Український геоботанічний сайт

Статті за 2006


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Багрикова Н.А. ПРОДРОМУС БУРЯНОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР КРИМУ // В книге: Синантропізація рослинного покриву України. 2006. С. 7-10.
 2. Башуцька У.Б. РОСЛИННІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ// Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 174-178.   Повний текст
 3. БЕГЕН І.Б., ТКАЧИК В.П. Рослинні угруповання Alnus incana (L.) Willd. в передгірних регіонах заходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 9-11. PDF (376.23 KB)
 4. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд чагарникової, чагарничкової та трав’янистої рослинності півдня України // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №1 (2006). - С. 108-115.   Повний текст
 5. Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Рідкісні лісові угруповання національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2006. - 22 - С. 155-165.   Повний текст
 6. Голубець М.А. До питання про національну Зелену книгу // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3. – с. 422-432.   Повний текст
 7. ГОНЧАРЕНКО І.В. КЛАСИФІКАЦІЯ БОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЦЕНОФЛОР ТА СИНТАКСОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ)// Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2006. – № 1. – С. 39-56. PDF (4.27 MB)
 8. Дідух Я. П., Альошкіна У. М. Класифікація екотопів міста Києва // Наукові записки. - 2006. - Том 54, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 50-57. PDF (419.80 KB)
 9. Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? // Укр. ботан. журн.– 2006.– 63, №. 3. – С. 432-439.   Повний текст
 10. Данилик І.М., Скробала В.М., Данилик Р.М. Синантропна рослинність верхів’я басейну р. Дністер. Синантропізація рослинного покриву України. перша Всеукр. наук. конф.: тези наук. доп. Переяслав-Хмельницький: СПД, 2006, С. 58—61.
 11. Дубина Д. В., Тимошенко П. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 3-14.   Повний текст
 12. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Рослинність Каховської арени та її зміни за 75 років // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №2 (2006). - С. 45-59.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Устименко П.М., Гамор Р.Д. Долина нарцисів в аспекті сучасних фітоценотичних досліджень // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 26- 30.
 14. Епихин Д.В. Синантропная растительность города Симферополя // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сборник научных трудов. – Симферополь: Таврия. – 2006. – Вып. 16. – С. 127-135.
 15. Жуков С.П. О возможности регулирования развития фитоценозов в техногенных экотопах Донбасса на основе сукцессионного подхода / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2006. — Вип. 6. — С. 15-20. PDF (351.13 KB)
 16. КАПРАЛОВ А.А. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И ИХ ДИНАМИКА НА ПЕРЕСЫПИ КОЯШСКОГО ОЗЕРА // Труды Никитского ботанического сада. - 2006. - Том 126. - С. 121-132. PDF (1.18 MB)
 17. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (Порядок Lemnetalia) / М. І. Козак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2006. – №3. – С. 11–18.
 18. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А. Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 243-251.   Повний текст
 19. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Донная растительность Феодосийского залива и ее изменения с 1985 до 2005 г. // Экосистемы Крыма: оптимизация и охрана, сб. научн. тр. - 2006. – Вып. 16. - С.169 – 179.
 20. Лукаш О.В., Онищенко В.А. Рослинність та флористична цінність лісового урочища „Радомська дача” (Чернігівська обл.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2006. – Вип. 3-4 (30): Біологія. – С. 18-27.
 21. Лысенко Г.Н., Коротченко И.А. Синтаксономические изменения растительного покрова луговой степи заповедника “Михайловская целина” (Сумская область, Украина). Растительность России., 2006, 9: 43–57.
 22. Мельник В.І., Гриценко В.В., Парубок М.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 77-82. PDF (1.27 MB)
 23. Нейко І.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІЖИХ КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ ТА ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ДІБРОВ СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 17-22.   Повний текст
 24. НИПОРКО С. О. Еколого-ценотична диференціація мохової рослинності природного заповідника „Горгани” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 69-76. PDF (438.84 KB)
 25. О нищ енко В.А. Ф лористична класиф ікація рослинності Українського Полісся / / Ф іторізно- маніття Українського Полісся та його охорона / За ред. Т.Л. Андрієнко. -— К : Фітосоціоцентр, 2006. — С. 43— 84.
 26. Онищенко В.А., Любінська Л.Г. Грабово'дубові ліси ур. Панівецька дача (Хмельницька обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2006. — Вип. 298. — С. 128—135. PDF (742.87 KB)
 27. Плугатар Ю. В. Сучасні типи лісу Криму. Ю. В. Плугатар. // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» – Львів, 2006. – Вип. 32. – С. 139–145.
 28. РЫФФ Л.Э. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ РОГОВИКОВ И МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД В ГОРНОМ КРЫМУ // Бюллетень ГНБС. - 2006 № 92. - С. 96-104. PDF (442.27 KB)
 29. Сабадош В.І., Данилик І.М., Кіш Р.Я. Деякі характеристики трав’яного ярусу лісів долини річки Латориці. - Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 19 (2006): 73–79. PDF (174.64 KB)
 30. Слівінська К. А., Балашов Л. С. Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 22-30.   Повний текст
 31. Сухарюк Д.Д. Букові ліси Карпатського біосферного заповідника (поширення, ценотична структура та моніторинг) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 91-95. PDF (914.46 KB)
 32. Сухарюк Д.Д., Бедей М.І., Волощук М.І. Рідкісні фітоценози Карпатського біосферного заповідника та заходи щодо їх збереження // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 85-90. PDF (1.08 MB)
 33. Устименко П. М., Климук Ю. В. Карта рослинності природного заповідника “Горгани”як основа фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 470-479.   Повний текст
 34. Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3.– С. 440-447.   Повний текст
 35. Фіцайло Т.В. СИНТАКСОНОМІЯ ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ (КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET CARB., 1961) ВІДДІЛЕННЯ “КАМ’ЯНІ МОГИЛИ” УКРАЇНСЬКОГО СТЕПОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т. 8. – С. 49-59. PDF (786.94 KB)
 36. Фельбаба-Клушина Л.М., Кузьмічов А.І. Структура та ценогенетичні зв’язки угруповань бузку угорського (Syringa josikae Jacq.) Українських Карпат // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 107-111. PDF (1.02 MB)
 37. Фесенко О.С. Локально-катастрофические сукцессии лесной растительности в зонах расширения шахтных полей Западного Донбасса // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 14 № 2 (2006). - С. 180-182.   Повний текст
 38. Хом'як І. В. Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 235-242.   Повний текст
 39. Чинкіна Т. Синтаксономічна схема заплавної рослинності гирлової ділянки Дніпра // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2006. – Вип. 42. – С. 32-37.   Повний текст
 40. Чорноус О. П. Лісова рослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 401-410.   Повний текст
 41. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Agropyretea repentis / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2006. - № 1. - С. 320-326.
 42. Шаповал В.В. Історія та проблематика ботанічних досліджень подів південної України // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2006. – № 13 (108). – С. 144-159.
 43. Шаповал В.В. До синтаксономії рослинності депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т. 8. – С. 15-48. PDF (1.66 MB)
 44. Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, Вип 1. – С.11-17.   Повний текст
 45. Якушенко Д.М. Репрезентативність рослинності проектованого Коростишівського національного природного парку відносно рослинності Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці, 2006. – С. 294-302. PDF (1.02 MB)
.