Український геоботанічний сайт

Статті за 2007


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Molinio-Arrhenatheretea. Клас Plantaginetea majoris // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 1–2. - С. 36-50.   Повний текст
 2. Kobiv Y., Helesh М., Borsukevych L. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians): location, coenotic conditions, population parameters and conservation // Ukr. Botan. Zurn. – 2007. – Т. 64, № 6. –Р. 825-832.   Повний текст
 3. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Флористичне та ценотичне різноманіття проектованого національного природного парку «Прип’ять -Стохід» // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (ч. 2). – С. 132-140.
 4. Божко К.М. ЕКОЛОГО - БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОГО ВАРІАНТА БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ ПІВДЕННО - СХІДНОЇ УКРАЇНИ // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 15 № 1 (2007). - С. 3-8.   Повний текст
 5. Борсукевич Л. М. Етапи і напрямки дослідження вищої водної флори і рослинності Східної Галичини // Наук. записки держ. природозн. музею НАН України. – 2007. – Вип. 23. – C. 157-170.   Повний текст
 6. Вакаренко Л.П., Прядко О.І., Гелюта В.П. Рослинність замглайського екокоридору (Чернігівська обл.) / Український ботанічний журнал. №4. – 2007. с.545-552.   Повний текст
 7. Голуб В.Б., Дубына Д.В., Бондарева В.В., Николайчук Л.Ф. Растительные сообщества класса Glycyrrhizetea glabrae // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2007. – № 4. – С. 20-28.
 8. Гончаренко І.В. Використання методів нечіткої логіки в класифікації рослинності // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2007. – Т. 1. – С. 236-247. PDF (327.53 KB)
 9. Гончаренко И.В. Новый метод отбора информативных видов в классификации Браун-Бланке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія», 2007. - Т.5, №768. - С. 116-120. PDF (379.08 KB)
 10. Гончаренко И.В. Фитоценотическое разнообразие на эдафических градиентах / И.В. Гончаренко // Промышленная ботаника. — 2007. — Вип. 7. — С. 119-127. PDF (571.78 KB)
 11. Дідух Я.П. Географічний аналіз флори: минуле, сучасне, майбутнє // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 485–507.   Повний текст
 12. Дідух Я.П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник НАН України, 2007, № 4. – С. 3–12. PDF (0.98 MB)
 13. Дзюба Т.П. До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 37-50   Повний текст
 14. Дидух Я.П. Что такое лесостепь? В кн.: Ботаника и микология: современные горизонты: Сборник трудов, посвященный 80-летию со дня рождения академика АН Украины А.М. Гродзинского (1926–1988). – Киев: Академпериодика, 2007. – С. 40–53. DJVU (274.88 KB)
 15. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово- Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea,Artemisietea vulgaris // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №1 (2007). - С. 30-55.   Повний текст
 16. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Стратегія збереження та оптимізації рослинного покриву Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя // Причорноморський екологічний бюллетень. Проблеми раціонального природокористування Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя. – 2007. – № 4. – С. 91-101.
 17. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2007. – Т. 9. – С. 21-31. PDF (392.47 KB)
 18. Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Голуб В.Б. Синтаксономія рослинності приморсько-дюнних екосистем України. Класи Cakiletea maritimae i Ammophiletea // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 19-36.   Повний текст
 19. Дубина Д.В., Устименко П.М. Карта рослинності заповідного масиву “Долина нарцисів” (Закарпатська обл.) // Український ботанічний журнал. №4. – 2007. с. 553-565.   Повний текст
 20. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. І. Классы Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001, Festuco-Puccinellietea Soу 1968, MolinioArrhenatheretea R. Tьxen 1937 // Раст-сть России. СПб, 2007. – № 10. – С. 7-22. PDF (1.68 MB)
 21. Жук А. В., Костишин С. С. Особливості ініціальних стадій відновлення фітоценозів на зрубах букових лісів// Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 3–4. - С. 7-17.   Повний текст
 22. Жуков С.П. Критерии оценки самовосстановления растительного покрова в разных типах техногенных экотопов / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2007. — Вип. 7. — С. 37-41. PDF (227.64 KB)
 23. КАРНАТОВСКАЯ М.Ю. АССОЦИАЦИЯ PUCCINELLIETUM GIGANTEAE НА НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ АРЕНАХ // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 27-33. PDF (214.84 KB)
 24. Климишин О.С., Коржинський Я.В., Інкін Є.Д. Демутаційні зміни рослинності на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 17-24.   Повний текст
 25. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Надрага М., Борсукевич Л. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.   Повний текст
 26. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (порядки Hydrocharietalia, Lemno-Utricularietalia) / М. І. Козак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2007. – №1. – С. 46–54.
 27. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (Порядок Potametalia союз Parvopotamion) // М. І. Козак, І. В. Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Серія: природничі науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янeць-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – С. 26–32.
 28. Конограй В. А. Етапи і напрямки досліджень рослинності штучних водосховищ України та їх аналіз / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2007. – Вип. 105. – С. 23–31.
 29. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А. Сукцессии донной растительности в бухтах Коктебельская и Провато (юго-восточный Крым) // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана, тем. сб. науч. тр. – 2007. – Вып.17. – С. 41-46.
 30. Лисенко Г.М. Екологічні особливості формації Festuceta valesiacae петрофітного степу „Кам’яні могили”. - Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 20, 2007: 100-105. PDF (164.80 KB)
 31. Лисогор Л. П. Фітоценотична характеристика рослинних угруповань перелогів (Апостолівський геобо- танічний район) // Вісн. Криворізького техн. ун-ту : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КТУ. – 2007. – Вип. 11. – С. 64–70.
