Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et J. Tx. 1960

Діагностичні види: Lemna minor, Salvinia natans.

Умови місцезростань: замкнуті чи слабопроточні водойми з мулистопіщаними донними відкладами, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, товщею води 30—50 см, відсутнім поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. В озерах, старицях, водоймах боліт, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — спорадично, Полісся — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону — Salvinia natans — занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.