Український геоботанічний сайт

Статті за 2015


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V. River valleys as the object of ecological and geobotanical research. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 415—430.   Повний текст
 2. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 3. Škodová I. V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) / I. Škodová, M. Janišová, K. Hegedüšová, L. Borsukevych, J. Smatanová, R. Kish, V. Píš. – Tuexenia. – 2015. – 35. –Р. 355 – 380. PDF (2.53 MB)
 4. Tretyakov O.S., Bodnia O.V., Balynska M.O. et al. Features of interpretation of plant association of national natural park «Slobozhanskiy» using Landsat 8 satellite data // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – Вип.21. – С. 73–79. PDF (709.31 KB)
 5. Абдулоєва О., Карпенко Н. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку «Пирятинський». // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015.- Випуск 69. - С. 191–201.   Повний текст
 6. Абдулоєва О.С., Голубцов О.Г. Розподіл рослинності та видової фіторізноманітності у ландшафтах Національного природного парку "Пирятинський" (Україна) // Заповідна справа. – №. 1(21) - 2015. – С. 10-19. PDF (4.92 MB)
 7. Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А. БОЛОТА СОЮЗУ MAGNOCARICION ELATAE W. KOCH 1926 S. L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 2. – C. 211-222.   Повний текст
 8. Бєляков С.О., Гофман О.П., Халаїм О.О., Вишенська І.Г. Зв’язок чистої первинної продуктивності рослинних угруповань заповідного степу “Асканія-Нова” та сезонних опадів: аналіз багаторічної динаміки показників // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2015. – Том 6(13), № 1. – С. 293-304. PDF (744.77 KB)
 9. Борсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність – International Association for Vegetation Science, IAVS). – Укр. ботан. журн. – 2015. – T. 72, N3. – C. 272 – 280.   Повний текст
 10. Власенко Н. О. Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 106-115.   Повний текст
 11. Воробйов Є. О., Олійник М. П., Соломаха І. В. Синтаксономія угруповань дрібнолистяних лісів на заростаючих перелогах // Біологічний вісник МДПУ. – 2015. – Вип. 5, N2. – С. 54-63. PDF (1.14 MB)
 12. Гайова Ю.Ю. ПСАМОФІТНА РОСЛИННІСТЬ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 131-138.   Повний текст
 13. Гапон С. В. Участь печіночників в утворенні біоценозів мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 73-83. PDF (604.82 KB)
 14. Геник Я.В., Заячук В.Я. СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ НА ПОСТТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ КОЛОМИЙСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 119-124.   Повний текст
 15. Глеб Р., Гедл. Р. Аналіз рослинності г. Піп Іван (Марамороські гори) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 38–39, 2015: 31–32. PDF (310.86 KB)
 16. Гончаренко І.В. Метод «сортуючої» кластеризацiї (DRSA) для класифiкацiї рослинностi // Доповіді НАН України. – 2015. – Т. 9. – С. 129-136.   Повний текст
 17. Гончаренко И.В. DRSA: алгоритм неиерархической кластеризации с использованием K-NN графа и его применение в классификации растительности // Растительность России. – 2015. – Т. 27. – С. 125-138.   Повний текст
 18. Гончаренко И.В., Голик Г.Н. Классификация и фитоэкологическая оценка лесопарковой растительности г. Киева // Фиторазнообразие Восточной Европы. - 2015. - 9 (4). - С. 129-158. PDF (539.08 KB)
 19. Гофман О. П. Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу «Асканія-Нова» // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 30-41.   Повний текст
 20. Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 203—217.   Повний текст
 21. Дубина Д. В. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 37-50. PDF (358.73 KB)
 22. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.   Повний текст
 23. Дубина Д.В., Устименко П.М. Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 303—309.   Повний текст
 24. Коваленко І. М. Потенційні екологічні оптимуми і реалізовані екологічні ніші в різних типах лісових екосистем на північному сході України // Екологія та ноосферологія. - 2015. Vol. 26, no. 3–4. - С. 14-20.   Повний текст
 25. Коваленко І. М. Трав'яно-чагарничковий ярус як структурна складова лісових фітоценозів північного сходу України / І. М. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 146-155. PDF (376.24 KB)
 26. Козак О. М., Дідух Я. П. Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.) // Наукові записки. - 2015. - Том 171, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 38-46. PDF (428.94 KB)
 27. Козир М.С. (2015). Екомережа заплави р. Сейм (Сумська та Чернігівська області, Україна). Чорноморськ. бот. ж., 11 (2): 239-252.   Повний текст
 28. Конограй В. А., Осипенко В. В. Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Аrtemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського ун-ту. – 2015. – №2 (335). – С. 48-54. PDF (319.87 KB)
 29. Корженевская Ю.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДИЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ КРЫМА // В книге: Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре). Редакторы-составители В.П. Коба, З.К. Клименко, Ю.В. Корженевская. Симферополь, 2015. С. 339-349.
