Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnić 1956

Synonyms: Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943 p. p. (art. 1); Wolffio-Lemnetum gibbae Slavnič et Bennema 1956; Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tx. 1960.

Діагностичні види: Lemna gibba, Wolffia arrhiza.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, незначним поверхневим і помірним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею до 50 см і мулистими донними відкладами. У заплавних озерах, старицях, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Лісостеп і Степ, Закарпатська низовина — спорадично, Полісся — рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3) (Дубына и др., 1993). Діагностичний вид синтаксону занесений до Червоного списку водних макрофітів України. У складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.