Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Ricciocarpetum natantis Tx. 1974

Synonyms: Ricciocarpo-Lemnetum Segal 1963 (art. 1).

Діагностичні види: Ricciocarpоs natans.

Умови місцезростань: мезотрофні замкнуті або слабопроточні затінені водойми зі слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними зі значною домішкою детриту донними відкладами, товщею води 40—100 см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У штучних водоймах, ставках, зарослих заплавних озерах, занедбаних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — спорадично, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності відзначаються види, занесені до Червоного списку водних макрофітів України, — Potamogeton compressus та Ceratophyllum submersum (знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.