. 86-95.
 35. Остапенко Б.Ф. ТИПИ ЛІСУ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 27-42.   Повний текст
 36. Панченко С.М., Онищенко В.А. Дубові ліси Старогутського лісового масиву // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Vol. 9, N 2. – С. 11-16. PDF (1.00 MB)
 37. Рослинність хвойних лісів України: Мат-ли роб. Наради (Київ, листопад 2003). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. PDF (6.72 MB)
 38. Сова Т. В. Растительность балки Крейдяний яр в динамическом аспекте // 3бірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ. – 2003. – 54, № 24. – С. 57-71.
 39. Сорока М.І. БУКОВІ ЛІСИ РОЗТОЧЧЯ – СИНТАКСОНОМІЯ ТА ГЕНЕЗИС// Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 106-116.   Повний текст
 40. Стецюк Н.О. Еколого-ценотичні особливості дібров пониззя р. Ворскли // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного універститету імені В.Г. Короленка. Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2003. – Вип. 4(31). – С. 9–19. DJVU (737.20 KB)
 41. Стойко С.М. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 43-52.   Повний текст
 42. Ткаченко В.С., Генов А.П., Лисенко Г.М. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РОСЛИННОМУ ПОКРИВІ ЗАПОВІДНОГО ЛУЧНОГО СТЕПУ “МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА” ЗА ДАНИМИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО КАРТУВАННЯ У 2001 РОЦІ // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2003. – Т. 5. – С. 7-17. PDF (1.46 MB)
 43. Ткаченко В.С., Дронова І.С. Синфітоіндикаційна характеристика кретофільної рослинності заповідника «Крейдова флора» // Укр. ботан. журн. — 2003. — 60, № 1. — С. 18–25.   Повний текст
 44. Устименко П.М. Критичний аналіз поняття та категорій раритетних асоціацій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 4. – C. 381-387.   Повний текст
 45. Устименко П.М. Ценотическое разнообразие и синфитосозологическая классификация лесной растительности Украины // Ботан. журн. – 2003. – 88, N 2. – C. 17-27   Повний текст
 46. Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Рослинність Гірського Криму в созологічному аспекті // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 6. – C. 649-651.   Повний текст
 47. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Хвойні ліси України: ценотаксономічне багатство, різноманітність та фітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 3. – C. 239-248.   Повний текст
 48. ФІЦАЙЛО Т.В. Лучна рослинність Київського плато // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 187-205. PDF (563.80 KB)
 49. Чинкіна Т.Б. Напрямки і тенденції гідрогенних змін рослинності гирлової області Дніпра // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 57-62.   Повний текст
 50. Чинкина Т.Б. Рекреационные смены растительности устьевой области Днепра // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр.- Херсон: Вид. ХДУ, 2003. – С. 368- 369.
 51. Чорна Г.А. Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія, 2003, 3–4(22): С.14–19.
 52. ШЕВЧУК О.М., ЖУКОВ С.П. Сукцесійна динаміка різноманітності пасовищних угруповань // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 216-220. PDF (345.10 KB)
 53. Юглічек Л.С., Онищенко В.А. Грабово-дубові ліси на межі Малого та Житомирського Полісся // Вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2003. — Вип. 169. — С. 151—162. PDF (1.00 MB)
 54. Якубенко Б.Є. Балкові рослинні угруповання Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 65. – С. 55 – 70
 55. Корженевский В.В., Клюкин А.А. КЛАСС THERO-SALICORNIETEA В КРЫМУ // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2002. № 84. С. 21-23.
 56. Іутіна Н.В. Рудеральна рослинність України: стан та перспективи вивчення // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 211-214.
 57. Абдулоєва О.С. До синтаксономії ксерофітної трав’янистої рослинності Західного Лісостепу (Придністровське Поділля, Товтровий кряж, Кременецькі гори). // Укр. фітосоціолог. зб. Сер. А. – 2002. – Вип.1 (18). – С. 124-144.
 58. Багрікова Н.О. Бур'яново-польова рослинність Криму // Матер. читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). –. Київ: Фітосоціоцентр, 2002 – С. 131-142.
 59. Багрикова Н.А. АЛЬФА-РАЗНООБРАЗИЕ СЕГЕТАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ КРЫМА // В сборнике: Восстановление нарушенных природных экосистем. Матеріали I міжнародної наукової конференції. 2002. С. 19-24.
 60. Барановський Б.А. Вища водна рослинність русла ріки Оріль // Зб. наук. праць. Серія «Екологія. Біологічні науки». –Вип. 3 (24). – Полтава, 2002.–С. 40-44. DJVU (716.74 KB)
 61. Бойко П.М. Лісові насадження Олешківських пісків як складові національної екомережі України // Лісівництво і агролісомеліорація. - 2002. - Вип. 103. - С. 25-28.
 62. Бутакова І.Ю. Особливості формування рослинних угруповань у зв’язку з екологічними умовами в малих і середніх містах Київщини в межах Правобережного Лісостепу // Екологія. Біологічні науки. – Полтава, 2002. – С. 49-52.
 63. Воробйов Є.О. Географічний аналіз ценоелементів лісів Правобережного Полісся та Лісостепу // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 52-73.
