Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion limosae Soó 1933

Puccinellietum distantis (Rapaics 1927) Soó 1930

Synonyms: Scorzonero parviflorae-Puccinellietum distantis Solomakha et Shelуag-Sosonko in Golub 1994 nom. superfl. (art. 29a, c); Astero tripolii-Puccinellietum distantis Golub et Solomakha 1988 (phantom).

Діагностичні види: Alyssum hirsutum, Cerastium syvaschicum, Puccinellia distans.

Умови місцезростань: середньозаливні рівнинні ділянки з мулисто-піщаними засоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я та долини річок Лівобережного Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellietum distantis (Rapaics 1927) Soó 1930. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 315

.