Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964

Calletum palustris Vanden Berghen 1952

Діагностичні види: Calla palustris.

Умови місцезростань: мілководні ділянки евтрофних непроточних водойм з потужними мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами та слабокислою реакцією середовища.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140).

.