Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno gibbae-Azolletum carolinianae Dubyna 2006 nom. inval. (art. 5)

Діагностичні види: Azolla caroliniana, Lemna gibba.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми зі слаболужною реакцією середовища, мулистими донними відкладами, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, її товщею 50—100 см. У меліоративних каналах, ізольованих частинах водойм.

Поширення в Україні: долина і дельта Кілійського гирла р. Дунай — спорадично.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності в угрупованнях асоціації відзначаються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України) та Wolffia arrhiza (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3150).

.