Український геоботанічний сайт

Статті за 2012


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 2. Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322.   Повний текст
 3. Iakushenko D., Burlaka M., Chornei I., kvakovska I., Solomakha v., Tokaryuk A. SYNTAXONOMY OF SUBALPINE TALL-GRASS COMMUNITIES (CALAMAGROSTIETALIA VILLOSAE) IN THE UKRAINIAN DISTRICTS OF THE EASTERN CARPATHIANS // Ann. Bot. (Roma), 2012, 2: 67–78. OF THE EASTERN CARPATHIANS PDF (717.27 KB)
 4. Iakushenko, Dmytro & Borysova, Olena. (2012). Plant communities of the class Charetea Fukarek ex Krausch 1964 in Ukraine: an overview. Biodiversity: Research and Conservation. 25. 75-82. PDF (153.99 KB)
 5. Solomakha, V.A. & Solomakha, T. & Iakushenko, Dmytro. (2012). Synanthropic flora and vegetation of the national nature park "Hutsulshchyna" (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. 22. 211-216. PDF (117.92 KB)
 6. Tokaryuk, A.I. & Chorney, I.I. & Korzhan, K.V. & Budzhak, Vasyl & Velychko, M.V. & Protopopova, V.V. & Shevera, Myroslav. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine) // Thaiszia - J. Bot., Košice, 22 (2): 2012. 243-254. PDF (936.17 KB)
 7. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОБОТАНИКИ: СБОРНИК СТАТЕЙ И ЛЕКЦИЙ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции (1–7 октября 2012 г.). — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2012 — 620 с. PDF (15.93 MB)
 9. Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область)// Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 5. - С. 638-643.   Повний текст
 10. Багрикова Н.А. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРДИНАЦИЯ СЕГЕТАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КРЫМА (УКРАИНА) // В сборнике: Актуальные проблемы геоботаники. Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции. 2012. С. 493-499.
 11. Бланкова А. І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу // Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - 2 (31).   Повний текст
 12. Боровик Л.П. Современные особенности режима сохранения эталонных сообществ в заповеднике Стрельцовская степ // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения профессора В.В. Алехина «Режимы степных особо охраняемых природных территорий». – Курск, 2012. – С. 11-14.
 13. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 14. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 15. Жуков С.П. К методике определения организации и устойчивости фитоценозов в ходе их развития развития на отвалах угольных шахт / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 19-24. PDF (383.80 KB)
 16. Зуб Л. В. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів / Л. В. Зуб // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 337-343. PDF (522.43 KB)
 17. Кагало О.О., Реслер І.Я. РОСЛИННІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “РАВСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ” (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) – ПОПЕРЕДНЯ СИНТАКСОНОМІЧНА ОЦІНКА // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. - Т. 3(10), № 1. - С. 59-76. PDF (409.85 KB)
 18. Козак М. І., Григорчук І. Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Мagnopotamion) // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біол. науки. – 2012. – № 2. – С. 109-116.   Повний текст
 19. Козырь Н.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: Збірник наук. праць за матер. міжнар. інтернет-симпозіуму до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності д-ра біол. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Злобіна Ю.А. (2-4 квітня 2012 р., Суми).- С. 65-70. PDF (6.36 MB)
 20. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 21. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 22. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 23. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Едигарян З.Ф., Лыскович З.Ф. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 104. - С. 17-21. PDF (199.70 KB)
 24. Корженевский В.В., Квитницкая А.А.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2012. Т. 134. С. 27-37.
 25. Корусь, М. М. Зміни рослинності старооранок як оселищ природної флори у межах біосферного резервату "Західне Полісся" в процесі їх ренатуралізації / М. М. Корусь, П. Т. Ященко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 135-138. PDF (208.55 KB)
 26. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202.   Повний текст
 27. Куземко А.А. Класифікація лучних біотопів Полісся та Лісостепу України. У зб.: Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації Мат. робочого семінару. (Київ 21–22 березня 2012 року). Київ-Львів, 2012, с. 81–88.
 28. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45.   Повний текст
 29. Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84. PDF (412.79 KB)
 30. Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34. PDF (612.61 KB)
 31. Кучеревський В. В. Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) / В. В. Кучеревський, Т. А. Провоженко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 257-264. PDF (153.11 KB)
 32. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України // Укр. ботан. журн.– 2012.– 69(5).– С. 644–651.   Повний текст
 33. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 52-65.   Повний текст
 34. Мала Ю. І. Грабові ліси на південній межі поширення / Ю. І. Мала // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 265-283. PDF (1.05 MB)
 35. Назаренко Н.М. Еколого-ценотична структура байрачних дібров Північного Степу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2 . – С. 46 –56.   Повний текст
 36. Остапко В.М. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степь» Луганского природного заповедника / В.М. Остапко, Т.В. Сова, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 37. Пашкевич Н.А. Вытаптываемая растительность (класс Plantaginetea R.Tx. еt Prsg. іn R.Tx 1950) в Украине. Известия Самарского научного центра РАН, 2012. 14, (6): 1508–1511.
 38. Пашкевич, Н. А. Трансформація рослинного покриву перелогів на території Шацького національного природного парку / Н. А. Пашкевич, С. О. Гаврилов // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 139-142. PDF (217.32 KB)
 39. Попович С.Ю., Сотник Л.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 36-41.   Повний текст
 40. Приходько С.А. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології / С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 53-60. PDF (718.55 KB)
 41. РАГУЛІНА М.Є., ІСІКОВ В.П. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГA КРИМУ // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 105 - С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 42. Рагулина М.Е., Исиков В.П. ЭПИФИТНЫЕ БРИОСООБЩЕСТВА СТАРИННЫХ ПАРКОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА // // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2012. № 105. С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 43. Скляр В. Г. Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку / В. Г. Скляр, Ю. Л. Скляр, О. О. Гудаков, О. М. Тихонова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. - 2012. - Вип. 2. - С. 13-17. PDF (348.17 KB)
 44. Сорока М.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 8-13.   Повний текст
 45. Сорока М.І. ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 15-22.   Повний текст
 46. Ткаченко В. С. , Уманець О. Ю. Структурні зміни фітосистем солоноозерної ділянкии чорноморського біосферного заповідника наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть // Природничий альманах.- 2012. - Вип. 18. - С. 168-180.   Повний текст
 47. Устименко П. М., Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 4. - С. 354-361. PDF (345.35 KB)
 48. Устименко П.М., Дубына Д.В. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА УКРАИНЫ - ВАЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ // Ботанический журнал. 2012. Т. 97. № 5. С. 664-671. PDF (189.51 KB)
 49. Фіцайло Т. В. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП / Т. В. Фіцайло, Н. А. Пашкевич, Ю. І. Мала, Я. П. Дідух // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 276-283. PDF (770.11 KB)
 50. Фицайло Т.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЮЗА Lamio purpureae-Acerion tatarici // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Экология растительных сообществ - 2012. - Т. 14. - №1 (6). - С. 1572-1575. PDF (215.66 KB)
 51. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Лишайникові та мохові угруповання чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2012. – Вип. 18. – С. 199-206. PDF (381.01 KB)
 52. Цап'юк Л.М., Шумська Н.В. Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-Франківськ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50). - C. 28-34. PDF (588.00 KB)
 53. Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у збереженні біорізноманітності на Південному Сході України / О.М. Шевчук // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 61-66. PDF (637.07 KB)
.