Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Scorzonero parviflorae-Taraxacetum bessarabici Dubyna et Neuhäuslová 2000

Діагностичні види: Artemisia santonica, Scorzonera parviflora, Taraxacum bessarabicum, Teucrium polium.

Умови місцезростань: незатоплювані, постійно вологі рівнинні ділянки, рідше — глибокі депресії кучугур, з лужними середньозасоленими ґрунтами, збагаченими карбонатами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Scorzonero parviflorae-Taraxacetum bessarabici Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 307.

.