Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011

Synonyms: Myriophylletum verticillati Gaudet 1924 (art. 2b, nom. nud.); Myriophylletum verticillati von Soó 1927 (art. 2b, nom. nud.); Ceratophylleto-Myriophylletum verticillati Janković 1974 prov. (art. 3b).

Діагностичні види: Myriophyllum verticillatum.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті, помірно проточні й проточні водойми з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, потужними мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами з домішкою детриту, товщею води 30—100 (150) см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. У руслах малих річок, слабопроточних каналах, заплавних озерах, ставках, кар’єрах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ — зазвичай, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — спорадично, передгірський пояс Карпат і Криму — рідко.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань синтаксону трапляються Salvinia natans (занесена до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України) і Nuphar lutea (занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.