Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski ex Čtvrtlíková et Chytrý in Chytrý 2011

Synonyms: Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski 1996 (art. 5).

Діагностичні види: Isoëtes lacustris.

Умови місцезростань: мезотрофні й олігомезотрофні прісноводні непроточні водойми з поверхневим і незначним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 70—100 см, слабокислою реакцією середовища, піщаними донними відкладами. Літоральні смуги флювіогляціальних і карстових озер.

Поширення в Україні: Полісся (північно-західні райони) — дуже рідко.

Синсозологічний статус: ценози асоціації входять до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3). Діагностичний вид синтаксону занесений до переліку видів Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Ceratophyllum submersum — вид, який знаходиться на південній межі ареалу і включений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.