Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Salicornio-Puccinellietum giganteae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Synonyms: Cynodonto dactyli-Limonietum meyeri Karnatovskaya 2004 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Puccinellia gigantea agg., Salicornia perennans.

Умови місцезростань: рівнинні й знижені ділянки з важкими глинистими солончаковими ґрунтами з тривало- і середньозаливним режимами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У їх складі беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Suaeda baccifera, Червоного списку МСОП — Frankenia pulverulenta (вид також внесений до Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря), до Червоної книги України — Stipa borysthenica і Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Salicornio-Puccinellietum giganteae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 318.

.