Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemnetum minoris Soó 1927

Synonyms: Lemnetum minoris Koch 1954; Lemnetum minoris O. de Bolòs et Masclans 1955; Lemnetum minoris T. Müller et Görs 1960; Lemnetum minoris (Eggler 1933) T. Müller et Görs 1960; Lemnetum minoris Oberd. ex T. Müller et Görs 1960.

Діагностичні види: Lemna minor.

Умови місцезростань: замкнуті або слабопроточні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, відсутнім поверхневим і незначним протягом періоду вегетації коливанням рівня води, товщею 10—30 (50) см і мулистопіщаними донними відкладами. В озерах, старицях, водоймах боліт, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ, Передкарпаття, Карпати (крім гірського і високогірного поясів) — зазвичай, Закарпатська рівнина — спорадично, у передгірському і гірському поясах Криму і Карпат — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України), а також види Червоного списку водних макрофітів України (Ceratophyllum submersum — знаходиться на південній межі ареалу, Nuphar lutea). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.