Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996

Ceratophylletum submersi Soó 1928

Synonyms: Ceratophylletum submersi (Soó 1928) Den Hartog et Segal 1964; Ceratophylletum submersi Den Hartog et Segal 1964.

Діагностичні види: Ceratophyllum submersum.

Умови місцезростань: мезотрофні, рідше — евтрофні, прісноводні слабопроточні або замкнуті водойми з піщаними, мулисто-піщаними донними відкладами, незначним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води та товщею 30—60 (100) см.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Передкарпаття, передгірський пояс Карпат, Закарпатська рівнина — рідко, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичний вид синтаксону знаходиться на південній межі ареалу і включений до Червоного списку водних макрофітів України. У складі ценозів з високим ступенем константності трапляються інші види Червоного списку водних макрофітів України (Callitriche palustris, Nuphar lutea, Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.