Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Абдулоєва О.С., Дідух Я.П. Лучно-степова рослинність еродованих схилів Придністров’я (національний природний парк «Подільські Товтри») в аспекті її охорони. // Укр.фітоцен.зб. Сер. А. – К., 1999. – Вип.3(14). – С.10-36.
 2. Андрієнко Т.Л. Рідкісні рослинні угруповання // Розбудова екомережі України. – К., 1999. – С. 61-64.
 3. Білик  Р.Г., Дідух Я.П. Стадії та напрямки розвитку рослинності відвалів Товтрового кряжу. Укр. ботан. журн., 1999, 56(2), 144–149.    Повний текст
 4. Багрикова Н.А., Костин С.Ю., Корженевский В.В. ОБ ОРНИТОГЕННЫХ СУКЦЕССИЯХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В КОЛОНИЯХ БОЛЬШОГО БАКЛАНА НА ЛЕБЯЖЬИХ ОСТРОВАХ // В сборнике: Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. Симферополь, 1999. С. 65-67.
 5. Байрак О.М. Диференціація галофільної рослинності Лівобережного Придніпров'я / Збірник наук. праць "Екологія. Біол.науки". - Полтава, 1999. - С.10-14.
 6. Байрак О.М. Екологічна характеристика ценофлор Лівобережного Придніпров'я // Укр. ботан. журн. - 1999, №4, с. 393-402.   Повний текст
 7. Балашов Л.С., Вакаренко Л.П., Устименко П.М., Попович С.Ю. Ценотаксономічне різноманіття лісів Степової зони України та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1999. – 37 с. – Бібл. 1 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 11.10.99, N 256 – Ук. 99.
 8. Бойчук І. Ліси верхів’я басейну ріки Лімниці в Горганах, їх використання та відтворення // Праці НТШ. Екологічний збірник. – 1999. – 3. – С. 145-157.
 9. Бондарь Г.С. Влияние деятельности человека на сукцессии естественной растительности Днепропетровской области // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999.– С. 78–84.
 10. Вакаренко Л.П., Мосякін С.Л. Характеристика рослинного покриву пропоно- ваного регіонального ландшафтного парку «Надбердянський степ» // Зб. наук. праць «Фальцфейнівські читання». Вип.3. – Херсон: Айлант, 1999. – С. 27-29.
 11. Гамуля Ю.Г. Галофитные дубравы степной зоны Украины, вопросы их изучения и биогеоценотические особенности // Екологія та ноосферологія. - 1999. - Т.7, № 3. - С. 47-57.
 12. Гамуля Ю.Г. Эколого-флористические особенности травяного покрова галофитных дубрав долины реки Орель //Екологія та ноосферологія. - 1999. Т.6, № 1-2. – С. 72-77.
 13. Голубничая С.Н., Швиндлерман С.П. Группировки высших водных растений в водохранили- щах-охладителях Донецкой области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: Юго-Восток, 1999. – С. 37 – 40.
 14. Дідух Я.П., Контар І.С. Топологічна диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід лісової зони України // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 5. – С. 454-460.   Повний текст
 15. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В. Ценофлори Київського плато // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 3. – С. 259-265.   Повний текст
 16. Жалнін А.В., Горєлова Л.М. Сучасний стан лісової рослинності у заказниках «Помірки» та «Помірки-Сокольники» Харківського лісопарку. Лісництво та агромеліорація. – 1999. – Вип. 95. Здоров’я лісу. – С. 103–107.
 17. Коломійчук В. П. Сучасний стан рослинного покриву Сиваських островів Чурюк, Куюк-Тук і Верблюдка // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5., №2 – С. 6-8. PDF (970.38 KB)
 18. Коломійчук В.П. Рослинність островів Молочного лиману (Запорізька обл.) // Актуальні питання ботаніки та екології. - Ніжин, 1999. - С. 37-38.
 19. Корженевская Ю.В. Комплексный градиент организации сообществ буковых лесов Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 12 (51)№2. 1999. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. PDF (680.28 KB)
 20. Куземко А.А. Синтаксономія лучної рослинності заплави середньої та нижньої течії р.Рось // Укр.фітоценол.зб. –1999. – Сер.А, Вип.3 (14). – С.122-139.
 21. Куземко А.А. Становлення і розвиток флористичної класифікації заплавних лук рівнинної частини України // Укр.фітоценол.зб. – 1999. – Сер.А, Вип.1-2 (12-13). – С.169-174.
 22. Лоза І.М. Еколого-біологічна характеристика осиково-березових кілків другої тераси ріки Кодима (притоки Південного Бугу) //Вісник Дніпропетровського університету – Дніпропетровськ: ДДУ.- 1999.- Вип.6. - С.214-221.
