Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Мойсієнко І.І., Винокуров Д.С. Просторова диференціація рослинного покриву Бургунської балки // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 194-197.
 2. Онищенко В.А. Лісова рослинність верхньої частини басейну Малої Угольки (Карпатський біосфернийзаповідник) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 130-147 PDF (1.36 MB)
 3. Онищенко В.А., Дьякова О.В., Карпенко Ю.О. Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (Національний природний парк «Святі Гори») // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 88-99.   Повний текст
 4. Панченко С.М. Неразрушающие методы морфометрического анализа редких растений и их применение на примере Huperzia selago (Huperziaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13. – Вип. 1 – 2. С. 106 – 110.
 5. Панченко С.М. Причини відмінностей клонів Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mert. (Huperziaceae) гірської та рівнинної популяцій // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, №5. – С. 660 – 666.   Повний текст
 6. Парпан Т. В. Оцінка змін та напрямки сукцесій у вторинних ялинниках буково-ялицево-ялинових лісів Закарпаття // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 3–4. - С. 26-35.   Повний текст
 7. Рыфф Л.Э. SOBOLEWSKIO SIBIRICAE – HERACLEETUM (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII) – НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИЯЙЛИНСКИХ ОСЫПЕЙ ГОРНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 9-14. PDF (311.73 KB)
 8. САДОГУРСКИЙ С.Е. К ИЗУЧЕНИЮ ДОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СОЛЁНЫХ ОЗЁР КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КРЫМ) // Бюллетень ГНБС. - 2007 № 94. - С. 20-24. PDF (251.44 KB)
 9. Сорока М. І. Генетичні типи сосново-букових лісів Українського Розточчя / Сорока М.І. // Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів. – 2007. – Вип. 5. – С. 92-97.   Повний текст
 10. Сорока М.І. ГЕНЕЗИС АСОЦІАЦІЙ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ ТА ДИНАМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НИХ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 15-22.   Повний текст
 11. Тихонова О.М. Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область)// Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 840-850.   Повний текст
 12. Устименко П.М. Територіальна диференціація рослинності національного природного парку “Вижницький” // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №6. – С. 797-806.   Повний текст
 13. Устименко П.М., Дубина Д.В. Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р.Тиси // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №5. – С. 676-686.   Повний текст
 14. Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву “Долина нарцисів”: сучасний стан та динамічні тенденції // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 195- 205.   Повний текст
 15. Фіцайло Т. Lamio Purpureae-Acerion tatarici – новий союз класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 115-125.   Повний текст
 16. Фіцайло Т.В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb.1961) заповідника Хомутовський степ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 239-258. PDF (2.09 MB)
 17. Фіцайло Т.В. Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Rhamno-Prunetea Rivas Goday et. Carb. 1961 України / Т.В. Фіцайло // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 1. – С. 88 –98.   Повний текст
 18. Фіцайло Т.В. Скумпієво-жасминові угруповання південно-східної частини гірського Криму // ІV Крымская междунар. конференция: Заповедники Крыма - 2007. Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы. - Симферополь, 2005. - С. 170-174.
 19. Фіцайло Т.В., Осипенко В.В. Синфітоіндикаційна характеристика спонтанної рослинності м. Черкаси // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2007. — Сер. С, вип. 25. — С. 57-63. PDF (160.53 KB)
 20. Фельбаба-Клушина Л. М. Флористико-фітоценотична характеристика та охорона угруповань Carex paniculata у басейні р. Латориці (Українські Карпати) // Екологія та ноосферологія. - 2007. - Т. 18, № 1–2. - С. 51-56.   Повний текст
 21. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценози з Carex buekii Wimmer (Cyperaceae) в Українських карпатах: поширення, структура, видова насиченість, созологія // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці, 2007. –С. 260-265. PDF (611.11 KB)
 22. Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотичні та флористичні особливості озера Синевир (Українські Карпати)// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 21, 2007: 179-181. PDF (119.82 KB)
 23. Хлизіна Н.В. Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних екотопів Кривбасу. Ґрунтознавство, 2007, 8(3–4): 57–65
 24. Шумська Н. В. Гідрофільна рослинність міста Івано-Франківськ // Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки. - 2007. - №5. - С. 211-213.
 25. Якубенко Б.Є., Григорюк І.П., Мельничук М.Д. Рідкісні степові угруповання на території Козацьких майданів у Черкаській області // Аграрна наука і освіта. – 2007. – 8, № 1 – 2. – С. 19 – 27.
