Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Agropyretum elongatae Şerbănescu 1965

Діагностичні види: Elytrigia elongata.

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні помірно засолені ділянки з глинисто-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань бере участь занесений до Європейського Червоного списку та Червоної книги Чорного моря вид Asparagus litoralis. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Agropyretum elongatae Şerbănescu 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 312.

.