Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Sphagno-Utricularion T. Müller et Görs 1960

Sparganio minimi-Utricularietum intermediae Tx. 1937

Synonyms: Sparganietum minimi Schaaf 1925 (art. 2, nom. nud.); Sphagno-Sparganietum minimi Tx. 1937.

Діагностичні види: Sparganium minimum, Utricularia minor.

Умови місцезростань: мезотрофні й евтрофні, замкнуті та слабопроточні водойми зі слабокислою реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, піщаними, мулистопіщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами. Новоутворені алювіальні ділянки з поверхневим підтопленням, прибережні смуги заплавних озер, рукавів, заток, стариць і русел малих річок, ставків, занедбаних меліоративних каналів.

Поширення в Україні: Полісся — спорадично, північна частина Лісостепу — рідко.

Синсозологічний статус: ценози асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичний вид синтаксону Utricularia minor занесений до Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України, Sparganium minimum — до Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності також трапляються інші види Червоного списку водних макрофітів України — Ceratophyllum submersum (знаходиться на південній межі ареалу), Potamogeton compressus, P. gramineus. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130, 3160).

.