Український геоботанічний сайт

Дзюба Тетяна Павлівна (Tetiana Dziuba)

Канд. біол. наук, старший наук. співробітник

Відділ геоботаніки та екології, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

Дзюба Тетяна Павлівна (Tetiana Dziuba)

Народилась 12 липня 1961 р. в м. Києві. Вищу освіту отримала в Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького (1978-1983), спеціальність – вчитель географії та біології. Закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (1985-1989); спеціальність – ботаніка. Кандидат біологічних наук – 1990, спеціальність – ботаніка. Тема кандидатської дисертації: “Флора та рослинність рисових систем Причорномор’я”. Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1985 р. (1985-1990 – інженер, 1990-1995 – молодший науковий співробітник, 1995-2005 – науковий співробітник, з 2005 до теперішнього часу – старший науковий співробітник. Наукове звання “Старший науковий співробітник” присвоєно у 2009 р. Член Українського ботанічного товариства. Загальна кількість друкованих праць (на 2016 р.) – 113.

Основні напрями досліджень: розроблення теоретичних і практичних питань в галузі геоботаніки, екології, фітосоціології, фітосозології; класифікація рослинності на основі еколого-флористичних критеріїв, встановлення особливостей ценотичної організації, флористичного складу, екологічної та територіальної диференціації, динамічних тенденцій галофітної, плавневої, псамофітної та синантропної рослинності, збереження біорізноманіття природної рослинності України; складання та ведення баз даних рослинності України.

 

E-mail: tdziuba2014@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

Тези доповідей:

Дзюба Т.П. Синтаксономия галофитной растительности Украины: проблемы и перспективы // Сборник статей и лекций IV Всероссийской школы-конференции «Актуальные проблемы геоботаники» (1–7 октября 2012 г.). – Уфа: Издат. центр «МедиаПринт», 2012. – С. 161-165.

Dubyna D.V., Dziuba T.P. The edition of “Prodrome of vegetation of Ukraine” // 21st Workshop European Vegetation Survey (24-27 May 2012, Vienna, Austria). Vegetation databases and large-scale classification, biogeographical patterns in vegetation, vegetation and global change. Abstracts. – Vienna: Ed. by W.Wilner, 2012. – P. 91.

Dziuba T. Inland saline vegetation of Ukraine // 22nd EVS International Workshop (9-11 April 2013, Roma, Italy). Abstracts. – Roma: Centro Stampa Università, 2013. – P. 48-49.

Dziuba T. Halophytic and coastal vegetation database of Ukraine // 58th Annual Symposium of the IAVS: Understanding broad-scale vegetation patterns (19-24 Juli 2015, Brno, Czech Republic). Abstracts. – Brno: Masaryk University, 2015. – P. 107.

Публікації

Монографії

 1. Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ – Чернівці: ДрукАРТ. - 2020. - 392с. PDF (22.50 MB)
 2. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 3. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 4. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. PDF (7.95 MB)
 5. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritini, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi / Д. В. Дубина [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К. : [б.в.], 2007. - 315 с. - (Рослинність України).   Повний текст
 6. Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с. DJVU (8.06 MB)
 7. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ [Текст] / Д. В. Дубина [та ін.] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Дунай. біосфер. заповідник, Укр. фітосоціол. центр. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 459 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 1)
 8. Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління (Гол. ред. акад. НАНУ Ю.Р.Шеляг-Сосонко). – Київ: Наукова думка, ІнтерЕкоЦентр, 1999. – 704 с.

