Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1878  |  1889  |  1891  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Фіцайло Т. Чагарникова рослинність Подільсько-Бессарабського Придністров’я // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2016. – Вип. 71. – С. 72-84.   Повний текст
 2. Хом'як І.В. Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(3): 239—254.   Повний текст
 3. Чусова О. Оцінка впливу екологічних факторів на диференціацію біотопів у долині р. Красна (Луганська область)]. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. 2016. 184. 60-67. PDF (545.45 KB)
 4. Ярова О.А. Лісова рослинність Національного природного парку «Білоозерський». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 355—360.   Повний текст
 5. Яроцька М.А., Яроцький В.Ю. Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони. – Укр. ботан. журн., 2016, 73(4): 367–377.   Повний текст
 6. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V. River valleys as the object of ecological and geobotanical research. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 415—430.   Повний текст
 7. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 8. Škodová I. V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) / I. Škodová, M. Janišová, K. Hegedüšová, L. Borsukevych, J. Smatanová, R. Kish, V. Píš. – Tuexenia. – 2015. – 35. –Р. 355 – 380. PDF (2.53 MB)
 9. Tretyakov O.S., Bodnia O.V., Balynska M.O. et al. Features of interpretation of plant association of national natural park «Slobozhanskiy» using Landsat 8 satellite data // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – Вип.21. – С. 73–79. PDF (709.31 KB)
 10. Абдулоєва О., Карпенко Н. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку «Пирятинський». // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015.- Випуск 69. - С. 191–201.   Повний текст
 11. Абдулоєва О.С., Голубцов О.Г. Розподіл рослинності та видової фіторізноманітності у ландшафтах Національного природного парку "Пирятинський" (Україна) // Заповідна справа. – №. 1(21) - 2015. – С. 10-19. PDF (4.92 MB)
 12. Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А. БОЛОТА СОЮЗУ MAGNOCARICION ELATAE W. KOCH 1926 S. L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 2. – C. 211-222.   Повний текст
 13. Бєляков С.О., Гофман О.П., Халаїм О.О., Вишенська І.Г. Зв’язок чистої первинної продуктивності рослинних угруповань заповідного степу “Асканія-Нова” та сезонних опадів: аналіз багаторічної динаміки показників // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2015. – Том 6(13), № 1. – С. 293-304. PDF (744.77 KB)
 14. Борсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність – International Association for Vegetation Science, IAVS). – Укр. ботан. журн. – 2015. – T. 72, N3. – C. 272 – 280.   Повний текст
 15. Власенко Н. О. Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 106-115.   Повний текст
 16. Воробйов Є. О., Олійник М. П., Соломаха І. В. Синтаксономія угруповань дрібнолистяних лісів на заростаючих перелогах // Біологічний вісник МДПУ. – 2015. – Вип. 5, N2. – С. 54-63. PDF (1.14 MB)
 17. Гайова Ю.Ю. ПСАМОФІТНА РОСЛИННІСТЬ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 131-138.   Повний текст
 18. Гапон С. В. Участь печіночників в утворенні біоценозів мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 73-83. PDF (604.82 KB)
 19. Геник Я.В., Заячук В.Я. СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ НА ПОСТТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ КОЛОМИЙСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 119-124.   Повний текст
 20. Глеб Р., Гедл. Р. Аналіз рослинності г. Піп Іван (Марамороські гори) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 38–39, 2015: 31–32. PDF (310.86 KB)
 21. Гончаренко І.В. Метод «сортуючої» кластеризацiї (DRSA) для класифiкацiї рослинностi // Доповіді НАН України. – 2015. – Т. 9. – С. 129-136.   Повний текст
 22. Гончаренко И.В. DRSA: алгоритм неиерархической кластеризации с использованием K-NN графа и его применение в классификации растительности // Растительность России. – 2015. – Т. 27. – С. 125-138.   Повний текст
 23. Гончаренко И.В., Голик Г.Н. Классификация и фитоэкологическая оценка лесопарковой растительности г. Киева // Фиторазнообразие Восточной Европы. - 2015. - 9 (4). - С. 129-158. PDF (539.08 KB)
 24. Гофман О. П. Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу «Асканія-Нова» // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 30-41.   Повний текст
 25. Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 203—217.   Повний текст
 26. Дубина Д. В. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 37-50. PDF (358.73 KB)
 27. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.   Повний текст
 28. Дубина Д.В., Устименко П.М. Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 303—309.   Повний текст
 29. Коваленко І. М. Потенційні екологічні оптимуми і реалізовані екологічні ніші в різних типах лісових екосистем на північному сході України // Екологія та ноосферологія. - 2015. Vol. 26, no. 3–4. - С. 14-20.   Повний текст
