Український геоботанічний сайт

Дідух Яків Петрович

Ботанік, академік НАН України, доктор біол. наук, професор

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Київ, Терещенківська, 2

Дідух Яків Петрович

Народився 7.05.1948 у с. Городок Рівненської обл. Закінчив Київський ун-т (1972). В 1966–70 працював у Рівненському краєзнавчому музеї, з 1973 р. – в Ін-ті ботаніки НАН України (з 1988 р. – зав. відділом екології фітосистем, у 1989–1996 рр. та 2000–2003 рр. – заст. директора, з 2003–2008 рр.– директор). Є членом укр. комітету МАБ ЮНЕСКО, головним редактором "Українського ботанічного журналу", членом редколегії журналів "Dendrobiology" та "Biodiversity", віце-президентом Українського ботанічного товариства, заст. голови Комісії Червоної книги України, викладає в НАУКМа. Нагороджений премією ім. М.Г. Холодного (1994). Академік Української екологічної (з 1994) та Нью-Йоркської (з 1996) Академій наук.

Дідух Яків Петрович – відомий учений в галузі геоботаніки, екології рослин, флористики, охорони рослинного світу. Він розробив ряд нових підходів і методів для вирішення широкого кола гостродискусійних проблем, а саме: районування, класифікації, картування, динаміки, еволюції рослинного покриву, що розглядаються крізь призму впливу екологічних факторів. Центральне місце в його дослідженнях займають розробки теоретичних засад, оригінальних методів біоіндикації, створення на цій основі екологічних шкал для видів флори України, що знаменувало формування нового напрямку – синфітоіндикації. Суттєвим внеском у розвиток науки є розробка проблем еволюції рослинного покриву на засадах термодинаміки. Ним аргументовано та розвинуто теорію відтіснення реліктів, сформульовано положення про те, що вектор синеволюції визначається енергетичним потенціалом біоценозу, спрямованим на вдосконалення механізмів накопичення та перетворення енергії, зменшення ентропії через адаптивні властивості видів. Значну увагу він приділяє проблемам класифікації та охорони рослинного світу, класифікації екосистем, підготовці серії ботанічних карт для Національного атласу України. Є автором 345 наукових праць.

Публікації

Монографії

 1. Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ – Чернівці: ДрукАРТ. - 2020. - 392с. PDF (22.50 MB)
 2. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 3. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 4. Біотопи Гірського Криму. Ред. Я.П. Дідух, Київ: Інтерсервіс, 2016, 292 c. DJVU (24.25 MB)   Повний текст
 5. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат: монографія / Дідух Я.П., Чорней 1.1., Буджак В.В. та ін.; наук. ред. Я.П. Дідух, 1.1. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016.-280 с. PDF (8.53 MB)
 6. Дідух Я.П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – Київ: НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. – 163 с
 7. Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні резуль- тати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – 194 с. PDF (3.87 MB)
 8. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України /Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Тов. «Макрос», 2011. – 288 с. DJVU (31.54 MB)   Повний текст
 9. Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. / Під ред. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 10. Дідух Я. П., Ткаченко В. С., Плюта П. Г. та ін. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони. - К.: Ін-тут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 1998. - 75 с. с .   Повний текст