 23. Лоза И.М. Пионерная роль осинников в заселении ранее заболоченных почв центральной поймы реки Самары Днепровской //Проблеми фундаментальної та прикладної екології. - Кривий Ріг: КРПІ. – 1999.- Ч.1. - С.21-25.
 24. Лоза И.М. Развитие идей А.Л.Бельгарда об экологических особенностях колковых биогеоценозов в степи //Екологія та ноосферологія. - Київ-Дніпропетровськ.- 1999.- Вип. 1-2, Том 6.- С. 66-73.
 25. Мілкіна Л.І. Смерекові ліси заказника “Майдан” / Л.І. Мілкіна, Д.П. Во- ронцов // Праці наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – т. ІІІ. – Екологічний збірник. – Львів: НТШ, 1999. – С. 136-144.
 26. Мазур А.Ю., Сметана М.Г. Формування рослинного покриву на схилах залізорудних кар’єрів Кривбасу. Питання біоіндикації та екології, 1999, 4: 69–75.
 27. Малиновський К.А. Закономірності розподілу високогірної рослинності в Українських Карпатах // Праці НТШ. Екологічний збірник. – 1999. – 3. – С. 63-74. PDF (1.70 MB)
 28. Осипенко В.В., Олійник Г.П., Хоменко М.В. До питання вивчення спонтанної рослинності міста Черкаси // Вісн. Черк. ун-ту – Черкаси, 1999. – Сер. Біол. науки, вип. 13. – С. 142-149.
 29. Парпан В. І., Стойко С. М. Букові праліси Українських Карпат: їх охорона і ценотична структура // Наукові записки. Випуск 4. Івано-Франківськ. – 1999. – С. 81-86.
 30. Савицький О.Л., Зуб Л.М. Рослинність водойм м. Києва // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 3. – С. 266-275.
 31. Сорока М. Синтаксономія рослинності природного заповідника «Розточчя» // Праці НТШ. Екологічний збірник. – 1999. – 3. – С. 105-113. PDF (947.04 KB)
 32. Тищенко О.В. Моніторинг вікових змін рослинного покриву приморських кіс Північного Приазов'я // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. - Львів, 1999. - Вип. 9.11. - С. 115-119.
 33. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1999. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 (14) PDF (16.05 MB)
 34. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1999. - СЕР.С. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (15) PDF (4.99 MB)
 35. Устименко П.М., Вакаренко Л П., Попович С.Ю., Мамонтова Л.Ф. Ценотаксономічне різноманіття Лісостепової зони України та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1999. – 30 с. – Бібл. 1 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 11.10.99, N 255 – Ук. 99.
 36. Чинкіна Т.Б. Головні напрямки антропогенних змін рослинності плавнів Нижнього Дніпра протягом 1927-1999 рр. // Заповідна справа: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 1999. – С. 120-122.
 37. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Ценотаксономічна різноманітність хвойних і широколистяно-хвойних лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, N 2. – C. 135-139.   Повний текст
 38. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю. Ценотаксономічна різноманітність лісів України // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, N 1. – C. 74-78.   Повний текст
 39. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. TRENDS IN ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF AQUATIC VEGETATION IN MARSHLAND-LITTORAL GEOSYSTEMS OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION // Hydrobiological Journal. 1998. Т. 34. № 6. С. 41-48.
 40. Swięs F. Expansion of Iva xanthiifolia Nutt. in the city of Lvov / Swięs F., Soroka M. // Annales UMCS. – 1998. – Vol. LIII. – Sectio C, Biologia. – S. 93-110.
 41. Багрикова Н. О. Екологічні особливості сегетальної рослинності Криму / Н. О. Багрикова, Я. П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, № 4. – С. 397–402.   Повний текст
 42. Байрак О. М. Еколого-флористическая дифференциация растительного покрова Левобережного Приднепровья (Украина) // Екологія та ноосферологія. — 1998. Т.4. № 1. С. 46-57.
 43. Байрак О. М. Сучасні погляди на ценофлори та принцип їх виділення // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, 6. - С. - 620-624.   Повний текст
 44. Байрак О. М. Флористична класифікація рослинного покриву Лівобережного Придніпров'я // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, 2. — С. 139—145.   Повний текст
 45. Байрак О.М. Історія геоботанічний досліджень на території Лівобережного Придніпровя // Мактер. наук. читань, присв. 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин проф. ун-ту Святого Володимира С.Г. Навашиним (Київ, 23-24 вересня 1998 р). –К.:Фітосоціоцентр, 1998. – С. 64-67.