 32. Лукаш О. АЛЬНЕТАЛЬНИЙ ФЛОРОЦЕНОТИЧНИЙ КОМПЛЕКС СХІДНОГО ПОЛІССЯ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. БІОЛОГІЯ. - 2007. - 49.1 - С. 83-85. PDF (3.23 MB)
 33. Малиновський А.К. Системний підхід у фітоценології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 119-136.   Повний текст
 34. Мельник В.И., Гриценко В.В. Луговые степи Киевского плато // Ботан. журн. – 2007. – Т. 92, № 5. – С. 730-739.   Повний текст
 35. Мойсієнко І.І., Винокуров Д.С. Просторова диференціація рослинного покриву Бургунської балки // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 194-197.
 36. Онищенко В.А. Лісова рослинність верхньої частини басейну Малої Угольки (Карпатський біосфернийзаповідник) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 130-147 PDF (1.36 MB)
 37. Онищенко В.А., Дьякова О.В., Карпенко Ю.О. Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (Національний природний парк «Святі Гори») // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 88-99.   Повний текст
 38. Панченко С.М. Неразрушающие методы морфометрического анализа редких растений и их применение на примере Huperzia selago (Huperziaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13. – Вип. 1 – 2. С. 106 – 110.
 39. Панченко С.М. Причини відмінностей клонів Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mert. (Huperziaceae) гірської та рівнинної популяцій // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, №5. – С. 660 – 666.   Повний текст
 40. Парпан Т. В. Оцінка змін та напрямки сукцесій у вторинних ялинниках буково-ялицево-ялинових лісів Закарпаття // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 3–4. - С. 26-35.   Повний текст
 41. Рыфф Л.Э. SOBOLEWSKIO SIBIRICAE – HERACLEETUM (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII) – НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИЯЙЛИНСКИХ ОСЫПЕЙ ГОРНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 9-14. PDF (311.73 KB)
 42. САДОГУРСКИЙ С.Е. К ИЗУЧЕНИЮ ДОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СОЛЁНЫХ ОЗЁР КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КРЫМ) // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 20-24. PDF (251.44 KB)
 43. Сорока М. І. Генетичні типи сосново-букових лісів Українського Розточчя / Сорока М.І. // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів. – 2007. – Вип. 5. – С. 92-97.   Повний текст
 44. Сорока М.І. ГЕНЕЗИС АСОЦІАЦІЙ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ ТА ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НИХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 15-22.   Повний текст
 45. Тихонова О.М. Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область)// Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 840-850.   Повний текст
 46. Устименко П.М. Територіальна диференціація рослинності національного природного парку “Вижницький” // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 797-806.   Повний текст
 47. Устименко П.М., Дубина Д.В. Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р.Тиси // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №5. – С. 676-686.   Повний текст
 48. Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву “Долина нарцисів”: сучасний стан та динамічні тенденції // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 195- 205.   Повний текст
 49. Фіцайло Т. Lamio Purpureae-Acerion tatarici – новий союз класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 115-125.   Повний текст
 50. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb.1961) заповідника Хомутовський степ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 239-258. PDF (2.09 MB)
 51. Фіцайло Т.В. Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et. Carb. 1961 України / Т.В. Фіцайло // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 1. – С. 88 –98.   Повний текст
 52. Фіцайло Т.В. Скумпієво-жасминові угруповання південно-східної частини гірського Криму // ІV Крымская междунар. конференция: Заповедники Крыма - 2007. Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы. - Симферополь, 2005. - С. 170-174.
 53. Фіцайло Т.В., Осипенко В.В. Синфітоіндикаційна характеристика спонтанної рослинності м. Черкаси // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2007. — Сер. С, вип. 25. — С. 57-63. PDF (160.53 KB)
 54. Фельбаба-Клушина Л. М. Флористико-фітоценотична характеристика та охорона угруповань Carex paniculata у басейні р. Латориці (Українські Карпати) // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 1–2. - С. 51-56.   Повний текст
 55. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценози з Carex buekii Wimmer (Cyperaceae) в Українських карпатах: поширення, структура, видова насиченість, созологія // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 260-265. PDF (611.11 KB)
 56. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотичні та флористичні особливості озера Синевир (Українські Карпати)// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 21, 2007: 179-181. PDF (119.82 KB)
 57. Хлизіна Н.В. Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних екотопів Кривбасу. Ґрунтознавство, 2007, 8(3–4): 57–65
 58. Чорна Г.А. Водна рослинність Лісостепу України: співвідношення типових і рідкісних синтаксонів // Наук. записки Тернопьського ДПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. - Вип. 2(32). - 2007. - С. 145-150. PDF (1.92 MB)
 59. Чорна Г.А. Рослинність класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 Лісостепу України: співвідношення типових та рідкісних синтаксонів - Фальцфейнівські читання. Зб. наук. праць.–Херсон …, 2007
 60. Шумська Н. В. Гідрофільна рослинність міста Івано-Франківськ // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки. - 2007. - №5. - С. 211-213.
 61. Якубенко Б.Є., Григорюк І.П., Мельничук М.Д. Рідкісні степові угруповання на території Козацьких майданів у Черкаській області // Аграрна наука і освіта. – 2007. – 8, № 1 – 2. – С. 19 – 27.
 62. Якушенко Д.М. Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №3. – С. С. 426-438.   Повний текст
 63. Ярощук Ю.В. Чагарникова рослинність басейну Інгульця та її флористичні особливості / Ю.В. Ярощук, О.О. Красова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 11 (36). – С. 70–75.
.