Статті

 1. Vasheniak, I., Didukh, Y. & Rozenblit, I. Dry grasslands on sedimentary outcrops of the Dniester canyon (Ukraine). Biologia 76, 2021. - 1109–1126. PDF (2.00 MB)
 2. Didukh Ya.P., Rozenblit Yu.V., Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. 2021. Vegetation of the Dniester Canyon and assessment of its adaptive potential. Ukrainian Botanical Journal, 78(4): 282–296.   Повний текст
 3. Дідух Я.П. 2019. Епіфітні бріоценози в біотопах неморальних лісів. Український ботанічний журнал, 76(2): 132–143   Повний текст
 4. Дідух Я. П. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра / Я. П. Дідух, І. І. Чорней, В. В. Буджак, Ю. А. Вашеняк, В. П. Коржик, Ю. В. Розенбліт, А. І. Токарюк, Т. І. Михайлюк // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 2. - С. 149-159.   Повний текст
 5. Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.   Повний текст
 6. Дідух Я. П., Чусова О.О. Ксерофільні степові та кретофітні біотопи басейну р. Красна (Луганська обл.) // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманіття: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ, 14-15 березня 2016 року). - Київ, 2017. - С. 119-127.
 7. Дідух Я.П., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об’єктів України (ботанічний аспект) // Український географічний журнал. - 2016. - 2. - С. 13-19. PDF (1.89 MB)
 8. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichý L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Applied Vegetation Science. – 2016. – Vol. 19, N 1. – 783 p. PDF (15.65 MB)
 9. Ольшевська І. А., Дідух Я. П., Мала Ю. І., Пашкевич Н. А. Лучна рослинність заплави р. Случ // Природа Західного Полісся та прилеглих територій — 2016 —№13 — С. 59-87.
 10. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 2016, 19 (Suppl. 1): 3–264 p. PDF (15.65 MB)
 11. Козак О. М., Дідух Я. П. Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.) // Наукові записки. - 2015. - Том 171, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 38-46. PDF (428.94 KB)
 12. Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 203—217.   Повний текст
 13. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V. River valleys as the object of ecological and geobotanical research. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 415—430.   Повний текст
 14. Дідух Я., Четвертних І., Боратинські А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 67. – С. 35-47.   Повний текст
 15. Kuzemko A.A., Becker T., Didukh Y. P., Ardelean I. V., Becker U., Beldean M., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Uğurlu E., Ünal A., Vassilev K., Vorona E. I., Yavorska O.H. & Dengler J. Dry grassland vegetation of Central Podolia (Ukraine) – a preliminary overview of its syntaxonomy, ecology and biodiversity // Tuexenia. – 2014. – 34. – 391–430. PDF (3.62 MB)
 16. Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України // Укр. ботан. журн. — 2014. — 71, №2. — С. 140-147.   Повний текст
 17. Дідух Я.П. Стратегія розвитку геоботаніки в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71(4). – С. 399–411   Повний текст
 18. Дідух Я.П., Соколенко У.М. ЕКОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БІОТОПІВ КАРАБІ-ЯЙЛИ (ГІРСЬКИЙ КРИМ) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 2. - С.139-147.   Повний текст
 19. Дідух Я.П., Чусова О.О. РІДКІСНІ КСЕРОФІТНО-СТЕПОВІ УГРУПОВАННЯ ТА БІОТОПИ ДОЛИНИ р. КРАСНА (ЛУГАНСЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3. - С. 275-285.   Повний текст
 20. Польовий Є.В., Дідух Я.П. ЕКОЛОГО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МОДЕЛЬНОГО ПОЛІГОНУ «РОМАШКОВО» В ДОЛИНІ р. САВРАНКИ (ВІННИЦЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6. - С. 647-659.   Повний текст
 21. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496.   Повний текст
 22. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 23. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 24. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 25. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 26. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 27. Фіцайло Т. В. Екологічна диференціація біотопів Шацького НПП / Т. В. Фіцайло, Н. А. Пашкевич, Ю. І. Мала, Я. П. Дідух // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 276-283. PDF (770.11 KB)