 46. Бондарь Г.С. Влияние антропогенного фактора на сукцессии естественной растительности различных агроэкологических зон Днепропетровской области // Гомеостаз и адаптивный потенциал агроценоза. – Днепропетровск: Пороги, 1998.– С.83–87.
 47. Веденьков Е.П. Специфика растительности Большого Чапельского пода // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.е. Фальц-Фейна: Проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття. — Асканія-Нова, 1998. — С. 20–25. PDF (196.84 KB)
 48. Гамуля Ю.Г. Биоэкологические особенности галофитных дубрав долины реки Орель// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 2. - Дніпропетровськ: ДДУ. -1998. - С. 133-138.
 49. Голубничая С.Н. Распространение группировок высших водных растений в водохранилище- охладителе Кураховской ГРЭС // Вісник Донецького державного університету. – Донецк, 1998. - № 1. - С.127 -131.
 50. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р.Рослиннисть, флористичні особливості та основні завдання охорони Жебриянського приморського пасма // Укр. ботан. журн. – 1998. - т. 55, - №4.- С. 450-456.   Повний текст
 51. Жуков С. П. Застосування коефіцієнтів подібності при вивченні рослинності відвалів вугільних шахт // Укр. ботан. журн. - 1998. - № 5. - С. 542-545.   Повний текст
 52. Карпенко Ю.О. Болота-"блюдця" в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №5. - С. 528-532.   Повний текст
 53. Карпенко Ю.О. Лісова рослинність нижньої частини межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №3. - С. 257-262.   Повний текст
 54. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності долини Десни в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №2. - С. 145-150.   Повний текст
 55. Кобечинская В.Г., Отурина И.П. Динамика реликтовых можжевеловых редколесий с учетом различных форм антропогенного воздействия // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 7 (46). 1998. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 32-34. PDF (571.60 KB)
 56. Кондратюк С.Я., Коппінс Б., Зеленко С.Д., Ходосовцев О.Є., Коппінс О., Уолcлі П. До вивчення та охорони лишайників угруповання Lobarion на території регіонального парку «Стужиця» // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4., № 1. – С. 35-49. PDF (858.78 KB)
 57. Корженевская Ю.В. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ФЛИШЕВОМ НИЗКОГОРЬЕ КРЫМА // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1998. – Вып. 80. – С. 17-21.
 58. Коротченко (Бабко) І.А. Синтаксономічна та екологічна диференціація степових угруповань південної частини Лівобережного Лісостепу України // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 4. – С. 403- 410.   Повний текст
 59. Коротченко-Бабко І.А., Недоруб О.Ю. Степова рослинність Диканського регіонального ландшафтного парку // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 5. – С. 556-561.   Повний текст
 60. Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр.фітоценол.зб. – 1998. – Сер.А, Вип.2 (11). – С.15-25.
 61. Мілкіна Л.І. Букові ліси басейну ріки Рибник Майданський у Сколівських Бескидах (Українські Карпати) / Л.І. Мілкіна, Д.П. Воронцов. – К., 1998. – 21 с. – Деп. в ДНТБ України 13.07.98, – № 318-Ук 98.
 62. Онищенко В.А., Оліяр Г.І. // Рідкісні лісові угруповання природного заповідника "Медобори" // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 4. — С. 413-416.   Повний текст
 63. Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічна оцінка лісоценофонду України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 315-323.   Повний текст
 64. Попович С.Ю., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карта рослинності Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, N 2. – C. 195-200.   Повний текст
 65. Сорока М.І. Синтаксони рослинності Українського Розточчя // Наук. вісн: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. – Львів: Укр ДЛТУ, 1998. – Вип 9.2. – С. 207-216.
 66. Ткаченко В.С. Рослинність заповідника // Український природний степовий заповідник. − Київ: Фітоцентр, 1998. − С. 90-227.
 67. Ткаченко В.С., Кучерява Л.Ф., Тищенко О.В. Багаторічні зміни та сучасний стан рослинності Обитічної коси // Укр. ботан.журн. - 1998. - Т.55, №6. - С.639-647.   Повний текст
 68. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М. Фітоіндикація змін екологічних факторів, що су- проводжують сукцесію аренних фітоценокомплексів Нижньодніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 234-244.   Повний текст
 69. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.C. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (10) PDF (4.28 MB)
 70. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (9) PDF (21.06 MB)
 71. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (11) PDF (16.42 MB)
 72. Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю., Голишева Л.Ф. Ценотаксономічне різноманіття лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1998. – 31 с. – Бібл. 13 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 25.08.98, N 379 – Ук. 98.
