Український геоботанічний сайт

Статті за 2003


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 2. Drescher A. The world of old oxbowlakes, ancient riverine forests and meliorated mires in the Tisza river basin / A. Drescher, B. Prots, O. Mountford // Fritschiana. – 2003. – vol. 39. – P.1-23.
 3. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z. The vegetation of the Azov-Sivaš National Nature Park. Class Thero-Salicornietea (S.Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberdorfer 1958 // Thaiszia – J. Bot. (Košice). – 2003. – 13, № 1. – P. 1-30. PDF (1.13 MB)
 4. Багрикова Н.А., Котов С.Ф. Распространение и структура сообществ о днолетних суккулентных галофитов в центральной и восточной части Крымского Присивашья // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия Биология, химия. - Том 16 (55) № 2. 2003. - C. 3-13. PDF (1.04 MB)
 5. Байрак О. М. Еколого-флористична диференціація соснових лісів Лівобережного Придніпров’я / О. М. Байрак, С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, АСМІ, 2003. – С. 4–8. DJVU (478.09 KB)
 6. Гомля Л.М. Еколого-ценотична характеристика Хорольських боліт (Полтавська область) // Вісник Полтавського педуніверситету – Сер. Екологія. Біол. науки. – Вип. 4 (31). – Полтава, 2003. – С. 24-31.
 7. Гомля Л.М. Заплавні луки середньої частини долини р. Хорол (Полтавська область) і їх відношення до едафічних факторів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Біологічні науки. – № 1(57), 2003. – С. 21-25.
 8. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 9. Гончаренко І.В. Визначення асоціацій в дискримінантному аналізі // Науковий вісник Ужгородського університету: Сер. Біологія. – 2003. – Т. 12. – С. 22-26. PDF (334.53 KB)
 10. Гончаренко І.В. Використання центроїдного методу в ординації угруповань // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2003. – Т. 1. – С. 281-287. PDF (279.20 KB)
 11. Гончаренко І.В. Методичні аспекти еколого-флористичної класифікації // Зб. праць Сумського держ. педагог. ін-ту: Сер. Природничі науки. – 2003. – Т. 2. – С. 56-67. PDF (290.97 KB)
 12. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синтаксономія класу Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 Північного Причорномор'я // Збірн. наук. праць «Фальцфейнівські читання». — Херсон, 2003. — С. 98–106.
 14. Епихин Д.В., Вахрушева Л.П. Методика использования ГИС-технологий в картировании растительности населённых пунктов // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2003. – Т. 16(55). - № 2. – С. 50 – 55.
 15. Жуков С.П. Взаимоотношения растений на первой стадии сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2003. — Вип. 3. — С. 25-29. PDF (111.42 KB)
 16. Калинович Н. Історія розвитку флори та рослинности Українських Карпат // // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 2003. — Т. XII: Екологічний збірник. Екологічні проблеми Карпатського регіону. — С. 18-28. PDF (181.61 KB)
 17. Коніщук В.В. Карта рослинності Черемського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т.60, № 6. – С. 659-669.   Повний текст
 18. Корженевский В.В., Багрикова Н.А., Рыфф Л.Э., Левон А.Р. Продромус растительности Крыма (20 лет на платформе флористической классификации) // Бюлл. Главн. ботан. сада. – 2003. – Вып. 186. – С. 32-63. PDF (736.14 KB)
 19. Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 20-36. PDF (658.67 KB)
 20. Куземко А.А. Синантропная флора долины реки Рось и ее анализ // Пром. ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 30-36   Повний текст
 21. Кузярін О.Т. Водна рослинність басейну Західного Бугу: синтаксономія, еколого-ценотична структура, созологічна оцінка // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 87-102. PDF (482.14 KB)
 22. Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 53-76.   Повний текст
 23. Малиновський А.К. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.1. – С. 16-23.   Повний текст
 24. Осипенко В.В. Міська спонтанна рослинність як об’єкт екологічного моніторингу / В.В. Осипенко // Вісник Черкаського університету – Черкаси, 2003. – Сер. Біологічні науки, вип. 52. – С. 86-95.
 25. Остапенко Б.Ф. ТИПИ ЛІСУ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 27-42.   Повний текст
 26. Панченко С.М., Онищенко В.А. Дубові ліси Старогутського лісового масиву // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Vol. 9, N 2. – С. 11-16. PDF (1.00 MB)
 27. Рослинність хвойних лісів України: Мат-ли роб. Наради (Київ, листопад 2003). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. PDF (6.72 MB)
 28. Сова Т. В. Растительность балки Крейдяний яр в динамическом аспекте // 3бірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ. – 2003. – 54, № 24. – С. 57-71.
 29. Сорока М.І. БУКОВІ ЛІСИ РОЗТОЧЧЯ – СИНТАКСОНОМІЯ ТА ГЕНЕЗИС// Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 106-116.   Повний текст
 30. Стецюк Н.О. Еколого-ценотичні особливості дібров пониззя р. Ворскли // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного універститету імені В.Г. Короленка. Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2003. – Вип. 4(31). – С. 9–19. DJVU (737.20 KB)
 31. Стойко С.М. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 43-52.   Повний текст
 32. Ткаченко В.С., Генов А.П., Лисенко Г.М. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РОСЛИННОМУ ПОКРИВІ ЗАПОВІДНОГО ЛУЧНОГО СТЕПУ “МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА” ЗА ДАНИМИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО КАРТУВАННЯ У 2001 РОЦІ // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2003. – Т. 5. – С. 7-17. PDF (1.46 MB)
 33. Ткаченко В.С., Дронова І.С. Синфітоіндикаційна характеристика кретофільної рослинності заповідника «Крейдова флора» // Укр. ботан. журн. — 2003. — 60, № 1. — С. 18–25.   Повний текст
 34. Устименко П.М. Критичний аналіз поняття та категорій раритетних асоціацій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 4. – C. 381-387.   Повний текст
 35. Устименко П.М. Ценотическое разнообразие и синфитосозологическая классификация лесной растительности Украины // Ботан. журн. – 2003. – 88, N 2. – C. 17-27   Повний текст
 36. Устименко П.М., Вакаренко Л.П. Рослинність Гірського Криму в созологічному аспекті // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 6. – C. 649-651.   Повний текст
 37. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Хвойні ліси України: ценотаксономічне багатство, різноманітність та фітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, N 3. – C. 239-248.   Повний текст
 38. ФІЦАЙЛО Т.В. Лучна рослинність Київського плато // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 187-205. PDF (563.80 KB)
 39. Чинкіна Т.Б. Напрямки і тенденції гідрогенних змін рослинності гирлової області Дніпра // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 57-62.   Повний текст
 40. Чинкина Т.Б. Рекреационные смены растительности устьевой области Днепра // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр.- Херсон: Вид. ХДУ, 2003. – С. 368- 369.
 41. Чорна Г.А. Флористичні та ценотичні особливості мезотрофних боліт Лісостепу України. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія, 2003, 3–4(22): С.14–19.
 42. ШЕВЧУК О.М., ЖУКОВ С.П. Сукцесійна динаміка різноманітності пасовищних угруповань // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес. – С. 216-220. PDF (345.10 KB)
 43. Юглічек Л.С., Онищенко В.А. Грабово-дубові ліси на межі Малого та Житомирського Полісся // Вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2003. — Вип. 169. — С. 151—162. PDF (1.00 MB)
 44. Якубенко Б.Є. Балкові рослинні угруповання Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 65. – С. 55 – 70
.