 28. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 356-370.   Повний текст
 29. Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження // Наукові записки. - 2011. - Том 119, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 40-45. PDF (328.36 KB)
 30. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн., 2011, т. 68, № 4. - С. 491-506.   Повний текст
 31. Дідух М.Я., Куземко А.А., Мазур Т.П., Вініченко Т.C. Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) – новий вид флори України // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. К. – 2010. – Вип. 28. – С. 10 – 16.   Повний текст
 32. Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Рослинність острова Зміїного // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 12-26   Повний текст
 33. Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. До питання про співвідношення понять «екоси- стема»», «габітат», «біотоп» та «екотоп». Український ботанічний журнал, 2010, 67(5): 668–679.   Повний текст
 34. Дідух Я.П., Куземко А.А. Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму // Чорноморський ботанічний журнал. — 2009. — 5, №4. — С. 547-562.   Повний текст
 35. Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Коротченко І.А. 2009. Рослинність. У кн.: Острів Зміїний та шельф: Просторово-часова динаміка геоекологічного стану. Ред. К.А. Позаченюк. Сімферополь: Бізнес-Інформ, с. 88–100.
 36. Дідух Я . П . Класифікація рослинності та біотопів Української частини транскордонного біосферного резервату « Західне Полісся » / Я . П . Дідух , Д . М . Якушенко , Т . В . Фіцайло // Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі : зб . наук . статей . – К ., 2008. – С . 41–55.
 37. Дідух Я. П., Кузьманенко О. Л. Класифікація та еколого-ценотична характеристика біотопів лісів та рідколісь Судацько-Феодосійського геоботанічного району гірського Криму // Наукові записки. - 2008. - Том 80, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 33-42. PDF (257.60 KB)
 38. Дідух Я.П., Павлюк В.С. Ландшафтно-екологічні особливості розподілу рослинних угруповань у карстових воронках Прутсько-Дністровського Лісостепу // Укр. ботан. журн. — 2008. — 65, № 4. — С. 495–503.
 39. Дідух Я.П. Синфітоіндикаційний аналіз рослинних угруповань Черкасько- Чигиринського геоботанічного району / Я.П. Дідух, Ю.Ю. Гайова // Укр. ботан. журнал. – 2008. – Т. 65, № 2. – С. 159-173.   Повний текст
 40. Дідух Я.П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник НАН України, 2007, № 4. – С. 3–12. PDF (0.98 MB)
 41. Дідух Я.П. Географічний аналіз флори: минуле, сучасне, майбутнє // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 485–507.   Повний текст
 42. Дидух Я.П. Что такое лесостепь? В кн.: Ботаника и микология: современные горизонты: Сборник трудов, посвященный 80-летию со дня рождения академика АН Украины А.М. Гродзинского (1926–1988). – Киев: Академпериодика, 2007. – С. 40–53. DJVU (274.88 KB)
 43. Дідух Я. П., Альошкіна У. М. Класифікація екотопів міста Києва // Наукові записки. - 2006. - Том 54, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 50-57. PDF (419.80 KB)
 44. Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? // Укр. ботан. журн.– 2006.– 63, №. 3. – С. 432-439.   Повний текст
 45. Дідух Я.П., Куземко А.А. Класифікація екосистем Галицько-Слобожанської екомережі // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С., вип.23. — С.38-61. PDF (329.07 KB)
 46. Дідух Я.П. Теоретичні підходи до створення класифікації екосистем / Я.П. Дідух // Український фітоценологічний збірник. — Київ, 2005. — Сер. С, вип. 1 (23). — С. 3-14. PDF (213.86 KB)
 47. Хом'як І.В., Дідух Я.П. Територіальний розподіл лісових екосистем словечансько-овруцького кряжу// Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2005. – Сер. A, Вип. 1 (23). – С. 92-107. PDF (454.39 KB)
 48. Дiдух Я.П., Коротченко І.А., Коніщук В.В. Рослинність лісів за участю Picea abies (L.) Karst. Волинського Полісся // Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – 2004. – Випуск 4. – Серія (Екологія. Біологічні науки). – С. 29- 39.
 49. Дідух Я., Коротченко І. Ксеротермна рослинність Північно-Західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82-91.   Повний текст
