Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Myriophyllo-Potametum perfoliati Soó 1934

Діагностичні види: Myriophyllum spicatum, Potamogeton perfoliatus.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні прісноводні та слабосолонуватоводні помірно проточні та проточні водойми зі слаболужною або нейтральною реакцією середовища, піщаними і мулистими, багатими на сполуки кальцію донними відкладами, товщею води 45—100 (150) см, значним протягом періоду вегетації і незначним поверхневим коливаннями її рівня. У каналах, заплавних і надзаплавних озерах, на мілководдях русел річок.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ — зазвичай, Полісся, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань трапляється Potamogeton compressus (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.