Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Limonio meyeri-Artemisietum santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Artemisia santonica, Halimione verrucifera, Limonium meyeri.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки на ущільнених засолених ґрунтах з високим вмістом черепашнику.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги України Lepidium syvaschicum, Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio meyeri-Artemisietum santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 312.

.