Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberd. 1957

Діагностичні види: Juncus bulbosus, Ranunculus flammula.

Умови місцезростань: непроточні мезотрофні й евтрофні водойми з коливанням рівня води протягом періоду вегетації, товщею 10—30 см, піщаними та мулисто-піщаними донними відкладами. У прибережних смугах озер, ставків, водосховищ, піщаних кар’єрів.

Поширення в Україні: Полісся — спорадично.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону Juncus bulbosus занесений до Червоної книги України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.