 26. Якушенко Д.М. Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, №3. – С. С. 426-438.   Повний текст
 27. Ярощук Ю.В. Чагарникова рослинність басейну Інгульця та її флористичні особливості / Ю.В. Ярощук, О.О. Красова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 11 (36). – С. 70–75.
 28. Багрикова Н.А. ПРОДРОМУС БУРЯНОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР КРИМУ // В книге: Синантропізація рослинного покриву України. 2006. С. 7-10.
 29. Башуцька У.Б. РОСЛИННІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ// Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 174-178.   Повний текст
 30. БЕГЕН І.Б., ТКАЧИК В.П. Рослинні угруповання Alnus incana (L.) Willd. в передгірних регіонах заходу України // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 9-11. PDF (376.23 KB)
 31. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд чагарникової, чагарничкової та трав’янистої рослинності півдня України // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №1 (2006). - С. 108-115.   Повний текст
 32. Воронцов Д.П., Мілкіна Л.І. Рідкісні лісові угруповання національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2006. - 22 - С. 155-165.   Повний текст
 33. Голубець М.А. До питання про національну Зелену книгу // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3. – с. 422-432.   Повний текст
 34. ГОНЧАРЕНКО І.В. КЛАСИФІКАЦІЯ БОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ (НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЦЕНОФЛОР ТА СИНТАКСОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ)// Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2006. – № 1. – С. 39-56. PDF (4.27 MB)
 35. Дідух Я. П., Альошкіна У. М. Класифікація екотопів міста Києва // Наукові записки. - 2006. - Том 54, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 50-57. PDF (419.80 KB)
 36. Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? // Укр. ботан. журн.– 2006.– 63, №. 3. – С. 432-439.   Повний текст
 37. Данилик І.М., Скробала В.М., Данилик Р.М. Синантропна рослинність верхів’я басейну р. Дністер. Синантропізація рослинного покриву України. перша Всеукр. наук. конф.: тези наук. доп. Переяслав-Хмельницький: СПД, 2006, С. 58—61.
 38. Дубина Д. В., Тимошенко П. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 3-14.   Повний текст
 39. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Рослинність Каховської арени та її зміни за 75 років // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №2 (2006). - С. 45-59.   Повний текст
 40. Дубина Д.В., Устименко П.М., Гамор Р.Д. Долина нарцисів в аспекті сучасних фітоценотичних досліджень // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 26- 30.
 41. Епихин Д.В. Синантропная растительность города Симферополя // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сборник научных трудов. – Симферополь: Таврия. – 2006. – Вып. 16. – С. 127-135.
 42. Жуков С.П. О возможности регулирования развития фитоценозов в техногенных экотопах Донбасса на основе сукцессионного подхода / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2006. — Вип. 6. — С. 15-20. PDF (351.13 KB)
 43. КАПРАЛОВ А.А. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И ИХ ДИНАМИКА НА ПЕРЕСЫПИ КОЯШСКОГО ОЗЕРА // Труды Никитского ботанического сада. - 2006. - Том 126. - С. 121-132. PDF (1.18 MB)
 44. Козак М. І. Вища водна рослинність Західного Поділля (Порядок Lemnetalia) / М. І. Козак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2006. – №3. – С. 11–18.
 45. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А. Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 243-251.   Повний текст
 46. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Донная растительность Феодосийского залива и ее изменения с 1985 до 2005 г. // Экосистемы Крыма: оптимизация и охрана, сб. научн. тр. - 2006. – Вып. 16. - С.169 – 179.
 47. Лукаш О.В., Онищенко В.А. Рослинність та флористична цінність лісового урочища „Радомська дача” (Чернігівська обл.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2006. – Вип. 3-4 (30): Біологія. – С. 18-27.
 48. Лысенко Г.Н., Коротченко И.А. Синтаксономические изменения растительного покрова луговой степи заповедника “Михайловская целина” (Сумская область, Украина). Растительность России., 2006, 9: 43–57.
