Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Plantagini salsae-Juncetum gerardii Dubyna et Neuhäuslová 2000

Synonyms: Verbasco blattariae-Elytrigietum elongatae Karnatovskaya et Derevyanko 2004 р. р. 

Діагностичні види: Juncus gerardii, Limonium meyeri, Plantago salsa.

Умови місцезростань: знижені рівнинні ділянки з ущільненими солончакуватими суглинистими і черепашково-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Plantagini salsae-Juncetum gerardii Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 307.

.