 50. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Метод Браун-Бланке: історія та сучасні тенденції // Наукові записки. - 2003. - Том 21, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 89-92. PDF (228.52 KB)
 51. Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6-17.   Повний текст
 52. Гончаренко І. В., Дідух Я. П. Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів // Наукові записки. - 2002. - Том 20, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 57-61. PDF (278.08 KB)
 53. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – С. 126-134.   Повний текст
 54. Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Карта рослинності 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 5. – C. 525-534.   Повний текст
 55. Коротченко І.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М. Трав'яниста рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, N 3. – C. 259-258.   Повний текст
 56. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ECONET) України // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 4. – С. 393- 403   Повний текст
 57. Дідух Я.П., Устименко П.М., Плюта П.Г., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Карта рослинності 30- кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, N 1. – C. 10-20.   Повний текст
 58. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М., Коротченко І.А., Юглічек Л.С. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 3. – С. 250-256.   Повний текст
 59. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Трав’яниста рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 4. – С. 380-386.   Повний текст
 60. Абдулоєва О.С., Дідух Я.П. Лучно-степова рослинність еродованих схилів Придністров’я (національний природний парк «Подільські Товтри») в аспекті її охорони. // Укр.фітоцен.зб. Сер. А. – К., 1999. – Вип.3(14). – С.10-36.
 61. Дідух Я.П., Контар І.С. Топологічна диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід лісової зони України // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 5. – С. 454-460.   Повний текст
 62. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В. Ценофлори Київського плато // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 3. – С. 259-265.   Повний текст
 63. Білик  Р.Г., Дідух Я.П. Стадії та напрямки розвитку рослинності відвалів Товтрового кряжу. Укр. ботан. журн., 1999, 56(2), 144–149.    Повний текст
 64. Багрикова Н. О. Екологічні особливості сегетальної рослинності Криму / Н. О. Багрикова, Я. П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, № 4. – С. 397–402.   Повний текст
 65. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 66. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 67. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
 68. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 5. – С. 23-34.   Повний текст
 69. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Костильов О.В., Попович С.Ю., Дубина Д.В., Устименко П.М. Аналіз синтаксонів рослинності України // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 1. – С. 5-11.   Повний текст
 70. Дідух Я.П. Флористична класифікація угруповань «гісопової флори» // Укр. ботан. журн. — 1989. — 46, № 6. — С. 16—21.   Повний текст
 71. Шеляг-Сосонко Ю. Р, Дідух Я. П. Теоретичні питання розвитку фітоценології // Укр. ботан. журн.- 1989.- 46, № 2.- С 5-10.   Повний текст
 72. Дідух Я.П., Вакаренко Л.П. Флористичні та ценотичні особливості Тарханкутського півострова (Крим). Український ботанічний журнал, 1987, 44(3): 31–36.   Повний текст
 73. Дидух Я.П., Вакаренко Л.П., Шеляг­ Сосонко Ю.Р. Флористическая классификация хвойных лесов нижнего пояса растительности Горного Крыма // Ботан. журн. — 1986. — 71, № 3. — С. 281–291.   Повний текст
 74. Темченко А.М., Дідух Я.П., Любченко В.М. Фітоценотична характеристика Daphne cneorum L. (Thymelaceae Juss.) у Придніпров'ї // Укр.ботан. журн. – 1986. – 43, № 3. – С. 53-57.   Повний текст
 75. Дидух Я.П. Геоботаническое районирование Горного Крыма (на основе карты растительности) // Геоботан. картографирование. - Л.: Наука, 1986. - С. 22-33.
 76. Вакаренко Л.П., Дідух Я.П. Рослинність запроектованого заказника «Дубки»// Укр.ботан. журн. – 1985. – 42, № 1. – С. 61-65.   Повний текст
