Український геоботанічний сайт

Статті за 1995


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1882  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Dubyna D.V., Neuhäuslova Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – Vol. 30. – S. 1-31. PDF (1.45 MB)
 2. Єремко І.О. Флористичні особливості фрагментів степу середньої течії р. Інгул // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 462—465.   Повний текст
 3. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Сіденко (Мирза-Сіденко) В.М. Рослинний світ гранітних відслонень Кіровоградщини та його охорона // Український ботанічний журнал. – 1995. – 52, №6. – С. 866-873.   Повний текст
 4. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ВИНОГРАДНИКАХ И ТАБАЧНЫХ ПОЛЯХ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ // Экология. 1995. № 6. С. 477-479.
 5. Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко (Бабко) І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки. Серія природнича (До 80-річчя Полтавського педагогічного інституту). – Полтава, - 1995. - С. 33-37.
 6. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І. Типологія заплавних болотистих лук Західного Полісся // Зб. наук. праць НАУ “Технологія захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів”. – К.: Вид-во НАУ, 1995. – С. 170 – 178.
 7. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 8. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 9. Дьяченко Т.Н. Новая ассоциация класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Гидробиол. ж-л. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 109-111.
 10. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38- 48.   Повний текст
 11. Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 12. Мишнев В.Г., Вахрушева Л.П. Флюктуации травянистой синузии в дубравах Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 2 (41). 1995. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 172-177. PDF (892.02 KB)
 13. Онищенко В. А. Охоpона дубово-гpабових та гpабових лісів у заповідниках Укpаїни / В. А. Онищенко // Пpобл. становлення і функціонування новоствоpених заповідників. – 1995. – С. 65-66.
 14. Повх В. Н., Жуков С. П. О формировании сообществ высших растений на отвалах угольных шахт // Интродукция и акклиматизация растений.- 1995.- Вып. 22.- С. 89-91 .
 15. Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П. Еколого- фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату «Кедрина» в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.   Повний текст
 16. Ткаченко В.С. Саморозвиток фітоценозів "Михайлівської цілини" та його прогнозування // Ойкумена: укр. екол. вісник. – 1995. – № 1-2. – С. 79-89.
 17. Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського степу за даними фітоценологічного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 252-259.   Повний текст
 18. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. –1995. – 52, № 5. – С. 703-706.   Повний текст
 19. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, N 3. – C. 414-419.   Повний текст
.