Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Aeluropodo-Salicornietum Krausch 1965

Діагностичні види: Aeluropus littoralis, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки з мулисто-глейовими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У їх складі бере участь занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Aeluropodo-Salicornietum Krausch 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 320.

.