Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Riccietum fluitantis Slavnić 1956

Діагностичні види: Riccia fluitans.

Умови місцезростань: прісноводні замкнуті й слабопроточні водойми з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, товщею води 40—100 см, коливанням її рівня протягом періоду вегетації, мулисто-піщаними і мулистоторф’янистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. У заплавних озерах, старицях, ставках, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп — спорадично, Степ і Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань синтаксону з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України (Дубына и др., 1993)), а також Ceratophyllum submersum (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України і знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.