Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Littorellion uniflorae Koch ex Klika 1935

Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924

Synonyms: Heleocharitetum Baumann 1911 (art. 2b, 8, nom. nud.); Eleocharitetum acicularis Koch 1926 (art. 2b, 8, nom. nud.); Littorello lacustris-Scirpetum acicularis Jouanne 1926; Littorello uniflorae-Eleocharitetum acicularis Malcuit 1929; Eleocharitetum acicularis Koch ex Almquist 1929; Eleocharitetum acicularis Koch ex Tx. 1937; Eleocharitetum acicularis Koch ex Oberd. 1957; Myriophyllo-Littorelletum Jeschke 1959 p. p. (typo excl.); Apio-Littorelletum (Fröde 1950) Oberd. 1962; Eleocharito acicularis-Alismetum graminei Kallen 1994.

Діагностичні види: Eleocharis acicularis, Isoëtes lacustris.

Умови місцезростань: мезотрофні й мезоевтрофні прісноводні замкнуті чи слабопроточні водойми з піщаними і мулисто-піщаними донними відкладами, нейтральною й слабокислою реакцією середовища, товщею води 25—30 (100) см і значним коливанням її рівня протягом періоду вегетації. На прибережних ділянках русел, заток, рукавів і стариць річок, у надзаплавних і заплавних озерах, міжозерних протоках, ставках, водосховищах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Potamogeton obtusifolius — вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.