Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Plantagini cornuti-Juncetum gerardii Solomakha et ShelуagSosonko in Golub et al. 2003

Synonyms: Plantagini cornuti-Juncetum gerardii Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a)].

Діагностичні види: Juncus gerardii, Plantago cornuti.

Умови місцезростань: екотопи з вологими солончакуватими ґрунтами у заплавах і зниженнях лесових терас річок.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я, Лівобережний Лісостеп, лівобережні притоки р. Сіверський Донець.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Plantagini cornuti-Juncetum gerardii Solomakha et ShelуagSosonko in Golub et al. 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 307.

.