Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В3 Водотоки

В3.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки

В3.2.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки з повільною течією / Mesotrophic and eutrophic slow, smooth-flowing watercourses

EUNIS: C2.33 Mesotrophic vegetation of slow-flowing streams / Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків; C2.34 Eutrophic vegetation of slow-flowing streams / Евтрофна рослинність повільно текучих водотоків.

Резолюція 4 Бернської конвенції: C2.33 Mesotrophic vegetation of slow-flowing streams / С2.33 Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків; C2.34 Eutrophic vegetation of slow-flowing streams / Евтрофна рослинність повільно текучих водотоків.

Додаток І Оселищної Директиви: 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation / Водотоки від рівнинних до гірських поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion.

UkrBiotop: С1.1 Плаваючі на поверхні і в товщі води гідрофіти; С1.2 Прикріплені до дна макрофіти (евгідатофіти); С1.3 Вкорінені макрофіти з плаваючими на поверхні води листям (аерогідатофіти).

Зелена книга України:

Синтаксономія: Potamogetonetea Klika inKlika et Novák 1941, Potamogetonetalia Koch 1926, Potamogetonion Libbert 1931, Nymphaeion albae Oberd. 1957.

Характерні види: вищі судинні рослини Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, N. candida, Potamogeton crispus, P. lucens, P. nodosus, P. perfoliatus, P. pusillus, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Trapa natans, Stuckenia pectinata, Vallisneria spiralis; водорості - Cladophora fracta, Spirogyra nitida. Всього характерних видів – 16, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, Nuphar lutea, Nymphaea alba, N. candida, Potamogeton crispus, P. nodosus, P. perfoliatus, P. pusillus, Stuckenia pectinata; домінанти водоростевої синузії - Cladophora fracta, Spirogyra nitida.

Екологічна характеристика. Біотоп об’єднує угруповання вкорінених рослин з вегетативними і генеративними органами, зануреними у товщу води або плаваючими на її поверхні. Ценози поширені в мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних водотоках, переважно із повільною течією. Приурочені переважно до мілководь з незначною глибиною води (до 100–200 см) та мулистими, торф’янистими, чи пісковими донними відкладами. На ділянках із значною глибиною та у водотоках зі швидкою течією формуються розріджені ценози. Найбільш виражений підводний та наводний яруси. Надводний зазвичай не формується. Лише у прибережній смузі можуть траплятись поодинокі повітряно-водні види. В рукавах, заводях, захищених від вітру місцях з’являються Lemna minor, Salvinia natans та Spirodela polyrrhiza. Ценози переважно монодомінантні. В залежності від швидкості течії, рівня води (пори року) та ступеня трофності води зовнішній вигляд ценозів може значно змінюватися.

Поширення: в Європі – усі біогеографічні регіони; в Україні – по всій території.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниSalvinia natans, Trapa natans; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму водойм, забруднення та евтрофізація водотоків, зарегулювання заплав, експансія інвазайних видів рослин.

Менеджмент: підтримання природного току річок з формуванням меандрів, стариць, сліпих рукавів, а також рівня ґрунтових вод; зниження рівня забруднення та евтрофізації водотоків.

Автори: Л.М. Борсукевич, П.М. Царенко

.