Український геоботанічний сайт

Статті за 2004


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Якушенко Д.М., Орлов О.О. Синфітоіндикація едафо- гідрологічних умов екосистем соснових лісів Житомирського 24 Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 2004. – Вип. 106. – С. 57-65.
 2. Julius E., Prots B.H. Modelling of Plant species Database (GIS) for the Transcarpathian floodplain Ecosystems (Ukraine) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 19 - С. 51-56.   Повний текст
 3. Абдулоєва О.С. Виділення синузій у трав’янистих фітоценозах за екобіоморфним складом. // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 13-19. DJVU (61.15 KB)
 4. Багрикова Н.А. О ВЛИЯНИИ ЭДАФО-КЛИМАТИЧЕСКОГО И АГРОЦЕНОТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОРНЫХ СООБЩЕСТВ КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 143-151.
 5. Бондарева Л.В. Растительные сообщества прибрежных территорий Гераклейского полуострова: классификация и вопросы охраны // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 239-244.
 6. Буджак В. В., Чорней I. I. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області. // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, №1-2. – С. 14-18. PDF (1.62 MB)
 7. Буджак В.В., Онищенко В.А. Різноманіття лісової рослинності верхньої частини басейну р.Чорний Черемош // Naukowyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. – 2004. – 223, № 1. – С. 282-296.
 8. Войтюк Б.Ю. Синтаксономія галофільної рослинності Північно-Західного Причорномор’я / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 57-71 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(16)
 9. Войтюк Б.Ю., Соломаха І.В., Уманець О.Ю. Галофільна рослинність Чорноморського біосферного заповідника НАН України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 85-91. PDF (844.16 KB)
 10. Воронцов Д., Пука Є., Козловський В. Рослинний покрив оліготрофного пухівково-сфагнового болота Журавлине (НПП “Сколівські Бескиди”) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. С. 114-124.   Повний текст
 11. Воронцов Д.П. Угруповання “Зеленої книги” у національному природному парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 334-338.
 12. Гапон С. В. Стан вивчення мохової рослинності в Україні та особливості її класифікації / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2004. – Т. 61, № 2. – С. 60–67.   Повний текст
 13. ГАПОН С.В. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ ПРИВОРСКЛЯНСЬКИХ ЛІСІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 44-47. DJVU (50.76 KB)
 14. Гомля Л. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ХОРОЛ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 89-94.   Повний текст
 15. Гончаренко І.В. Метод оцінки репрезентативності видового складу синтаксонів // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61. – № 1. – С. 124-132.   Повний текст
 16. Гончаренко И.В., Дидух Я.П. Моделирование потенциального флористического состава растительных сообществ // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2004. – Т. 1. – С. 429-441. PDF (397.19 KB)
 17. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 18. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 19. Довженко С.О. Демутаційні сукцесії травянистої рослинності лісових відслонень Придніпровської височини у межах Лісостепу. Укр. ботан. журн., 2004, 61(2):95–101.   Повний текст
 20. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 21. Карнатовская М.Ю. Союз Conizo canadensis-Cynodion dactyli all. nov. на территории Нижнеднепровских песков // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 21-27. PDF (393.84 KB)
 22. Карнатовская М.Ю., Деревянко В.Н. Луговая и галофитная растительность на территории Нижнеднепровских песчаных арен // Тр. Никит. ботан. сада. – 2004. – Т. 123. – С. 131–142.
 23. Карнатовська М. Гігрофільна рослинність Нижньодніпровських піщаних арен // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. - Вип. 36. – С. 78-84.
 24. Карпенко Ю. О. Раритетний ценофонд Чернігівського Полісся та його охорона на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного рівня // Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. [Сер. Екологія. Екологічні науки]. – Полтава, 2004. – Вип. 4 (37). – С. 157–65.
 25. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синэкология и синморфология растительности грязевых вулканов Крыма // Труды НБС-ННЦ. - Том 123. - 2004. - С.152-169.
 26. Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку «Подільські Товтри» // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 197-221.
 27. Красова О.О. Домінантний підхід до класифікації рослинного покриву басейну р. Інгулець та фітоценотичні особливості регіону / О.О. Красова // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка. Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 212–217.
 28. ЛИСЕНКО Г.М. Екологічні особливості рослинних угруповань лучного степу “Михайлівська цілина” // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - ВИПУСК 6, 2004. - С. 107-111. PDF (337.65 KB)
 29. Мельник В. І. Рослинність Кремінських лісів (Луганська область) / В. І. Мельник, Д. Ю. Шевченко, Л. І. Лесняк // Вісник Полтавського держ. пед. університету. – 2004. – Вип. 4 (37). – С. 39-50.
 30. НАМЛІЄВА Л.М. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛОНЧАКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНО – ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 161-165. (файл для загрузки - див. Прядко)
 31. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикаційні дослідження водойм плавневих лісів Ліплявського лісництва з метою збереження їх біорізноманіття // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 163–169. DJVU (54.44 KB)
 32. Онищенко В.А. Ботанічна характеристика урочища Сестринівська дача (Вінницька область) // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 169–173. DJVU (35.86 KB)
 33. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність ур. Журавлівська дача (Тульчинський район Вінницької області). Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Біологія, 2004, 223: 222–230.
