Український геоботанічний сайт

Бази даних

UV-9

Власник Винокуров Денис Сергійович
Установа Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Адреса для листування
E-mail phytosocio@ukr.net, denys.vynokurov@gmail.com
Загальна кількість описів, шт. 2548
З них комп’ютеризовано, шт. 2548
Формат Turboveg
Тип(и)/Клас(и) рослинності Festuco-Brometea, Festucetea vaginatae, Helianthemo-Thymetea
Регіон Україна (степова, лісостепова зона), Росія (Республіка Калмикія, Ростовська область, Самарська область та ін.), Румунія (Трансильванія), Угорщина (Будапешт).
Роки 1949-2016
Кількість опублікованих описів, шт. >2000
Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №5. – С. 537-548.
Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №2. – С. 148-160.
Kolomiychuk V., Vynokurov D. Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone // Hacquetia. - 2016. - 15 (2). - P. 79-104.
Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţă-Nicolae, C., Botta-Dukát, Z., Čarni, A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. and Janišová, M. (2017), A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Appl Veg Sci. doi:10.1111/avsc.12265
Абдулоєва О.С. До синтаксономії ксерофітної трав' янистої рослинності Західного Лісостепу (Придністровське Поділля, Товтровий кряж, Кременецькі гори) // Укр. фітоцен. зб., Сер. А. – 2002. – 1 (18). - С. 124-144.
Абдулоєва О.С., Дідух Я.П. Лучно-степова рослинність еродованих схилів Придністров’я (Національний природний парк "Подільські Товтри") в аспекті її охорони // Укр. фітоцен. зб., Сер. А. – 1999. – 3 (14). – С. 10-36.
Аверинова Е.А. Травяная растительность бассейна реки Сейм (в пределах Курской области). – Брянск: ЗИО БГУ, 2010. – 351 с.
Аверинова Е.А. Кальцефитная растительность Природного парка «Ровеньский» (Белгородская область) // Вестн. Брянского гос. ун-та. Точные и естественные науки. – Брянск: РИО БГУ, 2011. – № 4. – С. 60–65.
Вакаренко Л.П. Степові та томілярні угруповання передгірного Криму // Укр. фітоцен. зб. – К., 1997. – Сер. А., вип. 1 (6). – С. 101–109.
Гончаренко І.В. Ценотичне різноманіття трав'янистого типу рослинності Сумського геоботанічного округу // Укр. фітоцен. зб., Сер. А. – 2000. – 1 (16). – С. 117-131.
Демина О.Н. Восточнопричерноморские разнотравно-дерновиннозлаковые степи бассейна реки Дон (в границах Ростовской области) // Расительность России. – СПб., 2012. – № 20. – С. 27–47.
Демина О.Н., Рогаль Л.Л., Дмитриев П.А. Синтаксономия степной растительности Государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" // Биоразнообразие долины Западного Маныча: Труды Государственного природного биосферного заповедника "Ростовский". – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. – С. 44-79.
Дідух Я.П. Флористична класифікація угруповань «гісопової флори» // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 16–21.
Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 6. – С. 789–817.
Дідух Я.П., Коротченко І.А. Ксеротермна рослинність північно-західного Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Біол. – 2003. – Вип. 34. – С. 82–91.
Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності островів Азово-Сиваського національного природного парку. Класи Festuco-Brometea, Agropyretea repentis, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris // Чорномор. ботан. журн. – 2007. – 3, №1. – С. 30–43.
Ильина Н.С., Ужамецкая Е.А., Голуб В.Б. Синтаксономия степной растительности балки «Каменный овраг». – М.: Ред. журн. Биол. науки. – 1991. – 23 с. Рук. деп. в ВИНИТИ 1991 г. – № 3732-B91.
Карпов Д.Н., Лысенко Т.М., Голуб В.Б. Растительные сообщества на солонцовых и засоленных почвах Южного Урала // Растительность России. – 2003. – № 4. – С. 29-41.
Контар І.С. Синтаксономія рослинності відслонень кристалічних порід Лісостепу України. ІІ. Класи Festuco-Brometea та Sedo-Scleranthetea // Укр. фітоцен. зб., Сер. А – 2000. – 1 (16). – С. 16-28.
Корженевский В.В., Клюкин А.А. Очерк растительности грязевых вулканов Крыма. – М.: Ред. журн. Биол. науки. – 1990. – 23 с. – Рук. деп. в ВИНИТИ 1990 г. – № 1429-В90.
Корженевский В.В, Клюкин А.А. Растительность абразионных и аккумулятивных форм рельефа морских побережий и озер Крыма. – М.: Ред. журн. Биол. науки. – 1990. – 108 с. Рук. деп. в ВИНИТИ 1990 г. – № 3822-В90.