 64. Воронцов Д., Підгребельна О. Флора і рослинність верхового болота „Селище” (Східні Бескиди) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.77-87.   Повний текст
 65. Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Фітоценотична структура лісів з Alnus incana (L.) Moench. в басейні р. Рибник Майданський (НПП "Сколівські Бескиди") // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2002. - 17 - С. 47-54.   Повний текст
 66. Гамор А. Особливості флористичного складу угруповань за участю Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002.- Вип. 28. - С.84-96.   Повний текст
 67. Гапон С.В., Баїшева Е.З. Еколого-флористична характеристика бріоугруповань вільхових ценозів Полтавщини та особливості їх класифікації // Зб. наук. праць. –Серія «Екологія. Біологічні науки». –Вип. 3 (24). – Полтава, 2002.–С. 30-36. PDF (0.97 MB)
 68. Гомля Л.М. Еколого-ценотичні особливості вільхових лісів долини річки Хорол // Вісник Полтавського педуніверситету. – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 3 (24). – Полтава, 2002. – С. 36-40.
 69. Гомля Л.М. Ліси долини середньої течії р. Хорол (Полтавська область) / Вісник: Збірник наукових статей викладачів, докторантів, аспірантів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 147-149.
 70. Гончаренко І . В . РОЗПІЗНАВАННЯ СИНТАКСОНОМІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗА ФІТОІНДИКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ // Екологія та ноосферологія . 2002. Т . 12, No 3-4. - С. 41-46.   Повний текст
 71. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів // Наукові записки. - 2002. - Том 20, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 57-61. PDF (278.08 KB)
 72. Гончаренко І. Оцінка едафічних режимів заплави р. Псел у межах Сумської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.88-94.   Повний текст
 73. Гончаренко І.В. Інтерпретація факторної моделі в фітоценології з використанням даних фітоіндикації // Питання біоіндикації та екології. – 2002. – Т. 7. – № 2-3. – С. 17-25. PDF (253.39 KB)
 74. Гончаренко І.В. Градієнтний аналіз синтаксономічних амплітуд // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету: Сер. Біологічні науки. – 2002. – Т. 21. – № 33. PDF (257.75 KB)
 75. Гончаренко І.В. Умови зростання широколистяних лісів на різних типах рельєфу Лівобережного Лісостепу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Сер. Біологія. – 2002. – Т. 38. – С. 41-43. PDF (253.77 KB)
 76. Гончаренко І.В. Фітоіндикаційний моніторинг рослинності (загальна концепція) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Сер. Біологія. – 2002. – Т. 4. – № 19. – С. 5-9. PDF (312.16 KB)
 77. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Стеценко В.С. Лучна рослинність північно-західної частини Товтрового кряжа // Матер. читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). –. Київ: Фітосоціоцентр, 2002 – С. 172-178.
 78. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Карта рослинності 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 5. – C. 525-534.   Повний текст
 79. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – С. 126-134.   Повний текст
 80. Дзюба Т.П., Дубина Д.В., Куземко А.А. Клас Molinio-Juncetea Br.-Bl. (1931) 1947 у Північному Причорномор’ї. В сб.: Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, с. 188–191.
 81. Дидур О.А. ОЛЬШАТНИКИ КАК КОМПОНЕНТ СТЕПНЫХ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ // Екологія та ноосферологія . 2002. Т . 12, No 3-4. - С. 129-133.   Повний текст
 82. Жуков С.П. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2002. – Т. 4. – С. 59-62. PDF (1.49 MB)
 83. Карнатовская М.Ю. Псаммофитная и степная растительность Нижнеднепровских песчаных арен // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. біологія. – 2002. - Вип. 144. – С. 153-156.
 84. Корженевский В.В., Рыфф Л.Э. О новых синтаксонах и объеме класса Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2002. – Т. 4. – С. 20-29. PDF (1.49 MB)
 85. Коротченко І. Еколого-ценотична диференціація рослинного покриву степів південної частини лівобережного лісостепу України // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 225-234.
 86. Коротченко І.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М. Трав'яниста рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 3. – C. 259-258.   Повний текст
 87. Крайнюк К.С., Рифф Л.Е. Рослинний покрив півострова Меганом (Крим) // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 234-238.
 88. Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – С. 569-577.   Повний текст
 89. Куземко А.А. Тенденції пасквальних змін лучної рослинності заплави річки Рось // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, №2. – С.141-147.   Повний текст
 90. Куземко А.А., Дзюба Т.П. Синтаксономічна структура класу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 рівнинної частини України // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 238-245.
 91. Малиновський А. Еколого-ценотична диференціація листяних лісів Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 28. - С. 139-145.   Повний текст
 92. Малиновський А. К. Сукцесії рослинності в річкових долинах Українських Карпат / А. К. Малиновський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Т. 29. – С. 77-85.   Повний текст
 93. Малиновський А. Ценотаксономічна різноманітність високогір’я Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2002. - Вип. 31. - С.126-133.   Повний текст
 94. Малиновський А.К. Висотний розподіл рослинного покриву Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2002. - 17 - С. 33-42.   Повний текст
 95. Малиновський А.К. СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ: КЛАСИФІКАЦІЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2002. – Вип. 12.8. – С. 32-42.   Повний текст
 96. Онищенко В.А. Лісова рослинність філіалу “Кременецькі гори” природного заповідника “Медобори” // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т. 8, вип. 1. – С. 27-34. PDF (1.15 MB)
 97. Онищенко В.А. Сучасний стан розробки класифікації угруповань порядку Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 на території України // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С.271-275.
 98. Онищенко В.А., Сіденко В.М. Класифікація лісової рослинності ур. Чорний ліс (Знам'янський район Кіровоградської обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2002. — Вип. 145. — С. 178—194. PDF (1.75 MB)
 99. ПАЦУРА І.М. Рідкісні ліси з участю в’яза шорсткого (Ulmus scabra Mill.) у верхів’ї басейну р. Дністер // НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ВИПУСК 4, 2002. - С. 76-81. PDF (336.44 KB)
 100. Реслер І., Калинович Н., Хармата К. Вільшини Верхньодністровської рівнини та історія їх походження // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 279-286.
.