Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Salicornio-Puccinellietum fominii Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Frankenia hirsuta, Halimione pedunculata, H. verrucifera, Puccinellia fominii, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: мокрі лучні солончаки із сезонним та нагінним підтопленням.

Поширення в Україні: Центральне Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичними видами є північноприазовський субендем Puccinellia fominii і регіонально рідкісний вид Frankenia hirsuta. У складі угруповань асоціації беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря — Frankenia pulverulenta, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense, Червоної книги Чорного моря — .

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Salicornio-Puccinellietum fominii Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 319.

.