Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Artemisio santonicae-Elytrigietum elongatae Dubyna, Neuhäuslová, Shelуag-Sosonko in Dubyna et Neuhäuslová 2000

Діагностичні види: Artemisia santonica, Cynanchum acutum, Elytrigia elongata, Limonium meyeri.

Умови місцезростань: ділянки на піщано-глинистих солончакуватих ґрунтах з домішкою черепашкового матеріалу (у приморській смузі). 

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності бере участь занесений до Європейського Червоного списку, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Asparagus litoralis. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisio santonicae-Elytrigietum elongatae Dubyna, Neuhäuslová, Shelуag-Sosonko in Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 312-313.

.