Коротченко І.А., Дідух Я.П. Степова рослинність південної частини Лівобережного Лісостепу України. ІІ. Клас Festuco-Brometea // Укр. фітоцен. зб. – К., 1997. – Сер. А., вип. 1 (6). – С. 20–39.
Коротченко І.А., Мала Ю.І., Фіцайло Т.В. Синтаксономія степової рослинності крайньої півночі Правобережного Степу України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Біол. (Біол. системи). – T. 1, вип. 1 – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2009а. – С. 73–84.
Коротченко І. А., Мала Ю. І., Фіцайло Т. В. Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України // Наукові записки НаУКМА. – 2009б. – Т. 93. Біол. та екол. – С. 54–69.
Коротченко І.А., Токарюк А.І. Флора та рослинність степів ландшафтного заказника "Кадубівська стінка" (Чернівецька область) // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Біологія. – 2004. – 194. – С. 117-127.
Коротченко І.А., Токарюк А.І. Еколого-ценотичні та флористичні особливості степів Буковинського Прикарпаття // Заповідна справа в Україні. – 2005. – 11 (2). – 2005. – С. 1-9.
Коротченко І. А., Фіцайло Т. В. Степова рослинність Київського плато // Наук. зап. НаУКМА. – 2003. – Т. 21. Біол. та екол. – С. 20–36.
Костылев А.В., Мовчан Я.И., Осычнюк В.В., Соломаха В.А. Класс Festuco-Brometea. Сообщества союза Astagalo-Stipion в Хомутовской степи // Классификация растительности СССР с использованием флористический критериев. – М.: Наука, 1986. – С. 93–101.
Красова О.О., Сметана М.Г. Степова рослинність балки Кобильної // Укр. фітоцен. зб. – К., 1999. – Сер. А, № 1–2 (12–13). – С. 21–30.
Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісн. Донецького нац. ун-ту. – Сер. А, Природничі науки. – 2011. – № 1. – С. 141–150.
Куковиця Г.С., Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Абдулоєва О.С. Синтаксономія лучних степів пам’яток природи республіканського значення гг. Касова та Чортова // Укр. фітоцен. зб. – К., 1998. – Сер. А, вип. 2 (11). – С. 42–61.
Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Новий синтаксон Poaetum versicoloris ass. nova степiв Захiдного Подiлля // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 1. – С. 27-30.
Лысенко Г.Н., Коротченко И.А. Синтаксономические изменения растительного покрова луговой степи заповедника «Михайловская целина» (Сумская область, Украина) // Растительность России. – 2006. – 9. – С. 43-57.
Лысенко Т.М., Опарин М.Л. Ассоциация Artemisio austriacae-Festucetum valesiacae в Самарской и Саратовской областях // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2011. – 13, № 1. – С. 96–100.
Марьюшкина В.Я., Соломаха В.А. Рудеральные сообщества с участием Ambrosia artemisifolia северного степного Приднепровья // Синтаксономия и динамика антропогенной растительности: Межвузов. науч. сбор. – Уфа: изд. Башкир. ун-та, 1986. – С. 49–55.
Митрошенкова А.Е., Лысенко Т.М. Синтаксономическая характеристика растительных сообществ конусообразных карстовых форм рельефа в Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2007. – № 4. – С. 26–52.
Мойсієнко І.І., Соломаха В.А., Драбинюк Г.В., Соломаха Т.Д. Еколого-ценотичні особливості Scutellaria verna Besser в умовах природного заповідника «Єланецький степ» (Миколаївська обл., Україна) // Чорномор. ботан. журн. – 2005. – 1, № 2. – С. 83–91.
Ромащенко К.Ю., Дідух Я.П., Соломаха В.А. Синтаксономія класу Helianthemo-Thymetea cl. nov. рослинності крейдяних відслонень південно-східної України // Укр. фітоцен. зб. – К., 1996. – Сер. А, вип. 1. – С. 49–62.
Сметана М.Г. Синтаксономія степової та рудеральної рослинності Криворіжжя. – Кривий Ріг: Вид-во «I.B.I.», 2002. – 132 с.
Сметана М.Г., Дерполюк С.В. До синтаксономії рослинності північних степів Правобережної України // Укр. фітоцен. зб. – 1999. – Сер. А, №1–2 (12–13). – С. 33–38.
Соломаха В.А. Синтаксони рослинностi України за методом Браун-Бланке та їх особливості // Наук. видання біол. фак-ту Київ. Нац. ун-ту iм. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 116 с.