 30. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Паштецкий А.В. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ СИНТАКСОНОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА // В книге: Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре). Редакторы-составители В.П. Коба, З.К. Клименко, Ю.В. Корженевская. Симферополь, 2015. - С. 378-391.
 31. КРАСОВА О. О. РОЗПОДІЛ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ СХИЛІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ІНГУЛЬЦЯ НА ГРАДІЄНТАХ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2015. — № 1 (62). - С. 23-29. PDF (920.09 KB)
 32. Красова О.О. Флористична та ценотична характеристика моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя / О.О. Красова, Н.Ю. Шевчук, І.І. Коршиков // Укр. ботан. журн. – 2015. – № 5. – С. 431–441.   Повний текст
 33. Красова О.О., Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І. Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 431—441.   Повний текст
 34. Куземко А.А., Ковтонюк А.І. Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2015. — Вип. 11. — С. 111-120.   Повний текст
 35. Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. Болотна рослинність Шацького поозер ’ я // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І . Ботаніка . 2, 2015. - С. 29-33. PDF (471.51 KB)
 36. Лисенко Г. М., Коломійчук В. П. Заповідні степи: абсолютно заповідний режим чи управління степовими // Екологічні науки. - Випуск 1 (8), 2015. - С. 166-174.   Повний текст
 37. Лисогор Л.П., Багрикова Н.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЗАЛЕЖЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ БУГСКО-ИНГУЛЬСКОГО ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОКРУГА // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 173-175. PDF (223.36 KB)
 38. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 39. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 40. Матусяк М.В. ФІТОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 165-170.   Повний текст
 41. Махиня Л.М. Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 310—324.   Повний текст
 42. Омельчук О. С. Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття / О. С. Омельчук // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2015. - Вип. 31. - С. 113-118. PDF (125.59 KB)
 43. Онищенко В., Андрієнко Т. Асоціація Geo rivali-Сaricetum paniculatae J. Školek 2003 в Українських Карпатах // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 74-80.   Повний текст
 44. Онищенко В., Прядко О., Андрієнко Т. Рослинність ділянки Переброди Рівненського природного заповідника. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Біологічні науки, 2015, 13: 32–49. PDF (338.35 KB)
 45. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72 (3): 218—228.   Повний текст
 46. Панченко С. Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 47-58.   Повний текст
 47. Погрібний О. О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L. ) в Українських Карпатах / О. О. Погрібний, М. І. Сорока, В. Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2015. - Вип. 13. - С. 99-106.   Повний текст
 48. Прокопук М.С. Вища водна флора та рослинність Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область, Україна) / М.С. Прокопук, Ю. В. Погорєлова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 261-270. PDF (380.48 KB)
 49. Рыфф Л.Э. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЛУОСТРОВА МЕГАНОМ (КРЫМ) // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 168-171. PDF (82.94 KB)
 50. Скляр В. Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 138-143.   Повний текст
 51. Скляр В.Г. ВИКОРИСТАННЯ ГРАДІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2015, 2: 196-207. PDF (520.25 KB)
 52. Скробала В.М. ЕКОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 170-174.   Повний текст
 53. Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 98-109.   Повний текст