 30. Коваленко І. М. Трав'яно-чагарничковий ярус як структурна складова лісових фітоценозів північного сходу України / І. М. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 146-155. PDF (376.24 KB)
 31. Козак О. М., Дідух Я. П. Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.) // Наукові записки. - 2015. - Том 171, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 38-46. PDF (428.94 KB)
 32. Козир М.С. (2015). Екомережа заплави р. Сейм (Сумська та Чернігівська області, Україна). Чорноморськ. бот. ж., 11 (2): 239-252.   Повний текст
 33. Конограй В. А., Осипенко В. В. Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Аrtemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського ун-ту. – 2015. – №2 (335). – С. 48-54. PDF (319.87 KB)
 34. Корженевская Ю.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДИЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ КРЫМА // В книге: Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре). Редакторы-составители В.П. Коба, З.К. Клименко, Ю.В. Корженевская. Симферополь, 2015. С. 339-349.
 35. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Паштецкий А.В. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ СИНТАКСОНОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА // В книге: Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре). Редакторы-составители В.П. Коба, З.К. Клименко, Ю.В. Корженевская. Симферополь, 2015. - С. 378-391.
 36. КРАСОВА О. О. РОЗПОДІЛ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ СХИЛІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ІНГУЛЬЦЯ НА ГРАДІЄНТАХ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2015. — № 1 (62). - С. 23-29. PDF (920.09 KB)
 37. Красова О.О. Флористична та ценотична характеристика моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя / О.О. Красова, Н.Ю. Шевчук, І.І. Коршиков // Укр. ботан. журн. – 2015. – № 5. – С. 431–441.   Повний текст
 38. Красова О.О., Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І. Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 431—441.   Повний текст
 39. Куземко А.А., Ковтонюк А.І. Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2015. — Вип. 11. — С. 111-120.   Повний текст
 40. Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. Болотна рослинність Шацького поозер ’ я // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І . Ботаніка . 2, 2015. - С. 29-33. PDF (471.51 KB)
 41. Лисенко Г. М., Коломійчук В. П. Заповідні степи: абсолютно заповідний режим чи управління степовими // Екологічні науки. - Випуск 1 (8), 2015. - С. 166-174.   Повний текст
 42. Лисогор Л.П., Багрикова Н.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЗАЛЕЖЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ БУГСКО-ИНГУЛЬСКОГО ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОКРУГА // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 173-175. PDF (223.36 KB)
 43. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 44. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 45. Матусяк М.В. ФІТОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 165-170.   Повний текст
 46. Махиня Л.М. Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 310—324.   Повний текст
 47. Омельчук О. С. Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття / О. С. Омельчук // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2015. - Вип. 31. - С. 113-118. PDF (125.59 KB)
 48. Онищенко В., Андрієнко Т. Асоціація Geo rivali-Сaricetum paniculatae J. Školek 2003 в Українських Карпатах // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 74-80.   Повний текст
 49. Онищенко В., Прядко О., Андрієнко Т. Рослинність ділянки Переброди Рівненського природного заповідника. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Біологічні науки, 2015, 13: 32–49. PDF (338.35 KB)
 50. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72 (3): 218—228.   Повний текст
 51. Панченко С. Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 47-58.   Повний текст
 52. Погрібний О. О. Фітоценотична структура лісових угруповань за участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L. ) в Українських Карпатах / О. О. Погрібний, М. І. Сорока, В. Я. Заячук // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2015. - Вип. 13. - С. 99-106.   Повний текст
 53. Прокопук М.С. Вища водна флора та рослинність Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область, Україна) / М.С. Прокопук, Ю. В. Погорєлова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 261-270. PDF (380.48 KB)
 54. Рыфф Л.Э. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЛУОСТРОВА МЕГАНОМ (КРЫМ) // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 168-171. PDF (82.94 KB)
 55. Скляр В. Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 138-143.   Повний текст
 56. Скляр В.Г. ВИКОРИСТАННЯ ГРАДІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2015, 2: 196-207. PDF (520.25 KB)
 57. Скробала В.М. ЕКОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 170-174.   Повний текст
 58. Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 98-109.   Повний текст