 73. Багрикова Н.А. Синтаксономия сегетальных сообществ табачных полей Крыма // Труды Никит. ботан. сада. – Ялта, 1997. – Т. 117. – С. 120-133.
 74. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА // В сборнике: Вопросы биоиндикации и экологии. Запорожский государственный университет. Запорожье, 1997. С. 68-73.
 75. Бакалина Л.В., Продченко А.Л. Основні стадії вторинної сукцесії екосистем нагірної частини Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 48-55. PDF (1.10 MB)
 76. Бондарь Г.С. Зависимость зарастания оврагов от экологической позиции местоположения // Интегрированная защита растений. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997. – С. 23–27.
 77. Гамуля Ю.Г. Анализ эдафических условий галофитных дубрав Степной зоны Украины// Биологический вестник. -Т.1.-№ 2. Харьков, 1997.– С. 89-95.
 78. Гамуля Ю.Г. Формирование структуры галофитных дубрав под действием эдафических факторов// Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1. Дніпропетровськ: ДДУ. -1997. - С. 154-159
 79. Дубина Д.В., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Сучасний стан і тенденцiї антропогенних змiн рослинності Стенцiвсько-Жебриянських плавнiв Дунаю // Укр. ботан. журн., 1997.- №6.- С. 551-556.   Повний текст
 80. Дьяченко Т.Н. Смены высшей водной растительности в заливах Килийской авандельты // Гидробиол. ж-л. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 62-69.
 81. Иванова И.Ю., Широкая З.О., Поляков Н.В. Высшая водная растительность Киевского и Каховского водохранилищ после аварии на ЧАЭС // Гидробиол. журн. – 1997. – 33, № 1. – С.97-112.
 82. Корженевская Ю.В. РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ НА МОДЕЛЬНОМ ПРОФИЛЕ ВОСТОЧНЫХ ЯЙЛ КРЫМА // // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 5-8.
 83. Корженевский В. В.Класс Crypsietea aculeatae в Крыму / В. В. Корженевский, А. А. Клюкин, Ю.В. Корженевская // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 7–10.
 84. Корженевский В.В. КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КЛАСС URIICO-SAMBUCETEA DOING 1962 EM PASS, 1968) // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 1997. Т. 117. С. 110-120.
 85. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность Керченских оползней (Cl. Agropyretea repentis) // Труды Никит. ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 92-110.
 86. Левон А.Ф. Растительные сообщества подпорных стен г. Ялта // Труды Никит. ботан. сада. Структура флоры и растительности Крыма. – 1997. – Т. 117. – С. 134-143.
 87. Лукаш О.В. Лісова рослинність межиріччя Десна – Остер // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 564-568.   Повний текст
 88. Мілкіна Л.І. Фітоценози з сосною кедровою європейською (Pinus cembra L.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Деп. в ДНТБ України 12.06.1997. – № 351. – 27 с.
 89. Онищенко В.А. Нарис рослинності заповідника "Медобори" // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 17-20. (для загрузки див. Бакаліна)
 90. Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, N 4. – C. 384-387.   Повний текст
 91. Тимошенко П.А. До класифікації рослинності Нижньодніпровських арен// Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 569-574.   Повний текст
 92. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б. та ін. Структурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 232-239.   Повний текст
 93. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (6) PDF (20.63 MB)
 94. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (7) PDF (3.95 MB)
 95. Чинкина Т.Б. Антропогенные смены растительности плавней Нижнего Днепра // Абітурієнт: Навч.-інформ. пос. – Херсон: ХДПІ, 1997. – Вип. 7. – С. 90-92.
 96. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 PDF (5.21 MB)
 97. Andrienko T.L., Priadko O.I.,. Korotczenko (Babko) I.A Swait roslinny projektowanego Regioіnalnego Parku Krajіobrazowego Pieczenizskie Pole na ukraіnskich stepach // Chronmy przyrode ojczysta. – 1996. R. 52. - N 6. – P. 5-14.
 98. Hadač E., Stoyko S.M., Tasenkevich L., Terray J., Bural M. Notes on the flora and vegetation of the botanical reserve «Stinka» (biosphere reserve «The Eastern Carpathians») // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 1/2. — C. 105–111.   Повний текст
 99. Андриенко Т.Л., Прядко Е.И., Коротченко И.А. Растительный мир проектируемого регионального ландшафтного парка «Печенежское поле» и его научная значимость // Развитие системы меж государственных особо охраняемых природных территорий. – Киев, 1996. – С. 14-20.
 100. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. Синтаксономия сегетальных сообществ Крыма // Укр. ботан. журн. – 1996. – T. 53, № 6. – С. 742-746.   Повний текст
.