 77. Дидух Я.П. Флора, фитоценотическая характеристика и динамика буковых ле- сов Горного Крыма // Ботан. журн. – 1985. – 70, № 9. – С. 1157-1166.   Повний текст
 78. Дідух Я.П., Вакаренко Л.П. Порівняльний аналіз синтаксонів флористичної класифікації степів і томілярів Гірського Криму // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 3. – С. 11-23.   Повний текст
 79. Дидух Я.П., Еременко Л.П., Куковица Г.С., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Крупномасштабная геоботаническая карта как модель для изучения антропогенных сукцессий растительности (на примере карты урочища «Городище» в За- падной Подолии) // Геоботаническое картографирование. – Л.: Наука, 1984. – С. 25-33.
 80. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Кузьмичов А.І., Падун І.М. Рослинність урочища Лиса гора (околиці м. Києва) // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 1. - С. 86-90.   Повний текст
 81. Дідух Я.П., Сухий І.Б. Сучасний стан рослинного покриву лісового масиву Банний яр (Сумська область) та його охорона// Укр. ботан. журн. — 1984. — 41, №5. — С. 70-78.   Повний текст
 82. Дидух Я. П. Опыт классификации ксерофильной полу­кустарничковой и травянистой растительности Горного Крыма // Ботан. журн. — 1983. — 68, № 11. — С. 1456— 1466.   Повний текст
 83. Дідух Я.П., Єременко Л.П., Куковиця Г.С., Шеляг­Сосонко Ю.Р. Рослинність Лисої гори (Івано-Франківська область) // Укр. ботан. журн. — 1982. — 39, № 5. — C. 88–92.   Повний текст
 84. Дидух Я.П., Вакаренко Л.П. Флористическая классификация томилляров горного Крыма // Флористические критерии при классификации растительности. - Уфа, 1981. - С. 91-93.
 85. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Єрьоменко Л.П., та ін. Рослинність Касової гори (Опілля) Поділля // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 3. – С. 60-66.   Повний текст
 86. Дідух Я.П. Рослинність заказника "Агармиш" // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 2. – С. 96-101.   Повний текст
 87. Дідух Я.П. Томіляри гірського Криму // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 4. – С. 18-23.   Повний текст
 88. Дидух Я.П., Вакаренко Л.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботаническая карта Карадага (Крым) как основа для изучения антропогенных сукцесий растительности // Геоботанич. картографирование. - Л.: Наука, 1981. - С. 25-33.
 89. Дідух Я.П. Рослинність заказника "Агармиш" // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 2. – С. 96-101.   Повний текст
 90. Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ковиловий степ Чигини (Крим) // Укр. ботан. журн. – 1980. – 37, № 4. – С. 79-84.   Повний текст
 91. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Куковиця Г.С. Рослинність лісових заказників Середнього Придністровя. Укр. ботан. журн., 1980, 37(5): 91–95.   Повний текст
 92. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Єременко Л.П., Куковиця Г.С. Карта рослинності г. Лиса (Львівська область)// Укр. ботан. журн. – 1980. – 37, № 1. – С. 59-64.   Повний текст
 93. Дідух Я.П. Флора і рослинність Лебединих островів // Укр. ботан. журн. — 1979. — 36, № 5. — С. 472-475.   Повний текст
 94. Шеляг-­Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Ковилові степи Кримських яйл // Укр. ботан. журн. — 1978. — 35, № 1. — С. 9–14.   Повний текст
 95. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Очерк флоры и растительности Ялтинского горно-лесного государственного заповедника. 1. Растительность // Ботан. журн. - 1978. - Т. 63, № 9. - С. 1285-1301.   Повний текст
 96. Дидух Я.П. Низкоосоково-сосновые (Pinetum caricosum (humilis)) сообщества горного Крыма // Актуальные вопросы современной ботаники. - К.: Наук. думка, 1976. - С. 62-70.   Повний текст
 97. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Рідколісся ялівцю високого (Junipereta excelsae) Криму та аналіз їх флори. Укр. ботан. журн., 1975, 32(6): 753–762.   Повний текст
 98. Дідух Я.П. Степова рослинність Вишневої гори біля м. Ровно // Укр. ботан. журн.- 1974.- 31, № 3.- С. 361-364.   Повний текст

Протологи

 1. Дідух Я.П. Неморальні ліси Гірського Криму класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937. Український фiтоценологічний збірник. Сер. А. 1996. Вип. 3. С. 34—51. PDF (161.41 KB)
.