Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion limosae Soó 1933

Puccinellio distantis-Petrosimonietum triandrae Dubyna et Dziubа in Dubyna et al. 2017

Діагностичні види: Petrosimonia triandra, Puccіnellia distans, Salicornia perennans, Trigonella monspeliaca.

Умови місцезростань: ділянки прибережних солончаків з вологими мулистопіщаними або мулистими ґрунтами, іноді з домішкою черепашнику.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: регіонально рідкісне.  

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio distantis-Petrosimonietum triandrae Dubyna et Dziubа in Dubyna et al. 2017. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 316.

.