 49. Мельник В.І., Гриценко В.В., Парубок М.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 1. – С. 77-82. PDF (1.27 MB)
 50. Нейко І.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІЖИХ КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ ТА ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ДІБРОВ СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 17-22.   Повний текст
 51. НИПОРКО С. О. Еколого-ценотична диференціація мохової рослинності природного заповідника „Горгани” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 7. – 2006. – Львів: Ліга-Прес. – С. 69-76. PDF (438.84 KB)
 52. О нищ енко В.А. Ф лористична класиф ікація рослинності Українського Полісся / / Ф іторізно- маніття Українського Полісся та його охорона / За ред. Т.Л. Андрієнко. -— К : Фітосоціоцентр, 2006. — С. 43— 84.
 53. Онищенко В.А., Любінська Л.Г. Грабово'дубові ліси ур. Панівецька дача (Хмельницька обл.) // Наук. вісн. Чернівецького ун'ту. Сер. Біологія. — 2006. — Вип. 298. — С. 128—135. PDF (742.87 KB)
 54. Плугатар Ю. В. Сучасні типи лісу Криму. Ю. В. Плугатар. // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» – Львів, 2006. – Вип. 32. – С. 139–145.
 55. РЫФФ Л.Э. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ РОГОВИКОВ И МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД В ГОРНОМ КРЫМУ // Бюллетень ГНБС. - 2006 № 92. - С. 96-104. PDF (442.27 KB)
 56. Сабадош В.І., Данилик І.М., Кіш Р.Я. Деякі характеристики трав’яного ярусу лісів долини річки Латориці. - Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 19 (2006): 73–79. PDF (174.64 KB)
 57. Слівінська К. А., Балашов Л. С. Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження охорони // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 1. – С. 22-30.   Повний текст
 58. Сухарюк Д.Д. Букові ліси Карпатського біосферного заповідника (поширення, ценотична структура та моніторинг) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 91-95. PDF (914.46 KB)
 59. Сухарюк Д.Д., Бедей М.І., Волощук М.І. Рідкісні фітоценози Карпатського біосферного заповідника та заходи щодо їх збереження // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 85-90. PDF (1.08 MB)
 60. Устименко П. М., Климук Ю. В. Карта рослинності природного заповідника “Горгани”як основа фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 470-479.   Повний текст
 61. Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3.– С. 440-447.   Повний текст
 62. Фіцайло Т.В. СИНТАКСОНОМІЯ ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ (КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET CARB., 1961) ВІДДІЛЕННЯ “КАМ’ЯНІ МОГИЛИ” УКРАЇНСЬКОГО СТЕПОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т. 8. – С. 49-59. PDF (786.94 KB)
 63. Фельбаба-Клушина Л.М., Кузьмічов А.І. Структура та ценогенетичні зв’язки угруповань бузку угорського (Syringa josikae Jacq.) Українських Карпат // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. – 2006. – Т. 19. – С. 107-111. PDF (1.02 MB)
 64. Фесенко О.С. Локально-катастрофические сукцессии лесной растительности в зонах расширения шахтных полей Западного Донбасса // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 14 № 2 (2006). - С. 180-182.   Повний текст
 65. Хом'як І. В. Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 2. – С. 235-242.   Повний текст
 66. Чинкіна Т. Синтаксономічна схема заплавної рослинності гирлової ділянки Дніпра // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біол. – 2006. – Вип. 42. – С. 32-37.   Повний текст
 67. Чорноус О. П. Лісова рослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) // Укр. ботан. журн. – 2006. – Вип. 63, № 3. – С. 401-410.   Повний текст
 68. Чоха О. В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Клас Agropyretea repentis / О. В. Чоха // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2006. - № 1. - С. 320-326.
 69. Шаповал В.В. Історія та проблематика ботанічних досліджень подів південної України // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Т. Шевченка. – 2006. – № 13 (108). – С. 144-159.
 70. Шаповал В.В. До синтаксономії рослинності депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2006. – Т. 8. – С. 15-48. PDF (1.66 MB)
 71. Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т.12, Вип 1. – С.11-17.   Повний текст
 72. Якушенко Д.М. Репрезентативність рослинності проектованого Коростишівського національного природного парку відносно рослинності Житомирського Полісся // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці, 2006. – С. 294-302. PDF (1.02 MB)
 73. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Buergi et al. // Forest Snow and Landscape Research. – 2005. – Vol. 79. – Pp. 45-56.