Соломаха В.А., Шаповал В.В., Вінченко Т.С., Мойсієнко І.І. Фітоценотична приуроченість та стан популяцій Allium regelianum A.Becker ex Iljin і Ferula orientalis L. у регіоні Біосферного заповідника "Асканія-Нова" // Чорноморський ботан. журн. – 2005. – 1 (1). – С. 66-81
Тищенко О.В. Степова і псамофітно-степова рослинність заказника «Обіточна коса» // Укр. фітоцен. зб. – К., 1996. – Сер. А., вип. 2. – С. 63–72.
Тищенко О.В. Рослинність Самсонової та Безіменної кіс північного узбережжя Азовського моря (Донецька обл.) та особливості її динаміки // Укр. фітоцен. зб. – К., 1998а. – Сер. А, вип. 1 (9). – С. 60–77.
Тищенко О.В. Рослинність Кривої коси (Донецька обл.) північного узбережжя Азовського моря та особливості її динаміки // Укр. фітоцен. зб. – К., 1998б. – Сер. А, вип. 2 (11). – С. 26–42.
Ткаченко В.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А. Аналіз синтаксономічних змін лучних степів заповідника «Михайлівська цілина» // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 65–73.
Шаповал В.В. До синтаксономії рослинності депресій лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 // Вісті Біосфер. зап-ка "Асканія-Нова". – 2006. – Т. 8. – С. 15–48.
Apostolova et al. Stipa ucrainica (Poaceae): a recently recognized native species of the Bulgarian flora // Phytologia Balcanica. – 2008. – 14 (2). – P. 257 –262.
Dengler J., Becker T., Ruprecht E., Szabó A., Becker U., Beldean M., Bita-Nicolae C., Dolnik C., Goia I., (…) & Uğurlu E. Festuco-Brometea communities of the Transylvanian Plateau (Romania) – a preliminary overview on syntaxonomy, ecology, and biodiversity // Tuexenia. – 2012. – 32. – P. 319–359.
Dúbravková D. et al. New vegetation data of dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin // Tuexenia. – 2010. – 30. – P. 357–374.
Klika J. Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas – I. Die Pollauer Berge im südlichen Mähren // Beih. Bot. Centralbl. – Dresden, 1931. – 2. Abt., 47. – P. 343–398.
Kolbek J. Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges Ceske stredohori (Bohmisches Mittelgebirge) 1. Die Pflanzengesellschaften // Folia geobotan. et phytotaxonomica. – 1975. – 9, № 4. – P. 329–444.
Orolan S., Hiritiu M. Curticapean M. The xero-mezophylic and xerophylic grasslands of Festuco-Brometea Class in the Sighisoara – Tarnava Mare potential Natura 2000 site (Transylvania, Romania) // Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. – 2007. – 4. – P. 83–126.
Pop I. Adnotaţii şi studii comparative asupra vegetaţiei Mării Negre din împrejurimile localităţii Vama Veche (Dobrogea) // Univ. “Babeş-Bolyai”.Contribuţii botanice. – Cluj-Napoca, 1970. – P. 99–110.
Pop I. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului românesc al Mării Negre din împrejurimile localităţii Vama Veche (Dobrogea) // Studia Univ.”Babeş-Bolyai”. Seria Biologie. – Cluj, 1969. – 14 (1). – P. 9–19.
Popa Didia, Chifu T., Irimia Irina. The Association in class Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 from the Covurlui Plateau // Memoirs of Scientific Sections of the Romanian Academy. – Romanian Academy Publishing House, 2010. – Ser. IV, T. XXXIII. – P. 57–81.
Ruprecht E., Szabó A., Enyedi M. Z., Dengler J. Steppe-like grasslands in Transylvania (Romania): characterisation and influence of management on species diversity and composition // Tuexenia. – 2009. – 29. – P. 353–368.
Škodová I., Janišová M., Hegedüšová K., Borsukevych L., Smatanová J., Kish R., Píš V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) // Tuexenia. – 2015. – 35. – P. 355-380.
Soó R. Les associations vegetales de la Moyenne-Transylvanie II. Les associations des marais, des prairies et des steppes. – Acta Geobot. Hung. – 1949. – 6. – P. 3–107.
Tyshchenko O.V. New syntaxons of the nothern Azov Sea coast spits vegetation // Укр. фітоцен. зб. – К., 2000. – Сер. А, вип. 1 (16). – С. 89–93.
Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо частково
Наявність інформації про площу опису частково
Площа описів 16-100
Представленість криптогамних рослин ні
Номенклатура Судинні рослини – Mosyakin, Fedoronchuk, 1999
Режим доступу до описів: Тип В
Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних Частково. Частина описів входить до бази даних Ukrainian Grassland Database (EU-UA-001)
Коментарі
.