 59. Соломаха І. В. Синтаксономія лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я // Біологічні системи. – 2015. – Т. 7, Вип. 2. – С. 236-243.   Повний текст
 60. Соломаха І.В. СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я // Біологічний вісник МДПУ. - 2015. - Том 5, №3. - С. 130-139. PDF (1.01 MB)
 61. Старовойтова М. Ю. Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули (Україна) / М. Ю. Старовойтова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 4. - С. 422-432. PDF (430.14 KB)
 62. Сулейман Дара Н. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ДЕМУТАЦІІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АГРОПЕРЕЛОГІВ В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ // Вісник Одес. ун-ту. - 2015. - Т. 20. - Вип.1 (36). - С. 59-60. PDF (17.29 MB)
 63. Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(2). – С. 103–115.   Повний текст
 64. Устименко П.М., Дубина Д.В. Лісова раритетна ценорізноманітність України: національний аспект охорони // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 127-133.   Повний текст
 65. Устименко П.М., Дубина Д.В. РАРИТЕТНА ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НОВОГО ВИДАННЯ ″ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ″ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 17, 2015. - С. 60-69. PDF (632.68 KB)
 66. Фельбаба-Клушина Л. М. Рідкісні угруповання видів роду Patamogetion у Східних Карпатах // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 87-94.   Повний текст
 67. ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА Л. М. БОЛОТА І ВОДОЙМИ ВЕРХІВЯ Р. ТИСА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ), ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ НАДАННЯ ЇМ СТАТУСУ РАМСАРСЬКИХ УГІДЬ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 76-82.   Повний текст
 68. Фельбаба-Клушина Л. М. Реліктові рослинні угруповання водойм союзу Nymphaeion albae Oberdorfer на Закарпатській низовині та причини їх зникання // // Наукові доповіді НУБіП. — 2015. — 4 (53)   Повний текст
 69. Фельбаба-Клушина Л. М. Чорничники Українських Карпат: структура і тенденції розвитку / Л. М. Фельбаба-Клушина, А. С. Бізіля // Біологія та екологія. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 47-56. PDF (2.87 MB)
 70. Фельбаба-Клушина Л.М. ДИНАМІКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ОЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 61-70.   Повний текст
 71. ХАННАНОВА О. Р. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОГО СВІТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 60-68.   Повний текст
 72. Ходосовцев О.Є. Endocarpo-Xanthocarpion tominii all. nov. та Caloplacetum albolutescentis ass. nov. – нові синтаксони лишайникових угруповань з лесових відслонень півдня України. Чорноморськ. ботан. журн., 2015, 11 (3): 317–326.
 73. Шаповал В. В. Постпірогенні структурні та екотопічні зміни у рослинному покриві ділянки "Стара" асканійського степу / В. В. Шаповал, В. С. Ткаченко // Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2015. - Т. 17. - С. 18-34. PDF (1.04 MB)
 74. Шебеста Я., Коларж Т. Чи впливають стадії розвитку природного лісу на трав’яний покрив? // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 38–39, 2015: 52-55. PDF (371.61 KB)
 75. Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Шевчик Т.В. 2015. Amorpha fruticosa L. (Fabaceae) на заплаві Канівського природного заповідника та можливості корекції фітоценозів з її участю. Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 13(5): 195–202. PDF (448.29 KB)
 76. Шевчук Н. Ю. Флористична і ценотична характеристика рослинних угруповань штучних лісових насаджень Південного Криворіжжя (Україна) / Н. Ю. Шевчук, І. І. Коршиков // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 3. - С. 307-316. PDF (425.57 KB)
 77. Якубенко Б. Є., Ярмоленко А. К., Чурілов А. М. Cистематичний аналіз флори за умов відтворення лучної рослинності на перелогах різних років демутацій в лісостепу України // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 7, №3-4, 2015. - С. 5-10. PDF (257.52 KB)
 78. Abduloieva O.S., Podobaylo A.V. Harvesting of common reed in the national nature park “Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management. // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. - 10 (4): 527-539. PDF (649.24 KB)
 79. Davydov D.A., Daciuk V.V., Vynokurov D.S. New localities of rare plant species in Volyn region (Ukraine) // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology. – Issue 20, №1100, 2014. – P. 258-264.   Повний текст
 80. Didukh Ya., Mucina L. Validation of names of some syntaxa of the Crimean vegetation. Lazaroa, 2014, 35: 181–190. PDF (2.52 MB)
 81. Idoia Biurrun, Itziar García-Mijangos, Asun Berastegi, Didem Ambarli, Iwona Dembicz, Goffredo Filibeck, Ute Jandt, Monika Janišová, Renaud Jaunatre, Zygmunt Kącki, Anna Kuzemko, Hristo Pedashenko, Nina Y. Polchaninova, Denys Vynokurov, Jürgen Dengler. Diversity of dry grasslands in Navarre (Spain) // Bull. Eur. Dry Grassl. Group. – 2014. – №24/25. – P. 4-21.
