Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961

Caricetum buekii Hejný et Kopecký in Kopecký et Hejný 1965

Діагностичні види: Carex buekii.

Умови місцезростань: зниження центральних частин заплав річок з мулистоторф’янистими ґрунтами, незначним засоленням, зміною рівня ґрунтових вод протягом періоду вегетації та поверхневим підтопленням.

Поширення в Україні: басейни річок Південний Буг (Гнилий Тікич), Дніпро (Ворскла), Сіверський Донець (Уди), Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6450).

.