Статті

 1. Dziuba, Tetiana & Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Tymoshenko, Pavlo. (2022). Vegetation of the railways of the Kyiv urban area (Ukraine). Biologia, 2022, № 4, p. 931-952. PDF (2.87 MB)
 2. Dubyna D.V., Iemelianova S.M., Dziuba T.P., Yeremenko N.S., Tymoshenko P.A. 2021. Ruderal vegetation of Kyiv City. I. Class Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950. Ukrainian Botanical Journal, 78(3): 176–200.   Повний текст
 3. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Давидова А.О., Давидов Д.А., Тимошенко П.А., Барановський Б.О., Борсукевич Л.М., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Дацюк В.В., Єременко Н.С., Іванько І.А., Лисогор Л.П., Казарінова Г.О., Кармизова Л.О., Махиня Л.М., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Шевера М.В., Ширяєва Д.В. (2021). Рудеральна рослинність України:синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація. Чорноморськ. бот. ж., 17 (3): 253–275.   Повний текст
 4. Dubyna, Dmytro & Dziuba, Tetiana & Iemelianova, Svitlana & Felbaba-Klushina, Lubov. (2021). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine Classes: Isoëto-Nanojuncetea, Bidentetea. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 32-52. PDF (2.59 MB)
 5. Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Dziuba, Tetiana & Tymoshenko, Pavlo & Protopopova, Vira & Shevera, Myroslav. (2021). Alien plant invasion in the ruderal vegetation of Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 57-70. PDF (2.64 MB)
 6. Dziuba, Tetiana & Dubyna, Dmytro. (2020). Database of halophytic and littoral vegetation of Ukraine. Phytocoenologia. 50, Issue 4, 329–338. PDF (679.40 KB)
 7. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 1. Природні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (3): 251–266.   Повний текст
 8. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Кірюшкіна Г.М., Шихалєєва Г.М. (2019). Динаміка рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська обл.). Частина 2. Антропічні сукцесії рослинності. Чорноморськ. бот. ж., 15 (4): 316–333.   Повний текст
 9. Dubyna, D. V., Dziuba, T. P., Vakarenko, L. P., Ennan, A. A., Shykhaleeva, H. M., & Kiriushkina, H. M. (2019). Features of ecological differentiation of halophytic, steppe and petrophytic vegetation in the valley of the Liman Kuyalnik (Odesa Oblast). Biosystems Diversity, 27(3), 205–213.   Повний текст
 10. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. 2019. Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна). Український ботанічний журнал, 76(3): 220–235.   Повний текст
 11. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. 2019. Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України. Український ботанічний журнал, 76(5): 499–510.   Повний текст
 12. Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Кірюшкина Г.М., Шихалєєва Г.М. (2018). Синтаксономія рудеральної рослинності долини Куяльницького лиману. Чорноморськ. бот. ж., 14 (3): 240–268.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Продромус рослинності України в аспекті інтеграції до класифікації рослинності Європи // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). - Київ, 2017. -С. 18-24.
 14. Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М. (2017). Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область). Чорноморськ. бот. ж., 13 (4): 428–443.   Повний текст
 15. Dubyna, D.V. & Dvoretzkiy, T.V. & Iemelianova, Svitlana & Dziuba, Tetiana & Tymoshenko, P.A.. (2017). Taxonomic structure of coenofloras of the classes of pioneer vegetation of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal. 74. 421-430.   Повний текст
 16. Chytrý M., Hennekens S. M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J. H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J. A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W. B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R. G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J. A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V.y, Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Erenskjold Moeslund J., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M. P., Rodwell John S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P. D., Emin U., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. 2016: European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science. 19: 173–180. PDF (922.85 KB)
 17. Дубина Д. В. Біоморфологічна структура ценофлор піонерної рослинності України / Д. В. Дубина, Т. В. Дворецький, Т. П. Дзюба, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 107-125. PDF (1.76 MB)
 18. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (1). – С. 3-12.   Повний текст
 19. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. База даних геоботанічних описів галофітної та літоральної рослинності України // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності. Матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). Друк. СПД Попов Д.В., - С. 79-88.
 20. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 21. Дубина Д. В. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 37-50. PDF (358.73 KB)
 22. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.   Повний текст
 23. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 3. – С. 263-274.   Повний текст
 24. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П. Синтаксономія галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 4. – С. 412-428.   Повний текст
 25. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. VI. К ласс ы Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae // Растительность России. - 2014. - №25. - С. 13-29. PDF (3.10 MB)
 26. Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Єрмаков М.Б.,Пєстунов І.А. КАРТОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГАЛОФІТНОЇ РОСЛИННОСТІ ПРИМОРСЬКОГО СЕКТОРА КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5. - С. 531-536.   Повний текст