 54. Соломаха І. В. Синтаксономія лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я // Біологічні системи. – 2015. – Т. 7, Вип. 2. – С. 236-243.   Повний текст
 55. Соломаха І.В. СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я // Біологічний вісник МДПУ. - 2015. - Том 5, №3. - С. 130-139. PDF (1.01 MB)
 56. Старовойтова М. Ю. Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули (Україна) / М. Ю. Старовойтова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 4. - С. 422-432. PDF (430.14 KB)
 57. Сулейман Дара Н. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ДЕМУТАЦІІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АГРОПЕРЕЛОГІВ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ // Вісник Одес. ун-ту. - 2015. - Т. 20. - Вип.1 (36). - С. 59-60. PDF (17.29 MB)
 58. Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(2). – С. 103–115.   Повний текст
 59. Устименко П.М., Дубина Д.В. Лісова раритетна ценорізноманітність України: національний аспект охорони // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 127-133.   Повний текст
 60. Устименко П.М., Дубина Д.В. РАРИТЕТНА ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НОВОГО ВИДАННЯ ″ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ″ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 17, 2015. - С. 60-69. PDF (632.68 KB)
 61. Фельбаба-Клушина Л. М. Рідкісні угруповання видів роду Patamogetion у Східних Карпатах // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 87-94.   Повний текст
 62. ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА Л. М. БОЛОТА І ВОДОЙМИ ВЕРХІВЯ Р. ТИСА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ), ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ НАДАННЯ ЇМ СТАТУСУ РАМСАРСЬКИХ УГІДЬ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 76-82.   Повний текст
 63. Фельбаба-Клушина Л. М. Реліктові рослинні угруповання водойм союзу Nymphaeion albae Oberdorfer на Закарпатській низовині та причини їх зникання // // Наукові доповіді НУБіП. — 2015. — 4 (53)   Повний текст
 64. Фельбаба-Клушина Л. М. Чорничники Українських Карпат: структура і тенденції розвитку / Л. М. Фельбаба-Клушина, А. С. Бізіля // Біологія та екологія. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 47-56. PDF (2.87 MB)
 65. Фельбаба-Клушина Л.М. ДИНАМІКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ОЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 61-70.   Повний текст
 66. ХАННАНОВА О. Р. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОГО СВІТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 60-68.   Повний текст
 67. Ходосовцев О.Є. Endocarpo-Xanthocarpion tominii all. nov. та Caloplacetum albolutescentis ass. nov. – нові синтаксони лишайникових угруповань з лесових відслонень півдня України. Чорноморськ. ботан. журн., 2015, 11 (3): 317–326.
 68. Шаповал В. В. Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу / В. В. Шаповал, В. С. Ткаченко // Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2015. - Т. 17. - С. 18-34. PDF (1.04 MB)
 69. Шебеста Я., Коларж Т. Чи впливають стадії розвитку природного лісу на трав’яний покрив? // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 38–39, 2015: 52-55. PDF (371.61 KB)
 70. Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Шевчик Т.В. 2015. Amorpha fruticosa L. (Fabaceae) на заплаві Канівського природного заповідника та можливості корекції фітоценозів з її участю. Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 13(5): 195–202. PDF (448.29 KB)
 71. Шевчук Н. Ю. Флористична і ценотична характеристика рослинних угруповань штучних лісових насаджень Південного Криворіжжя (Україна) / Н. Ю. Шевчук, І. І. Коршиков // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 3. - С. 307-316. PDF (425.57 KB)
 72. Якубенко Б. Є., Ярмоленко А. К., Чурілов А. М. Cистематичний аналіз флори за умов відтворення лучної рослинності на перелогах різних років демутацій в лісостепу України // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 7, №3-4, 2015. - С. 5-10. PDF (257.52 KB)
.