 74. Андрієнко Т. Л., Чорней І. І., Онищенко В. А., Буджак В. В. Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 4. – С. 589-596.   Повний текст
 75. Багрикова Н.А. Синтаксономия сорной растительности пропашных культур Крыма // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 47-58.   Повний текст
 76. Балашов Л.С., Соломаха В.А. Класифікація екосистем заплавних лук України // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 108-114. PDF (134.85 KB)
 77. Бойко П.М. Флора і рослинність запроектованого ландшафтного заказника «Миловська балка» (Херсонська область) / П.М. Бойко // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Біологічні науки. – 2005. – №3 (83). – С. 10-18.
 78. Борсукевич Л.М., Надрага М.Д. Рослинність боліт полонини Драгобрат Свидовецького масиву // Фальцфейнівські читання. – Херсон: Терра. 2005. – Т. 1. – С. 77-79.
 79. Воронцов Д.П. Грабові ліси національного природного парку “Сколівські Бескиди” / Д.П. Воронцов, М.І. Коханець, Л.І. Мілкіна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2005, вип. 32. – С. 87-95. PDF (161.34 KB)
 80. Гайова Ю. Ю. Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 1. – С. 29-39.   Повний текст
 81. Гайова Ю.Ю. Еколого-ценотичний профіль ПНП «Черкаський бір» / Ю.Ю. Гайова // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип.260. – С.47-61.
 82. Гайова Ю.Ю. Трав’яниста рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району / Ю.Ю. Гайова // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – 2005. – Вип. 1.– С. 119-124.
 83. Гапон С. В. Еколого-ценотична характеристика мохоподібних епіфітних та епіксильних бріоугруповань Полтавщини / С. В. Гапон // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Екологія. Біологічні науки. – Вип. 4 (43). – Полтава, 2005. – С. 28–34.
 84. Гончаренко И.В. Моделирование потенциальных ценофлор // Вісн. Донец. ун-ту: Сер. А. Природн. науки. – 2005. – Т. 1. – С. 304-311. PDF (275.62 KB)
 85. Дідух Я.П. Теоретичні підходи до створення класифікації екосистем / Я.П. Дідух // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 3-14. PDF (213.86 KB)
 86. Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61. PDF (329.07 KB)
 87. Дидур О.А. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛЬШАНИКОВ ЮГО - ВОСТОКА УКРАИНЫ ( НА ПРИМЕРЕ ОЛЬCОВ ПРИСАМАРЬЯ ДНЕПРОВСКОГО ) // Екологія та ноосферологія . 2005. Т . 16, No 1-2. - С. 105-110.   Повний текст
 88. Дубина Д. В., Дзюба Т. П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 2. – С. 255-269.   Повний текст
 89. Дубина Д.В. Сучасний стан та основні завдання гідроботаніки в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 1, № 1 (2005). - С. 19-38.   Повний текст
 90. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 91. Дубина Д.В., Тимошенко П.А. Синантропна флора угруповань інтразональної рослинності Північного Причорномор’я // Чорноморський ботанічний журнал – том 1 № 2 (2005). - С. 33-46.   Повний текст
 92. Епихин Д.В. Геоинформационное обеспечение картирования растительного покрова урбанизированных территорий и управления им (на примере г. Симферополя) // Ученые записки ТНУ. Серия: География. - 2005. – Т. 18 (57). - № 1. – С.25-32.
 93. Жуков С.П. Моделирование сообществ на начальных стадиях сукцессии растительности отвалов угольных шахт Донбасса / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2005. — Вип. 5. — С. 71-74. PDF (272.71 KB)
 94. Коніщук В.В. Класифікація екосистем Черемського природного заповідника з використанням картографічного методу / В.В. Конiщук // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 61 -76. PDF (396.23 KB)
 95. Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11., № 2. – С. 3-9. PDF (1.36 MB)
 96. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море) // Наукові записки. - 2005. - Том 43, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 83-89.
 97. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Итоги 35-летнего изучения макрофитобентоса Карадагского природного заповідника НАН Украины // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, серія “Біологія”, спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005 р. - №4 (27). – С.123 – 125.
 98. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Многолетние изменения в сообществах макрофитобентоса района Карадага (Черное море) // Морський екологічний журнал. - 2005 р. - окремий випуск 1. – С. 48 – 60.
 99. Кузнецова О.В. Еколого-фітоценотична харак- теристика газонних угруповань Дніпропе- тровська. Міжвуз. збірн. наук. праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. 9 (34): 59–65.
 100. Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 29-52.   Повний текст
.