 34. ПРЯДКО О.І. ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЛП "МІЖРІЧИНСЬКИЙ" (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 191-196. PDF (3.85 MB)
 35. РЕСЛЕР І.Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 148-154. PDF (352.44 KB)
 36. Рыфф Л. Проблематика исследований петрофитной растительности и состояние ботанической изученности каменистых обнажений Горного Крыма / Часть Главы 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, защищенной в 2004 г. в специализированном ученом совете Д 53.369.01 в Никитском ботаническом саду, г. Ялта PDF (300.18 KB)
 37. Рыфф Л.Э. CEPHALARIO-SESELIETALIA DICHOTOMI (ONOSMATO POLYPHYLLAE-PTILOSTEMONETEA) - НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЕНУДАЦИОННЫХ СКЛОНОВ ГОРНОГО КРЫМА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2004. Т. 123. С. 121-130.
 38. САКАЛО Д.І. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПІВ ЯК ФЛОРОГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ РОСЛИННОСТІ // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 10-13. (файл для загрузки - див. Прядко)
 39. Соломаха В.А., Войтюк Б.Ю., Уманець О.Ю., Соломаха І.В. синтаксономія класу FestucoLimonietea Karpov et Mirk. 1986 в Україні / Степові та галофітні екосистеми України. Зб. наук. праць присвячений 100 річчю з дня народження д-ра, проф. Г.І. Білика. – Київ, 2004 – С. 297-306 – Деп. в ГНТБ України 17.05.2004, № 24-Ук2004 // Анот. в Бібліогр. покажчику ВИНИТИ РАН „Депонированные научные работы” № 8(390), № б/о 11(30)
 40. Сорока М. І. Флора та рослинність Природного заповідника "Розточчя" / Сорока М.І. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 170-179.   Повний текст
 41. Стецюк Н. О. Фітоцеотична характеристика, особливості формування та розвитку заплавних лісів острівних систем регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Полтавська область, Україна) / Н.О. Стецюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2004. – Випуск 4 (37). – С. 166–174.
 42. Ткаченко В.С., Сова Т.В., Боровик Л.П. Еколого-генетичний ряд рослинності «Стрільцівського степу» на Луганщині // Степові і галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.і. Бі- лика / ін-т ботаніки НАНУ. — К., 2004. — С. 595–620. — Укр. — Деп. в ДНТБ України. 17.05.04 № 24-Ук 2004.
 43. Ткачик В. Нові місцезнаходження асоціації Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 (клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969) в басейні верхньої течії Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 37. - С. 100-108.   Повний текст
 44. Устименко П.М. Фітоценотична репрезентативність природно-заповідних територій України // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, N 3. – C. 72-79.   Повний текст
 45. Устименко П.М., Коротченко І.А. Степова рослинність Лісостепу України: синфітосозологічна різноманітність та аналіз // Степові та галофільні екосистеми України. Збір. статей до 100 річчя д. б. н. проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 2004. – С 487- 510. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 17.05.04, N 379 – Ук. 98.
 46. Фіцайло Т.В. Чагарникові угруповання класу Rhamno-Prunetea // Зб. статей за мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення". – Кам’янець-Подільский: Абетка-Нова. – 2004. – С. 117-127.
 47. Чинкина Т.Б. Синтаксономия галофильной растительности устьевой области Днепра. У зб. Степові і галофільні екосистеми України. К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2004, с. 348–364.
 48. Чорна Г. А. Рослинний покрив евмезотрофних боліт борової тераси Ворскли / Г. А. Чорна, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава : АСМІ, 2004. – С. 54–59.
 49. Чорна Г.А. До сучасного стану сфагнових торф’яків Харківської області. У зб.: Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки, 2004, 4(72): 18–124.
 50. Чорна Г.А. Рослинний покрив р. Гірський Тікич // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2 . – С. 84-93.   Повний текст
 51. Шаповал В.В. НАДЗЕМНА ПРОДУКЦІЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ДЕПРЕСІЙ ПРИСИВАСЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО НИЗОВИННОГО СТЕПУ // Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2004. – Т. 6. – С. 14-20. PDF (472.45 KB)
 52. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес. – С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 53. ШЕВЧУК О.М. Дигресивні ряди степових пасовищ південного сходу України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - ВИПУСК 6, 2004. - С. 186-191. PDF (419.68 KB)
 54. Якубенко Б.Є, Григора І.М., Скурятін Ю.М., Малашта Н.Д. Теоретичні основи формування синантропних фітоценозів та ценотична роль бур’янового перелогу // Вісник ДДАУ. – 2004. – № 1. – С. 15 – 19.
 55. Якубенко Б.Є. Синантропізація заплавних лук Дніпра в околиці м. Києва та прилеглих територій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15 – С. 34 – 39.
 56. Якубенко Б.Є. Степові угруповання балкових угідь Лісостепу України //Аграрна наука і освіта. – 2004. – 5, № 3 – 4. – С. 32 – 37.
 57. Якушенко Д. М. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 півдня Житомирського Полісся // Укр. ботан. журн. – 2004. – Т. 61, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 58. Якушенко Д. НОВА АСОЦІАЦІЯ ПСАМОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗІ СХОДУ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2004. - Вип. 35. - С. 95-101.   Повний текст
 59. Якушенко Д.М. Липові ліси стрімких схилів річкових долин Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 193: Біологія. – Чернівці, 2004. – С. 100-109. PDF (1.06 MB)
.