 27. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 28. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 29. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. V. К ласс Lemnetea R. Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955. - Рстит. России. - 2011. - №17-18. - С. 33-44. PDF (1.39 MB)
 30. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 428-438.   Повний текст
 31. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Приморська ценофлора України та її аналіз // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 56-67. PDF (338.86 KB)
 32. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра IV. Класс Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Раст-ть России СПб. – 2010. – № 16. – С. 3-26. PDF (1.82 MB)
 33. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Растительность пойменных засоленных лугов Украины: синтаксономия, оптимизация, охрана // Пойменные луговые системы как объекты с высоким фиторазнообразием, их изучение и картирование. мат-лы междунар. науч.-практ. семинара (Гомель, 11-12 июня 2009 г.). – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. – С. 131-144.
 34. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. ІІІ. Класс PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Порядки Magnocaricetalia Pignatti 1953 и Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 // Раст-сть России. СПб. – 2009. – № 13. – С. 15-36. PDF (886.80 KB)
 35. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Галофітна рослинність у проектованій екомережі Азово-Чорноморського екокоридору // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2008. – Т. 10. – С. 33-43. PDF (385.39 KB)
 36. Дзюба Т.П. Синтаксономічне положення та структура класу Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R.Tx. 1969 у Північному Причорномор’ї // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 4. – С. 485-494.   Повний текст
 37. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра. IІ. Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Порядок Phragmitetalia W. Koch 1926 // Раст-сть России. СПб.– 2008. – № 13. – С. 27-48. PDF (2.92 MB)
 38. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово- Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea,Artemisietea vulgaris // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №1 (2007). - С. 30-55.   Повний текст
 39. Дзюба Т.П. До питання про синтаксономічне положення класу Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1986 в Україні // Чорноморський ботанічний журнал – том 3, №2 (2007). - С. 37-50   Повний текст
 40. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Стратегія збереження та оптимізації рослинного покриву Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя // Причорноморський екологічний бюллетень. Проблеми раціонального природокористування Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя. – 2007. – № 4. – С. 91-101.
 41. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”. – 2007. – Т. 9. – С. 21-31. PDF (392.47 KB)
 42. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. І. Классы Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001, Festuco-Puccinellietea Soу 1968, MolinioArrhenatheretea R. Tьxen 1937 // Раст-сть России. СПб, 2007. – № 10. – С. 7-22. PDF (1.68 MB)
 43. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Рослинність Каховської арени та її зміни за 75 років // Чорноморський ботанічний журнал – том 2, №2 (2006). - С. 45-59.   Повний текст
 44. Дубина Д. В., Дзюба Т. П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Вип. 62, № 2. – С. 255-269.   Повний текст
 45. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Ценотичне різноманіття Азово-Чорноморського екокоридору // Збірник наукових праць “Фальцфейнівські читання”. – 2005. – С. 181-187.
 46. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soo 1968 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. - Київ, 2004. - С. 80-104. – Укр. - Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 47. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Поширення, екологічні особливості та синтаксономічна структура класу Salicornietea fruticosae Br.-Br. et R.Tx. 1943 у Північному Причорномор’ї // Степові і галофільні екосистеми України. Зб. статей до 100-річчя д.б.н., проф. Г.І. Білика / Ін-т ботаніки НАНУ. – Київ, 2004. – С. 105-118. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24-Ук2004.
 48. Дзюба Т.П., Дубина Д.В., Куземко А.А. Клас Molinio-Juncetea Br.-Bl. (1931) 1947 у Північному Причорномор’ї. В сб.: Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, с. 188–191.
 49. Куземко А.А., Дзюба Т.П. Синтаксономічна структура класу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 рівнинної частини України // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Мат-ли читань, присвяч. 100–річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). К.: Фітосоціоцентр, 2002, С. 238-245.
 50. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 51. Дзюба Т. П. Рослинність дамб рисових систем Причорномор’я / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 31–35.   Повний текст
 52. Дзюба Т. П. Сегетальна рослинність попередників рисової сівозміни в Причорномор’ї / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 2. – С. 67–71.   Повний текст
 53. Дзюба Т.П. Класифiкацiя бур'янової рослинностi рисових полiв Причорномор'я // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 26-30.   Повний текст

Автореферати та дисертації

 1. Дзюба, Татьяна Павловна. Флора и растительность рисовых систем Причерноморья [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Дзюба Татьяна Павловна ; АН УССР, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного. - К., 1990. - 166 л. - Библиогр.: л. 140-166. PDF (870.46 KB)
.