Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion limosae Soó 1933

Camphorosmo annuae-Puccinellietum distantis Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Camphorosma annua, Elytrigia elongata, Puccinellia distans.

Умови місцезростань: засолені ділянки лесових терас долин річок, прибережні території приморської смуги. 

Поширення в Україні: Лівобережжя Дніпра, Приазов’я, Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У їх складі з високим ступенем константності бере участь занесений до Червоної книги України Limonium tschurjukiense.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Camphorosmo annuae-Puccinellietum distantis Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 315-316.

.