Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Riccio-Azolletum carolinianae Nedelcu et al. 1986

Діагностичні види: Azolla caroliniana, Riccia fluitans.

Умови місцезростань: прісноводні замкнуті й слабопроточні водойми з товщею води 40—50 см, коливанням її рівня протягом періоду вегетації, мулистопіщаними і мулисто-торф’янистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. В ізольованих водоймах, меліоративних каналах, на мілководних захищених ділянках водотоків.

Поширення в Україні: водойми долини і дельти Кілійського гирла р. Дунай — рідко.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності у складі угруповань асоціації відзначається Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3150).

.