Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tx. 1960

Synonyms: Wolffio-Lemnetum gibbae Bennema 1943 p. p. (art. 1); Lemnetum gibbae Bennema 1943 em. Miyawaki et J. Tx. 1960; Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki et J. Tx. 1960.

Діагностичні види: Lemna gibba.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні та слабосолонуватоводні замкнуті, рідше — слабопроточні водойми, з високим вмістом сполук натрію, калію і магнію, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, товщею води від 20 до 70 см, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня і мулистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. В озерах, ставках, ізольованих водоймах, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах. Наявні в екотопах, що зазнавали незначного засолення, а також антропогенного евтрофування.

Поширення в Україні: Степ — спорадично, Лісостеп, Закарпатська рівнина — рідко, Полісся — дуже рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань синтаксону з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України), а також Ceratophyllum submersum (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України і знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.