 82. Kozak, Olena & Didukh, Yakiv. (2014). Assessment of Mountain Ecosystems Changes Under Anthropogenic Pressure in Latorica River Basin (Transcarpathian Region, Ukraine). Ekologia.Vol. 33, No. 4, p. 365–379. PDF (1.06 MB)
 83. Kuzemko A.A., Becker T., Didukh Y. P., Ardelean I. V., Becker U., Beldean M., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Uğurlu E., Ünal A., Vassilev K., Vorona E. I., Yavorska O.H. & Dengler J. Dry grassland vegetation of Central Podolia (Ukraine) – a preliminary overview of its syntaxonomy, ecology and biodiversity // Tuexenia. – 2014. – 34. – 391–430. PDF (3.62 MB)
 84. Roleček, J., Čornej, I.I. & Tokarjuk, A.I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia, 2014, 86: 13–34.
 85. Woźniak A., Soroka M. Syntaxonomic evaluation of weed communities in cereal agrocenoses // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2014. - 12. - P. 52-60.   Повний текст
 86. Ібатуліна Ю. В. Моніторинг степової рослинності в резерватах (Донецька обл.) // Луган.ун-ту імені Тараса Шевченка № 8 (291), Ч. І, 2014. - С. 42-48. PDF (275.62 KB)
 87. Іванюк Т. М. Дубові насадження центрального Полісся України // Наукові доповіді НУБіП. - 2014. - 1 (43).   Повний текст
 88. Безроднова О.В. ЭКОМОРФИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ С ОСТЕПНЕННЫМ ТРАВОСТОЕМ // ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, вип. 2 (32), с. 90-96. PDF (357.86 KB)
 89. Боровик Л. Видовий склад перелогових угруповань початкових стадій сукцесії на північному сході Луганської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 137-146.   Повний текст
 90. Винокуров Д.С. Древесно-кустарниковая растительность долины р. Ингул (Украина) // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. – 2014. – 2 (29). – С. 42-49. PDF (2.20 MB)
 91. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №2. – С. 148-160. PDF (336.27 KB)
 92. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №5. – С. 537-548. PDF (506.02 KB)
 93. Винокуров Д.С. Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна, 2014. – Вип. 65. – С. 135-150.   Повний текст
 94. Воробйов Є.О. ЛІСОВІ ВЕРХОВІ БОЛОТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ: РЕВІЗІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 66-71. PDF (8.24 MB)
 95. Гончаренко І.В., Голик Г.М. Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків «Нивки» та «Теремки» м. Києва // Екологія та ноосферологія. – 2014. – Т. 25. – № 3-4. – С. 53-68.   Повний текст
 96. Гофман О. П. Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів. Наукові записки. 2014. Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". С. 70-78. PDF (508.77 KB)
 97. Дідух Я., Четвертних І., Боратинські А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 35-47.   Повний текст
 98. Дідух Я.П. Стратегія розвитку геоботаніки в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71(4). – С. 399–411   Повний текст
 99. Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 2014. — 71, №2. — С. 140-147.   Повний текст
 100. Дідух Я.П., Соколенко У.М. ЕКОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БІОТОПІВ КАРАБІ-ЯЙЛИ (ГІРСЬКИЙ КРИМ) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2. - С.139-147.   Повний текст
.